Motie Laat speed­pe­delec toe op fiets­paden


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel college ‘De positie van de speed­pe­delec in Almere’ (RG-86)

12 april 2021

Motie nr: RG-106/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 15 april 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • de huidige situatie waarin speedpedelecs niet toegestaan zijn op fietspaden en dus aangewezen zijn op de rijbaan, niet veilig is en niet als veilig wordt ervaren;
 • op de fietspaden in Almere over het algemeen genoeg ruimte is om de speedpedelecs daar toe te laten;
 • het college via het MIPA de komende jaren nog verder fors investeert in het verbeteren en verbreden van de hoofdfietspaden;
 • het toelaten van speedpedelecs op de fietspaden beperkte effecten zal hebben voor de verkeersveiligheid, gezien de geringe aantallen en mits inwoners ervan op de hoogte zijn welke vervoersmiddelen zij kunnen tegenkomen op het fietspad;
 • het college het toestaan van de speedpedelec op de fietspaden als voorkeursvariant aanwijst,

van mening dat:

 • de speedpedelec een “zero-emissie” vervoersmiddel is en daarom als duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld de auto moet worden gestimuleerd;
 • de gemeente daarin een rol kan spelen door de verplaatsing per speedpedelec zo veilig mogelijk te maken;
 • de voorkeursvariant van het college daarom de meest optimale en zeer zorgvuldig afgewogen oplossing is voor de huidige onveilige situatie van gebruikers van de speedpedelecs, alsook andere weggebruikers,
 • het in lijn met het beleid bij de “blauwe zones” redelijk is om geen kosten voor deze vergunning in rekening te brengen en de financiële impact gering is,

draagt het college op:

 • de voorkeursvariant (scenario A) via een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen;
 • hieraan de voorwaarde te verbinden dat over de fietspadontheffing voor de speedpedelec toereikend wordt gecommuniceerd met de inwoners van Almere;
 • en daarbij te kiezen voor een sobere evaluatie,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

SP, Leefbaar Almere, VVD, PVV, Respect Almere