Motie Second opinion taxatie grond­prijzen Oosterwold


Agen­­­­dapunt Politieke Markt: Gemeen­­te­­lijke rol Oosterwold (RG-40)

11 maart 2019

Motie nr: RG-62/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 14 maart 2019


De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

  • er nu sprake is van een abrupte prijsverhoging van 77%;
  • deze niet van tevoren is gecommuniceerd;
  • er een overgangsregeling aangekondigd is;

Constaterend dat:

  • er in de taxatie van 2018 betreffende de grondprijzen in Oosterwold een groot aantal aannames opgenomen zijn;
  • er binnen de taxatie verschillende concepten zijn geweest die flink uiteenlopen;

Van mening dat:

  • transparantie en het verschaffen van duidelijkheid over de totstandkoming van de prijsverhoging van groot belang zijn;
  • het wenselijk is om een second opinion op de taxatie van de grondprijzen in Oosterwold uit te voeren;

Draagt het college op:

  • het bestuurlijk overleg te verzoeken een second opinion op de taxatie uit te voeren en deze openbaar te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, PVV

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Ruimhartige Overgangsregeling

Lees verder

Motie Verzoek aan Bestuurlijk Overleg Oosterwold openbaarmaking taxatie grondprijs en de invoering van arbitrage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer