Veiligheid, privacy en burger­rechten


Eman­ci­patie en privacy voorop in Almere

Als emancipatiebeweging voelt de Partij voor de Dieren zich zeer verwant met de strijd
van andere emancipatiebewegingen. Martin Luther King en zijn familie streden niet alleen
tegen racisme, maar ook tegen de uitbuiting van dieren. Begin vorige eeuw streden veel
suffragettes niet alleen voor vrouwenrechten, maar ook voor dierenrechten. En Gandhi
streed eveneens voor mensen- en dierenrechten. Het met respect omgaan met anderen
strekt zich uit tot voorbij de menselijke soort. Ook het recht op privacy is nauw verweven
met de strijd voor emancipatie. Het gaat om het recht jezelf te zijn, zonder inmenging van
anderen.

 • De gemeente beschermt privacy

  De Partij voor de Dieren staat voor garantie van de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op.

  • Wat de Partij voor de Dieren betreft treedt de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd, niet in werking. De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten. Het is daarom belangrijk dat burgers zich kunnen uitspreken over deze omstreden wet.
  • De gemeente moet speciale aanplakborden plaatsen voorafgaand aan het referendum over de Sleepnetwet. Er moet in elk stembureau kunnen worden gestemd over het referendum.
  • Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, waaronder een maximum bewaartermijn voor de camerabeelden. Deze worden niet onnodig lang bewaard.
  • Preventief fouilleren mag uitsluitend als tijdelijke maatregel en bij (aangetoonde) grote risico’s op geweld of ordeverstoringen. De resultaten worden na elke maatregel geëvalueerd.
  • Advertentieborden met gezichtsherkenning worden verboden.
  • De gemeente gaat voorzichtig om met persoonsgegevens. Het opslaan van gegevens mag alleen voor concrete, afgebakende doelen en als er een wettelijke grondslag toe is. Wil de gemeente deze data gebruiken, dan dienen ze zoveel mogelijk geanonimiseerd te worden. Dit is een goede methode om gegevens te gebruiken zonder daardoor de privacy aan te tasten.
  • Almere geeft burgers inzicht in wie toegang heeft tot zijn/haar gegevens en in het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.
  • De gemeente dient tijdig te starten met de werving van een Functionaris Gegevensbescherming, een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens en bewaking van de privacy.
  • Gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel worden hard aangepakt.
  • De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs.
  • Eerstelijnmedewerkers, zoals wijkagenten, jongerenwerkers en onderwijzers, hebben een belangrijke rol binnen de gemeenschap. Zij krijgen dan ook training en verdere steun om (mogelijke) ontsporing vroegtijdig te kunnen signaleren en te kunnen handelen.
  • Bij open zwemplekken is voldoende aandacht voor de veiligheid van de bezoekers.
  Meer informatie
 • Gelijke kansen voor iedereen

  Discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling - zoals op basis van gezondheid of een beperking, op basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of seksuele identiteit (LHBTI+, waaronder lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender personen en intersekse personen) - zorg te dragen voor emancipatie en gelijke behandeling.

  • De gemeente voert een krachtig emancipatiebeleid en investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, bij sportverenigingen, zorginstellingen en in multiculturele en religieuze kringen.
  • Almere breidt experimenteren met anoniem solliciteren uit om discriminatie aan te pakken.
  • Het ambtenarenapparaat vormt een evenwichtige afspiegeling van de samenleving.
  • Almere bevordert de gelijke rechten van mensen met een beperking en zorgt ervoor dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap strikt wordt nageleefd.
  • De gemeente biedt kleinschalige opvang aan vluchtelingen, gespreid over de gemeente. Om de sociale cohesie niet te ontwrichten, is het aantal vluchtelingen dat gehuisvest wordt nooit meer dan een kwart van het aantal inwoners voorafgaand aan de opvang. Statushouders worden geholpen om zo snel mogelijk te integreren. De gemeente ondersteunt inburgering en het leren van de taal.
  • Indien nodig komt er bed-bad-brood-regeling voor mensen die uitgeprocedeerd zijn over hun asielaanvraag en mensen die ongedocumenteerd zijn.
  • De gemeente doet geen zaken met en verleent geen subsidies aan organisaties die discrimineren en uitsluiten.
  Meer informatie
 • Meer lokale democratie

  Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, de aanleg van groen en aan zorg in de buurt.

  • Bewoners krijgen een doorslaggevende stem bij besluiten over wat gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt.
  • Bewoners krijgen meer inspraak. Zij krijgen vroegtijdig invloed op de besluitvorming. Werkzaamheden waar een vergunning nodig is worden tijdig op de werklocatie aangekondigd. Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten.
  • De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties wordt afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.
  • De gemeente staat positief tegenover inwonersinitiatieven die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente en ondersteunt deze waar mogelijk.
  • Er komt één gemeentelijk loket dat alle klachten coördineert. Tijdens de nacht en in het weekend is het klachtenloket ook bereikbaar voor meldingen van overlast en overtredingen.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Kandi­da­ten­lijst gemeen­te­raads­ver­kie­zingen vast­ge­steld!

Wij zijn klaar voor de campagne!

"Wij zijn er meer dan klaar voor"Almere - De Partij voor de Dieren in Almere is klaar voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Gisteren is op het landelijk congres van de Partij voor de Dieren de lijst voor de Almeerse kandidaat-raadsleden vastgesteld.Kersvers gekozen lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Jesse Luijendijk kijkt uit naar de verkiezingen en heeft er alle ver...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws