Milieu, klimaat en energie


Almere: lang zullen we leven

Willen we nog vele jaren van Almere genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan. De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.

Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Almere moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

 • Alle energie schoon!

  We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is noodzakelijk voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen. Energie uit de verbranding of vergassing van mest en/of dierlijke resten is niet schoon en wijzen we af.

  • De bestaande bebouwing wordt ten minste energieneutraal. Er komt een plan per wijk voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
  • In elke buurt komt een klimaatcoach die inwoners adviseert en stimuleert bij het energieneutraal maken van hun woning.
  • Almere spant zich in om versneld afscheid te nemen van het aardgasnet en ondersteunt huishoudens actief bij het afkoppelen van gasaansluitingen, waarbij de kosten voor afkoppeling niet op individuele burgers worden afgewenteld.
  • Mestvergistingsinstallaties zijn niet toegestaan.
  • Alle nieuwbouw wordt energiepositief, ter compensatie van oudere bebouwing.
  • De gemeente geeft voorlichting over het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren en andere installaties die duurzame energie opwekken.
  • Almere gaat lichtvervuiling, zoals van kassengebied De Buitenvaart, actief bestrijden. Bedrijven die niet voldoen aan de verplichte energiebesparingsmaatregelen uit de Wet Milieubeheer worden beboet. Tegelijkertijd worden bedrijven geholpen met energiescans.
  • Energieverspillers, zoals open winkelpuien en terrasverwarmers, worden aangepakt.
  • De gemeente stimuleert pilots met innovatieve, schone energietechnieken.
  Meer informatie
 • Een evenwichtige waterhuishouding

  Door klimaatverandering worden hogere eisen gesteld aan waterbeheer. Almere moet voorbereid zijn op de opvang en afvoer van meer water in korte tijd, en ook op de berging van water voor droge perioden.

  • Het gemeentebestuur stelt een water- en groenstructuurplan op waarin veiligheid, natuur en milieu centraal staan. Hierin staan maatregelen om wateropvang te realiseren, en verdroging en hittestress tegen te gaan.
  • De gemeente voorziet in veilige putdeksels, afsluitroosters of uitklimvoorzieningen zodat padden en kikkers niet vast komen te zitten in straatkolken of andere putten.
  • Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Almere maatregelen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen.
  • Almere gaat zich inzetten om alle riooloverstorten te ontmantelen. Zo voorkomen we vervuiling van het oppervlaktewater.
  • De gemeente informeert haar inwoners jaarlijks over welke watervreemde stoffen in het drinkwater zitten
  Meer informatie
 • Een stevige regie voor duurzaamheid

  De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief opkomt voor dieren, natuur en milieu. Het bevorderen van kennis en communicatie over duurzaam leven is cruciaal om bewustwording en duurzame vernieuwingen te realiseren. Dat is goed voor alle inwoners, ook op de lange termijn. Het gemeentebestuur speelt een voortrekkersrol om duurzaam gedrag te stimuleren.

  • De gemeente schenkt geen flessenwater meer, maar uitsluitend kraanwater.
  • Er komen meer tappunten voor drinkwater in het centrum, bij stations en op andere drukke plekken.
  • De controle op en handhaving van milieuvoorschriften wordt verbeterd. Fabrieken en bedrijven die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid, de natuur of de leefomgeving worden intensief en zonder vooraankondiging gecontroleerd.
  • Biologisch en fairtrade inkopen wordt de norm voor Almere, waarbij lokale productie de voorkeur heeft.
  • Bij aanbestedingen door Almere worden harde duurzaamheidscriteria gehanteerd.
  • Geldzaken van de gemeente worden op een maatschappelijk verantwoorde manier geregeld.
  • In regionale overleggen agendeert de gemeente duurzaamheid en draagt de gemeente haar beleid met betrekking tot duurzaamheid uit naar de gemeenten in de regio.
  • Duurzaam werkende bedrijven komen eerder in aanmerking voor opdrachten van de gemeente.
  • De gemeente ondersteunt initiatieven tot het opzetten van een lokale of regionale munteenheid en eventuele andere systemen waarmee goederen en diensten kunnen worden uitgewisseld.
  Meer informatie
 • Kringlopen sluiten: een circulaire economie in Almere

  De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten. De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

  • Uiterlijk in 2020 is Almere afvalvrij.
  • De gemeente ontwikkelt een kringloopstrategie voor de stad waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden meegewogen.
  • De gemeente zamelt afval en afgedankte producten gescheiden in. De bakken voor gescheiden afvalinzameling staan zoveel mogelijk op loopafstand van woningen. De afvalstoffenheffing voor storten en verbranden van afval gaat omhoog.
  • Bewoners ontvangen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders als zij hier zelf met een ja-ja-sticker of een ja-nee-sticker om vragen.
  • Almere gaat zoveel mogelijk papierloos werken. Informatie van de gemeente wordt digitaal aangeboden. Op termijn gaat de digitale informatievoorziening de papieren vervangen.
  • De gemeente stimuleert de vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen.
  • De gemeente stimuleert de vestiging van Repair Cafés, waar inwoners hun defecte apparaten kunnen laten of leren repareren.
  • Plasticsoep gaan we actief voorkomen. De gemeente neemt maatregelen om te voorkomen dat plastic in het oppervlaktewater terecht komt en om het uit het water te halen, zodat het uiteindelijk niet terecht komt in zeeën en oceanen. Ook zwerfafval gaan we actief voorkomen. Mensen die toch troep op de straat of in het water gooien worden beboet.
  • Hergebruik van bouwmaterialen wordt gestimuleerd door in kaart te brengen welke bouwstoffen er bij bouwprojecten vrijkomen. Waar mogelijk koppelen we die aan de vraag naar bouwstoffen bij andere projecten.
  • De gemeente hanteert de ecologische voetafdruk om haar eigen voortgang en die van
   haar inwoners op duurzaamheid te meten.
  Meer informatie
 • Uiterlijk in 2022 klimaatneutraal

  De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.

  • Uiterlijk in 2022 is Almere klimaatneutraal. Er komt een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare tussendoelen.
  • De gemeente neemt haar klimaatdoelstelling en de bescherming van groen en de leefomgeving op in alle nieuwe omgevingsvisies en omgevingsplannen.
  • Zonnepanelen en opslag van zonnewarmte langs wegen en op daken worden de norm.
  • Het Energiefonds Almere wordt uitgebreid tot klimaatfonds. Uit dit fonds worden klimaatmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gestimuleerd.
  • De gemeente maakt goede voorbeelden zichtbaar, zoals energieneutrale woningen en sportverenigingen, tot inspiratie voor anderen.
  • Er komen meer laadpalen voor elektrisch vervoer.
  • De gemeente wordt fossielvrij en verzet zich tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen in de gemeente, zoals schaliegas. Almere verbreekt de financiële banden met fossiele bedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen.
  • Almere gebruikt groene stroom, bij voorkeur zelf opgewekt. Al het gemeentelijk vastgoed, zoals scholen en theaters, is uiterlijk in 2022 energieneutraal. Op haar eigen grond staat de gemeente alleen nog energieneutraal bouwen toe.
  • Almere stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden.
  • Almere werkt niet mee aan opslag van CO2.
  • Bij plannen van de gemeente wordt altijd in kaart gebracht wat de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en het klimaat zijn.
  • De gemeente stimuleert klimaatneutrale investeringen met gemeentelijke belastingkortingen bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) en leges.
  • Almere stelt duurzaamheids- en dierenwelzijnscriteria voor de verlening van subsidies.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer
Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws