Motie Groene buurt­school­pleinen in Almere


Agen­dapunt Politieke Markt: Speel- en bewee­g­ruim­te­beleid Samen op avontuur (RV-19)

3 april 2019


Motie nr: RG-74/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 april 2019


De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

 • de visie ‘Samen op avontuur - Avontuurlijk spelen en gezond bewegen’ de positieve effecten van spelen in het groen onderschrijft;
 • veel schoolpleinen in Almere weinig tot geen groen bieden;
 • gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs,

Van mening dat:

 • de gemeente Almere een positieve bijdrage kan leveren aan de leeromgeving van kinderen op school door het stimuleren van de aanleg van groene schoolpleinen;
 • een groen schoolplein als buurtplein positief kan bijdragen aan de mogelijkheid om natuurlijk en avontuurlijk te spelen voor een grotere groep kinderen, dan enkel de leerlingen van de school,

Verzoekt het college:

 • als ambitie vast te stellen dat buurtschoolpleinen in Almere versneld groen en avontuurlijk zijn ingericht;
 • deze ambitie vorm te geven middels een plan van aanpak en deze aan de raad voor te leggen voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2019;
 • deze ambitie te communiceren naar scholen;
 • bij groot onderhoud aan schoolpleinen, en oplevering van nieuwe scholen, in samenspraak met de scholen in te zetten op de oplevering een groen schoolplein;
 • jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de vergroening van schoolpleinen middels een raadsbrief;
 • extra investeringen die dit met zich meebrengt te financieren vanuit de reserve Fonds Wijkontwikkeling (FWO),

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Verzoek aan Bestuurlijk Overleg Oosterwold openbaarmaking taxatie grondprijs en de invoering van arbitrage

Lees verder

Motie Verdubbeling Flevolijn en verbetering spoorverbinding Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer