Motie Herziening Prijs­ver­hoging Oosterwold


Agen­­­dapunt Politieke Markt: Gemeen­te­lijke rol Oosterwold (RG-40)

11 maart 2019

Motie nr: RG-63/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 14 maart 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

 • er nu sprake is van een abrupte grondprijsverhoging van 77%;
 • deze niet van tevoren is gecommuniceerd;
 • er een overgangsregeling aangekondigd is

Constaterend dat:

 • de verantwoordelijke wethouder tijdens de bespreking met de gemeenteraad op 7 maart 2019 erkent dat na een periode van 3 jaar zonder prijsverhoging in de beginfase de taxatie nu heeft geleid tot “een hele abrupte hoge prijsverhoging”, aangeeft van de prijsverhoging te zijn geschrokken en het niet verstandig vindt om opnieuw zolang te wachten met een taxatie;
 • dat het door deze prijsverhoging lastig wordt voor inkomensgroepen tot modaal om te participeren in Oosterwold,

Van mening dat:

 • een abrupte en hoge prijsverhoging van 77% ongebruikelijk en onwenselijk is;
 • dit niet past binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold;
 • Oosterwold een diverse wijk moet blijven, toegankelijk voor alle inkomensgroepen, draagt het college op:
  het bestuurlijk overleg te verzoeken de prijsverhoging te herzien, om te komen tot een minder abrupte prijsverhoging, waarbij het voor alle inkomensgroepen toegankelijk blijft en waarbij de beoogde ontwikkelprincipes worden gehandhaafd,

en gaat over tot de orde van de dag.


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, PVV

  Tegen

  CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

  Lees onze andere moties

  Motie Toegankelijk stemmen voor mensen met een visuele beperking

  Lees verder

  Motie Ruimhartige Overgangsregeling

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer