Motie Verdub­beling Flevolijn en verbe­tering spoor­ver­binding Utrecht


Agen­­dapunt Politieke Markt: Mobi­li­teits­visie 2030: Resul­taten Verkenning en rich­ting­ge­vende uitspraken (RG-66)

10 mei 2019

Motie nr: RG-103/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 mei 2019


De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • de vervoersbehoefte van onze regio met de groei van Almere zal blijven stijgen en de huidige ov-verbindingen al tegen hun maximale benutting aanlopen;
 • de verdubbeling van de Flevolijn wegbezuinigd is,
 • er door het Rijk gekozen is voor een goedkoper systeem van kortvolgen
 • Dat nu uit het maakbaarheidsonderzoek blijkt (zie raadsbrief 8-5-2019) dat de gewenste verbetering van de dienstregeling met de huidige maatregelen niet gehaald kunnen worden
 • De verbinding met Utrecht ontoereikend is met slechts 2 sprinters per uur, en dat dit mede komt omdat het huidige spoor bij Almere niet meer treinbewegingen mogelijk maakt.

Overwegende dat:

 • om de klimaatdoelen te halen en fijnstof/luchtvervuiling terug te dringen er onconventionele en grote stappen moeten worden gezet en het OV als geheel sterk verbeterd en uitgebreid moet worden; en dit ook van groot belang is voor de leefbaarheid van Almere in de toekomst;
 • er rond 2030 nieuwe spoorknelpunten worden verwacht en de huidige Flevolijn niet verder kan groeien;
 • dit zal leiden dat mensen weer vaker de auto gaan nemen;
 • dat als er nu niet ingezet wordt op structurele en duurzame oplossingen het OV rond Almere zal vastlopen, bij de huidige grootte en bij de groei van Almere helemaal problematisch wordt;
 • Uitbreiding van goede verbindingen met Utrecht, tenminste de toevoeging van snelle intercity opties, zeer gewenst en noodzakelijk is.

Verzoekt het college:

 • de verdubbeling van de Flevolijn en verbetering van verbinding met Utrecht nadrukkelijk op te nemen in de mobiliteitsvisie 2030;
 • deze boodschap aan het Rijk, in MRA verband en de provincie Flevoland over te brengen en deze punten blijvend op de agenda’s te houden.

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Ingediend

Voor

Tegen