Motie Ruim­hartige Over­gangs­re­geling


Agen­­­­dapunt Politieke Markt: Gemeen­­te­­lijke rol Oosterwold (RG-40)

11 maart 2019

Motie nr: RG-64/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 14 maart 2019


De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • er nu sprake is van een abrupte prijsverhoging van 77%;
  • deze niet van tevoren is gecommuniceerd;
  • er een overgangsregeling aangekondigd is;

Constaterende dat:

  • de verantwoordelijke wethouder tijdens de bespreking met de gemeenteraad op 7 maart 2019 erkent dat na een periode van 3 jaar rust zonder prijsverhoging in de beginfase de taxatie nu heeft geleid tot “een hele abrupte hoge prijsverhoging” en het niet verstandig is om opnieuw zolang te wachten met een taxatie,

Van mening dat:

  • een abrupte en hoge prijsverhoging van 77% onredelijk is voor initiatiefnemers die al in het proces zitten;
  • het moment van het zetten van een stip beschouwd kan worden als actieve deelname aan het proces;
  • als het zetten van een stip is uitgesteld door toedoen van de gemeente dit in deze situatie ook beschouwd mag worden als actieve deelname,

Draagt het college op:

  • er in het bestuurlijk overleg op in te zetten dat:
  • er een verruiming komt van de overgangsregeling tot het moment waarop een initiatiefnemer een stip heeft gezet of stip had willen zetten maar dit door toedoen van de gemeente is uitgesteld;
  • er een arbitrage/beroepsmogelijkheid komt voor mensen waarvoor de overgangsregeling afgewezen wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PVV

Tegen

PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Herziening Prijsverhoging Oosterwold

Lees verder

Motie Second opinion taxatie grondprijzen Oosterwold

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer