Motie Toegan­kelijk stemmen voor mensen met een visuele beperking


Agen­­dapunt Politieke Markt: Motie vreemd aan de Orde van de dag

15 februari 2019

Motie nr: RG-18/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 14 februari 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • de Grondwet, artikel 53, vereist dat verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming;
 • het VN-verdrag handicap op 14 juli 2016 in werking is getreden waarbij de overheid de mensenrechten van mensen met een beperking moet bevorderen, beschermen en waarborgen;
 • het VN-verdrag handicap tevens stelt dat mensen met een beperking zelfstandig besluiten moeten kunnen nemen en daarbij door de overheid ondersteund moeten worden als zij daartoe niet in staat zijn;
 • het College voor de Rechten van de Mens in 2017 na onderzoek concludeerde dat stemmen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking niet goed toegankelijk is, waardoor veelal begeleiding vereist is en hierdoor de mogelijkheid om een geheime stem uit te brengen vervalt;
 • in de stemhokjes in Almere er door mensen met een visuele beperking gebruik kan worden gemaakt van de wettelijk verplicht aanwezige loep, maar dat dit hulpmiddel onvoldoende is voor zeer slechtzienden en blinden;
 • er een Almeerse lokale Inclusie Agenda 2018-2021 is opgesteld waarbij tevens afgesproken is om nieuwe ontwikkelingen te signaleren en tussentijds bij te sturen.

Overwegende dat:

 • de gemeente Den Haag een stem-mal met audio ondersteuning heeft ontwikkeld waardoor de toegankelijkheid van het stembiljet vergroot wordt en blinden en zeer slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen;
 • verschillende andere gemeenten, waaronder Amsterdam, Haarlem, Rotterdam e.a. gebruik zullen maken van dit hulpmiddel tijdens de Waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019;

Verzoekt het college:

 • tijdens de eerste komende verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 in één centraal en toegankelijk gelegen stemlokaal de stem-mal en audio ondersteuning beschikbaar te stellen voor mensen met een visuele beperking en de raad na afloop te informeren over het gebruik hiervan;
 • hierna bij de daarop volgende verkiezingen in elk stadsdeel één stembureau toegankelijk in te richten voor mensen met een visuele beperking, o.a. gebruikmakend van de stem-mal en audio ondersteuning;
 • duidelijk te communiceren in welke stemlokalen van deze voorziening gebruik kan worden gemaakt; de dekking hiervoor te vinden in de egalisatiereserve verkiezingen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie van Wantrouwen: opzeggen vertrouwen in wethouder

Lees verder

Motie Herziening Prijsverhoging Oosterwold

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer