Coali­tie­ak­koord Almere 2022-2026


Bouwen aan een gezonde toekomst

Almere heeft een nieuwe coalitie!

Voor het eerst in de geschiedenis van de stad is het coalitieakkoord helemaal compleet: met aandacht voor álle inwoners, mens én dier.

De Partij voor de Dieren heeft samen met VVD, D66, SP, Leefbaar Almere, ChristenUnie en CDA hard gewerkt om dit groene akkoord te schrijven, en we zijn er klaar voor om er een daverend succes van te maken.

Als wethouderskandidaat stelt de Partij voor de Dieren Jesse Luijendijk voor: onze ontzettend gepassioneerde lijsttrekker en fractievoorzitter.

Jesse zal de volgende portefeuilles in zijn beheer nemen:

  • Dierenwelzijn
  • Natuur
  • Biodiversiteit
  • Klimaatadaptatie
  • Openbare ruimte

Benieuwd naar alles wat we voor mens, dier en natuur hebben afgesproken voor Almere? Bekijk het hele akkoord hieronder.

Coalitieakkoord Almere 2022-2026

Een greep uit de mooie punten in dit akkoord:

1. Pampushout wordt de komende 4 jaar niet bebouwd

Eén van de belangrijkste punten uit onze campagne heeft geresulteerd in de afspraak om het bos Pampushout in Almere Poort níét vol te bouwen met villa's, maar gewoon de bomen te laten staan. Er leven beschermde dieren die het gebied maar al te hard nodig hebben, en om klimaatverandering te beperken is het niet uit te leggen om een volledig bos uit te dunnen, en al helemaal niet voor dure woningen. Daarom is de Partij voor de Dieren heel erg blij dat dit plan de komende 4 jaar niet uitgevoerd wordt. En we gaan natuurlijk niet alleen voor uitstel, maar voor afstel!

2. Diervriendelijke Kinderboerderijen

Alle kinderboerderijen moeten gaan voldoen aan de eisen van het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen, wat bijvoorbeeld inhoudt dat alle dieren die daar leven oud mogen worden, en dus niet naar de slacht gaan. Ook wordt er dan niet meer met de dieren gefokt, krijgen sociale dieren altijd gezelschap van soortgenoten en kunnen de dieren zich altijd terugtrekken van de drukte van bezoekers.

3. Strenge eisen bij evenementen

Het is wettelijk niet mogelijk om evenementen met dieren te verbieden als gemeente, maar de gemeente mag wel strenge eisen stellen voor de aanvraag van vergunningen. En dat gaat Almere nu doen! Dieren mogen niet lijden onder de omstandigheden waarin zij moeten meedoen met een evenement. Voorbeelden van evenementen met dieren zijn: levende kerststallen, circussen en roofvogelshows.

Ook worden er geen verstorende evenementen georganiseerd in of nabij natuurgebieden.

4. Minder bomen kappen en herplantplicht

Onze campagneslogan 'Kappen met Kappen' is inmiddels bekend, en doorgedrongen in de stad. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we veel voorzichtiger omgaan met bomen kappen. Als een aantal bomen heel ziek zijn, kan kap alleen de oplossing zijn als het gefaseerd gebeurt: dat betekent dat er niet in één keer veel bomen worden omgehakt, want dat levert veel meer schade op voor de natuur en dieren. En voor elke boom die gekapt wordt, geldt er een herplantplicht: er moet met gelijke ecologische waarde een alternatief voor de omgehakte boom in de plaats komen.

5. Ecologisch maaien

Er wordt in de toekomst op veel plekken minder gemaaid. Wanneer er wordt gemaaid, gebeurt dit op een wijze en met een frequentie die zo gunstig mogelijk is voor de biodiversiteit. Voor de biodiversiteit, de hoeveelheid aan soorten, is het heel gunstig als planten niet constant worden platgemaaid.

6. Ambitie: Eerste klimaatneutrale grote stad

Met de ambitie om de eerste klimaatneutrale grote stad van Nederland te zijn, willen we erbovenop zitten om te werken aan energieneutrale oplossingen voor Almere. De uitvoering om dit te bereiken wordt nog voorbereid, en daar wordt zo snel mogelijk met de raad over gesproken!

7. Natuur verbinden

Om de leefomgeving van dieren te verbeteren, worden natuurgebieden met elkaar verbonden. Dit is een hele grote stap vooruit voor wilde dieren, en komt ook de gehele groenstructuur van Almere ten goede. In het coalitieakkoord staat: "We gaan natuurgebieden in en rond Almere versterken en verbinden. Bestaande plannen
hiervoor krijgen meer prioriteit. Dit om de biodiversiteit te versterken, dieren rust, ruimt en veilige migratiemogelijkheden te geven en ook te zorgen voor voldoende recreatiegroen voor het mentale en fysieke welzijn van al onze inwoners."

Overal waar in het akkoord staat 'al onze inwoners', worden alle mensen én dieren bedoeld!

8. Niet meer bouwen in het groen

We hebben afgesproken in principe echt niet meer te gaan bouwen in het groen. Er is nog genoeg ruimte in Almere voor grootschaligere woningbouw (waar nu grond braak ligt, zoals stukken in Almere Poort en vooral het grote toekomstige stadsdeel Pampus), dus gaar gaan we geen relatief kleine, maar waardevolle stukken groen voor opofferen midden in wijken.

9. Groene schoolpleinen

Groene schoolpleinen worden gelukkig steeds populairder, en dat blijft de gemeente stimuleren. We hebben in het akkoord afgesproken echt meer te gaan doen om groene schoolpleinen te realiseren, want dat heeft zoveel voordelen voor kinderen, leraren en omwonenden.

10. Geen bezuinigingen op zorg

Er wordt niet meer bezuinigd op zorg en welzijn. Dat is van groot belang voor heel veel inwoners in onze stad, en op die zorgzame waarden mag nooit bespaard worden, wat de Partij voor de Dieren betreft. Gelukkig zijn de andere coalitiepartijen het daar grondig mee eens. We hebben afgesproken dat er géén budgetplafonds in de zorg worden ingesteld.