Opkomen voor dieren­rechten


Dier­vrien­delijk Almere

Ook dieren zijn inwoners van Almere en hebben het recht om te leven naar hun aard.
Maar zij kunnen niet zelf opkomen voor hun belangen. De Partij voor de Dieren wil dat
Almere zo is ingericht dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen
thuis. Zoals Mahatma Gandhi zei: “De mate van beschaving van een samenleving valt af
te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Een beschaafde gemeente kan niet
zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen haar
gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren. Dierenwelzijn
en het recht van dieren om te leven naar hun aard moeten integraal onderdeel zijn
van het beleid, zodat de gemeente werkelijk bescherming biedt aan al haar inwoners. Om
dierenleed te voorkomen en te bestrijden, is het belangrijk dat bij elke beslissing van de
gemeente waarbij dieren een rol spelen, ook de belangen van dieren serieus worden meegewogen. • Een dierbaar Almere

  De gemeente speelt een voortrekkersrol in bewustwording en gedragsverandering in de omgang met dieren.

  • Er komt een wethouder Dierenwelzijn, natuur en milieu, die uitvoering geeft aan een vooruitstrevend dierenwelzijnsbeleid van de gemeente dat is vastgelegd in een dierenwelzijnsnota.
  • Zorg voor dierenwelzijn wordt geïntegreerd in het gemeentelijk beleid op het gebied van bouw, natuur, milieu, onderwijs, zorg en economie.
  • Almere publiceert jaarlijks over de vorderingen op het gebied van dierenwelzijn.
  • Handhaving op dierenwelzijn wordt verbeterd. De gemeente zorgt voor training van hulpverleners en toezichthouders in het herkennen van en reageren op dierenmishandeling en -verwaarlozing en het monitoren wanneer door gemeentelijke projecten de belangen van dieren in het geding komen.
  • Dieren krijgen een vaste plaats in draaiboeken van hulpdiensten. Daarin wordt de evacuatie en het in veiligheid brengen van huisdieren en van dieren in parken, maneges en kinderboerderijen geregeld.
  • De gemeente bevordert de samenwerking tussen de Dierenambulance, dierenopvangcentra en hulpdiensten als de (dieren)politie en brandweer. Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten bevoegdheden om snel ter plaatse te kunnen zijn voor noodhulp aan dieren.
  • De gemeente staat vestiging van intensieve veehouderijen niet toe.
  • De gemeente gebruikt uitsluitend dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en eist hetzelfde van schoonmaakbedrijven die voor haar werken.
  Meer informatie
 • Geen vermaak ten koste van dieren

  Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dat er een eind komt aan het misbruik en doden van dieren omwille van traditie, vermaak en mode.

  • De gemeente faciliteert, organiseert of subsidieert geen evenementen met dieren. Waar mogelijk wordt dieronvriendelijk vermaak verboden.
  • Voor dieronvriendelijke gebruiken en tradities zoals levende kerststallen worden geen vergunningen verleend.
  • De gemeente heeft een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren.
  • Op markten worden geen levende dieren verkocht.
  • Het gemeentebestuur roept winkels op om geen bont, angorawol of dons meer te verkopen.
  • Exotische dieren mogen alleen in Almere gehouden worden wanneer het (tijdelijke) opvang betreft voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.
  Meer informatie
 • Goede zorg voor huisdieren

  Mensen leven met dieren. In bijna de helft van de huishoudens is een hond of kat onderdeel van het gezin. In totaal leven er bijna 30 miljoen huisdieren in ons land. Ze verdienen onze bescherming. Ook in Almere belanden elk jaar vele honderden huisdieren in het asiel. De Partij voor de Dieren vindt dat er voor Almere een verantwoordelijkheid ligt om een gedegen huisdierenbeleid te voeren.

  • De gemeente moedigt dierenwinkels en andere verkopers, zoals tuincentra, aan te stoppen met de verkoop van dieren. Zij kunnen hun klanten in plaats daarvan naar een opvangcentrum in de buurt doorverwijzen.
  • De gemeente zorgt voor voorlichting over het verantwoord verkrijgen van en de omgang met huisdieren.
  • Binnen de bebouwde kom moeten voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden zijn. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met de natuurwaarden van de betreffende locatie. In of nabij Natura2000-gebieden worden geen losloopplekken gecreëerd.
  • Almere heft geen hondenbelasting.
  • In haar beleid voor minima neemt Almere op dat mensen met een krappe beurs aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten.
  • Bij kades en oevers worden, waar nodig, voorzieningen getroffen zodat te water geraakte dieren een kans hebben om aan de kant te komen.
  Meer informatie
 • Jong geleerd: dieren beschermen, is mensen beschaven

  Kinderen leren het meest over dieren als ze kunnen zien hoe die zich in vrijheid gedragen. De gemeente moet scholen stimuleren om kinderen vaker kennis te laten maken met de lokale natuur waar ze dieren in hun natuurlijke omgeving kunnen observeren.

  • De gemeente stelt strenge eisen aan het welzijn van dieren in kinderboerderijen. Dieren worden in staat gesteld hun natuurlijke, soortspecifieke gedrag uit te oefenen. Exoten horen niet op een kinderboerderij.
  • Elk jaar jonge dieren geboren laten worden om bezoekers naar een kinderboerderij te trekken is ongewenst. Er wordt een strenger fokbeleid ingesteld. Het fokbeleid wordt aangepast aan de huisvestingscapaciteit.
  • Dieren van de kinderboerderij worden niet afgevoerd naar de slacht.
  • Een kinderboerderij dient te beschikken over een gediplomeerde dierenverzorger of toezichthouder.
  Meer informatie
 • Ondersteuning opvangcentra

  De opvang van zwervend aangetroffen dieren is een wettelijke taak van de gemeente. Ondanks die wettelijke zorgplicht hebben opvangcentra moeite om het hoofd boven water te houden, de inzet van vele hardwerkende vrijwilligers ten spijt. Inheemse wilde dieren die in nood zijn worden, wegens het ontbreken van opvangcentra in de provincie Flevoland, vaak in Huizen, Naarden en Amsterdam opgevangen, waardoor zieke en gewonde dieren vaak over lange afstanden moeten worden vervoerd.

  • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een opvangcentrum voor inheemse in het wild levende dieren te starten in Almere.
  • De gemeente draagt bij aan het vervoer en de verzorging van in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt.
  • De gemeente draagt in voldoende mate financieel bij aan de verzorging van dieren in dierenasielen. De gemeente ondersteunt het Dierenthuis voor de opvang van huisdieren die niet meer herplaatst kunnen worden.
  • Om identificatie van (zwerf)dieren te vergemakkelijken stimuleert de gemeente het chippen van katten en honden.
  • De gemeente verplicht dierenopvangcentra, maneges en kinderboerderijen om de onderkomens van dieren brandveilig te maken. De gemeente controleert de brandveiligheid.
  Meer informatie
 • Respect en zorg voor in het wild levende dieren

  Jacht en hengelen verstoren het evenwicht in de natuur en zijn zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten en de mogelijkheid hebben in vrijheid te leven.

  • De gemeente verbiedt de jacht op haar gronden en ontmoedigt het op plaatsen waar zij geen eigenaar van is. Om illegale jacht en het vangen van dieren uit het wild aan te pakken, worden de regels streng gehandhaafd.
  • Bij vermeende overlast of hinder van dieren laat de gemeente eerst onafhankelijk onderzoek doen en neemt indien nodig preventief slimme, diervriendelijke maatregelen, zoals rasters om dieren te weren bij wegen en in de bebouwde kom.
  • De gemeente geeft voorlichting aan haar inwoners over in het wild levende dieren binnen de gemeentegrenzen.
  • De gemeente verbiedt hengelen in haar eigen wateren en ontmoedigt het op plaatsen waar zij geen eigenaar van is. Als tussenstap stelt de gemeente visreservaten in, waar vissen vrij kunnen leven zonder risico gevangen te worden.
  • Projecten waarbij verwilderde katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst, worden opgezet en krijgen financiële ondersteuning.
  • De gemeente faciliteert het plaatsen van vleermuiskasten en nestgelegenheid voor vogels.
  • De gemeente stimuleert landeigenaren en boeren om natuurinclusief te werken, waarbij rekening wordt gehouden met weidevogels en andere dieren.
  • Lichtvervuiling verstoort de natuur ernstig. Er komt vleermuisvriendelijke straatverlichting. In parken en natuurgebieden wordt zo weinig mogelijk licht gebruikt. Lichtvervuiling van onder andere kassengebied De Buitenvaart wordt aangepakt.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer
Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws