Vervoer zonder vervuiling


Mobi­liteit en bereik­baarheid

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

 • Groen en duurzaam openbaar vervoer

  Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Almere beginnen!

  • Openbaar vervoer heeft prioriteit boven autoverkeer.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert deelfietssystemen zoals de OV-fiets. Niet alleen op treinstations zijn deelfietsen beschikbaar, ook op belangrijke bushaltes en P+Rterreinen zijn deze een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer.
  • De gemeente vergroot de parkeer- en reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets, worden de P&R-faciliteiten gratis.
  • Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar. De bestaande nachtbuslijnen worden waar nodig uitgebreid.
  • Al het openbaar vervoer, de voertuigen van de gemeente en de WMO-taxi’s zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2027 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven en emissievrij.
  • Het systeem van vrijliggende busbanen blijft behouden en wordt verder uitgebreid.
  • Almere kiest voor een natuurinclusieve IJmeerlijn, zonder autoweg. Met als harde voorwaarde dat deze zonder milieuschade en goed landschappelijk kan worden ingepast.
  • Er komt zo snel mogelijk een snelle intercityverbinding tussen Almere en Hilversum/Utrecht. Eerst over bestaand spoor en in de toekomst over de Stichtse lijn.
  • Gezien de strategische en centrale ligging van Almere, waarbij we verder dan alleen richting Amsterdam kijken, sluiten wij ons aan bij de lobby voor de Lelylijn naar het Noorden.
  Meer informatie
 • Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht

  Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Almere kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

  • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat. Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.
  • De binnenstad wordt autoluw. Parkeren kan aan de rand van de stad met goede P+Rvoorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken. Er komen liftershaltes.
  • De gemeente voert gedifferentieerde tarieven voor parkeren en parkeervergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
  • Almere streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten en distributiehubs, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.
  • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
  • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
  • Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
  • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantarenpalen.
  • Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund.
  • Almere richt de stadsdelen in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto’s, deel-(bak)-fietsen aangeboden (voordelig met stadspas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.
  • Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
  • Almere lobbyt voor betere internationale treinaansluitingen en faciliteert deze.
  • Almere werkt op geen enkele wijze mee aan de uitbreiding van luchthaven Lelystad Airport.
  • Almere onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.
  • Er komt een milieuzone op het water: in de binnenstad en in natuurgebieden zijn vanaf 2030 alleen nog boten zonder verbrandingsmotor welkom. Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen.
  • De parkeernorm bij nieuwbouw gaat fors omlaag. Deelgebruik en autoloze/-luwe wijken, zoals Hortus, worden de norm.
  • Er komen fors meer flitspalen, zodat de maximumsnelheid beter gehandhaafd wordt. Belangrijk voor de veiligheid en tegengaan geluidsoverlast en luchtvervuiling.
  • Almere sluit zich aan bij de proef voor lawaaiflitsers en zet deze grootschalig in zodra dit mogelijk is.
  Meer informatie
 • Ruim baan voor voetgangers en fietsers

  Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonder en aantrekkelijker straatbeeld, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

  • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.
  • Er komen veel meer leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om leefstraten in te richten.
  • Het centrum van Almere wordt autoluw.
  • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
  • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit stadscentra en recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld middels milieuzones.
  • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.
  • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
  • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.
  • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s. Verkeerslichten worden voorzien van een timer en een regensensor.
  • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
  • Op sommige plekken, zoals nu al op de Esplanade en het rondje Weerwater, wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.
  • De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij treinstations en bushaltes. Grote stallingen krijgen 24-uurs bewaking, zo veel mogelijk via participatiebanen. De huidige bemenste fietsenstallingen blijven behouden.
  • Alle gelijkvloerse fietsoversteken worden of ongelijkvloers gemaakt, of indien niet mogelijk, krijgt de fietser altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer.
  • Er wordt eindelijk echt werk gemaakt van fietssnelwegen, zoals het Spoorbaanpad. Dit moet het fietsgebruik onder forenzen en Almeerders in het algemeen motiveren vaker de fiets te pakken.
  • Gevaarlijke wegen en kruisingen, waarbij vooral voetgangers en fietsers gevaar lopen, zoals de Evenaar, worden met spoed aangepakt.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer