Natuur voorop stellen


Natuurlijk: een leefbaar Almere

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Almere versteent. Groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, houdt onze stad een natuurlijk karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 • Duurzame evenementen

  De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Voor elk evenement wordt een afweging gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur, milieu en buurtbewoners zwaar tellen. In afwachting van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk doet de gemeente er alles aan om vuurwerkvrije zones in te stellen in elk deel van de stad waar overlast te vrezen valt voor mens, dier, natuur en milieu.

  • De gemeente stelt een evenementenplan op. Daarin wordt aangegeven hoe de natuur beschermd wordt, hoe omwonenden betrokken worden en wat de maximale geluidsnormen zijn.
  • Grootschalige (muziek)evenementen worden bij voorkeur niet in parken, maar op pleinen of binnen georganiseerd, waarbij er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden.
  • Evenementen in parken en natuur vinden in ieder geval niet plaats in het broed- en zoogseizoen.
  • Parken en ander openbaar groen worden niet (deels) afgesloten omdat er een evenement plaatsvindt waar toegangsgeld voor geheven wordt.
  • Er komt een verbod op het gebruik van plastic wegwerpproducten als servies en bestek bij evenementen.
  • Er komt een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen.
  • Bij het verlenen van een vergunning voor een evenement komen de kosten van het natuurherstel voor rekening van de organisator.
  • De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk en organiseert eventueel als alternatief een professionele siervuurwerkshow. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, wijst de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones aan waar sprake is van overlast voor mens en dier: in bossen en parken, en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd.
  • Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschap. Dus geen verplaatsing van camping Waterhout naar Schateiland en geen verpretparking van de Oostvaardersplassen.


  Meer informatie
 • Floriade Almere 2022

  De gemeente Almere wil in 2022 de Floriade organiseren. De gemeente voert het project echter niet duurzaam en diervriendelijk uit. Zo zijn bomen midden in het broedseizoen gekapt en is het leefgebied van beschermde diersoorten veranderd in een bouwterrein. De locatiekeuze maakt dat de Floriade een negatief effect op natuurwaarden heeft, onnodig veel geld kost en een uniek groengebied midden in de stad verloren is gegaan.

  • Een groen evenement moet ook écht groen zijn. De gemeente moet in de uitvoering ten minste vasthouden aan de groene basisprincipes van de Floriade.
  • Een negatief effect op kwetsbare natuurwaarden is onacceptabel. De Floriade moet bijdragen aan de versterking van de natuur.
  • Alle gebouwen op de Floriade moeten energiepositief zijn.
  • Almere moet het natuurgebied dat verloren is gegaan door de bouw van de Floriade compenseren met de aanleg van een gelijkwaardig natuurgebied elders in de stad.
  • De gemeente moet de financiële risico’s zorgvuldig in kaart brengen en haar plan hier zo nodig op aanpassen. Geen onnodige, risicovolle uitgaven wanneer deze niet volledig ten goede komen aan dier, natuur of milieu.
  • Er is weinig draagvlak voor het project Floriade onder de inwoners van Almere. Inwoners moeten meer betrokken worden en inspraak krijgen bij de besluitvorming.
  Meer informatie
 • Meer natuur in de straat

  Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt Almere een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren.

  • In elke buurt wordt het groen behouden en versterkt, te beginnen in de meest versteende straten. Ook nieuwe wijken worden groen ingericht.
  • Groenambassadeurs stimuleren en ondersteunen bewoners en scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, volkstuinprojecten en groene initiatieven van bewoners.
  • Het aanbod en de diversiteit van voedsel voor bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen wordt vergroot. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en perken rondom bomen worden ingezaaid en beplant met bloemen en heesters die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere diersoorten.
  • De gemeente stopt per direct met het gebruik van gif zoals glyfosaat.
  • De gemeente gebruikt alleen inheemse biologische bloemen en planten en beheert het openbaar groen ecologisch.
  • We gaan alleen nog natuurinclusief bouwen en renoveren. In projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is, worden natuurdoelstellingen gesteld, zoals de aanleg van groene daken, nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren, bomen en struiken in de straat en speelnatuur voor kinderen.
  • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en gevels.
  • Op sportvelden en in parken of bermen wordt geen kunstgras aangelegd. Bestaande kunstgrasvelden worden niet ingestrooid met rubbergranulaatkorrels.
  • De gemeente informeert haar inwoners over het belang van gifvrij en bij- en vlindervriendelijk tuinieren.
  • Inwoners worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en niet te verharden met tegels en steen.
  • Afval op straat wordt hard aangepakt.
  • De gemeente bevordert de aanleg van geveltuintjes door stadbewoners.
  • Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven. Zij worden ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. De archeologische vindplaats en buurtmoestuin Zenith is hier een mooi voorbeeld van. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden ingericht als bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.
  Meer informatie
 • Natuur beschermen en verbinden

  Groenstroken, sloten, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Almere. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

  • Almere krijgt via jaarlijkse inventarisaties zicht op de aanwezigheid en verspreiding van dieren en planten. De gemeente stemt haar groenbeleid af op de resultaten van deze inventarisaties.
  • In gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland of onderdeel zijn van ecologische zones en structuren wordt niet gebouwd. Er wordt in principe niet gebouwd in het groen.
  • Natuurgebieden, met name de Lepelaarsplassen en Oostvaardersplassen, moeten door verbindingszones verbonden worden met rest van het Nationaal Natuur Netwerk.
  • Investeringen in het Nationaal Park Nieuw Land moeten volledig ten goede komen aan natuurversterking en moeten positief bijdragen aan de Natura-2000 instandhoudingsdoelen.
  • Er worden geen verstorende activiteiten gepland in of in de directe nabijheid van Natura2000 gebieden. Dus geen verplaatsing van Camping Waterhout naar Schateiland en geen overslaghaven bij de Blocq van Kuffeler.
  • Bestaande bossen en groenstroken, zoals Pampushout, het Cascadepark, de Meridiaan, Utopia en Vogeleiland blijven behouden en worden niet bebouwd. Er is genoeg ruimte in Almere om buiten het groen te bouwen.
  • Er worden geen wegen door natuurgebieden aangelegd.
  • De gemeente zorgt bij drukke wegen voor de aanleg van groenstroken en veilige oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren.
  • De bescherming van bomen maakt deel uit van het groenbeleid. Hierin wordt opgenomen dat de gemeente terughoudend is met het snoeien van bomen.
  • In het Bomenbeheerplan komen strenge criteria voor kapvergunningen om bomen beter te beschermen. Er komt een herplantplicht voor elke gekapte boom. Bomen krijgen de ruimte om te groeien en oud te worden. Bomenrijen en -groepen staan zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Dit bevordert goede leefomstandigheden voor onder meer vogels en vleermuizen.
  • Werkzaamheden in het groen, zoals uitbaggeren van sloten en rietsnijden, vinden alleen plaats wanneer dieren niet verontrust of gedood worden. Er wordt minder frequent gemaaid en in geen geval tijdens de broed- en zoogtijd van dieren.
  • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenwelzijns-, natuur- en milieuzaken staan standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer
Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws