Motie Second opinion taxatie grond­prijzen Oosterwold


Agen­­­­dapunt Politieke Markt: Gemeen­­te­­lijke rol Oosterwold (RG-40)

11 maart 2019

Motie nr: RG-62/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 14 maart 2019


De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

  • er nu sprake is van een abrupte prijsverhoging van 77%;
  • deze niet van tevoren is gecommuniceerd;
  • er een overgangsregeling aangekondigd is;

Constaterend dat:

  • er in de taxatie van 2018 betreffende de grondprijzen in Oosterwold een groot aantal aannames opgenomen zijn;
  • er binnen de taxatie verschillende concepten zijn geweest die flink uiteenlopen;

Van mening dat:

  • transparantie en het verschaffen van duidelijkheid over de totstandkoming van de prijsverhoging van groot belang zijn;
  • het wenselijk is om een second opinion op de taxatie van de grondprijzen in Oosterwold uit te voeren;

Draagt het college op:

  • het bestuurlijk overleg te verzoeken een second opinion op de taxatie uit te voeren en deze openbaar te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, PVV, AP/OPA

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere