Motie Verzoek aan Bestuurlijk Overleg Oosterwold open­baar­making taxatie grond­prijs en de invoering van arbitrage


Agen­­­­dapunt Politieke Markt: Gemeen­­te­­lijke rol Oosterwold (RG-40)

11 maart 2019

Motie nr: RG-65/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 14 maart 2019


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • Oosterwold een unieke vorm van gebiedsontwikkeling kent waarbij de rolverdeling tussen gemeente en initiatiefnemers is gekanteld ten opzichte van een traditionele gebiedsontwikkeling;
  • deze gebiedsontwikkeling bijdraagt aan de diversiteit en het karakter van Almere;
  • de recente stijging van de grondwaarde van ca 77% zowel deze wijze van gebiedsontwikkeling alsook een diverse bevolkingssamenstelling negatief lijkt te beïnvloeden,

Van mening dat:

  • de oorspronkelijke uitgangspunten van Oosterwold dienen te worden gewaarborgd;
  • de totstandkoming van een programma met een grote diversiteit aan initiatiefnemers, waaronder ook lagere en middeninkomens, voorwaardelijk is voor de totstandkoming van een gewenste diversiteit in dit stadsdeel;
  • de gebiedsontwikkeling Oosterwold rechtvaardigt dat er een open proces is over de waardebepaling van de grond en de exploitatiebijdrage en hoe deze waardering is opgebouwd,

Verzoekt het college:

  • er bij het Bestuurlijk Overleg Oosterwold op aan te dringen de taxatie openbaar te maken; en
  • tevens de mogelijkheid van een beroeps- en arbitragemogelijkheid in te stellen opdat op onafhankelijke wijze kan worden nagegaan of een marktconforme taxatie wel het juiste uitgangspunt is voor een gebiedsontwikkeling als Oosterwold,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PVV

Tegen

CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Second opinion taxatie grondprijzen Oosterwold

Lees verder

Motie Groene buurtschoolpleinen in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer