Motie Lelylijn


Agen­­­dapunt Politieke Markt: Mobi­­li­­teits­­­visie 2030: Resul­taten Verkenning en rich­­ting­­ge­­vende uitspraken (RG-66)

10 mei 2019

Motie nr: RG-101/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 mei 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • de Lelylijn (een hoogwaardig OV verbinding tussen Amsterdam en Groningen via de Noordoostpolder) inmiddels (weer) onderdeel uitmaakt van het maatschappelijk en politiek debat;
  • er een sterke lobby hiervoor op gang is gekomen vanuit de provincies Flevoland, Friesland en Groningen en de verschillende steden langs het beoogde tracé;

Overwegende dat:

  • een betere ontsluiting met Noordelijk Flevoland en Noordelijk Nederland ook Almere ten goede zal komen, door o.a. de strategische ligging van Almere tussen randstad en het Noorden, een beter vestigingsklimaat en minder afhankelijkheid van alleen de regio Amsterdam;
  • om de klimaatdoelen te halen en fijnstof/luchtvervuiling terug te dringen er onconventionele en grote stappen moeten worden gezet en het OV als geheel sterk verbeterd en uitgebreid moet worden; en dit ook van groot belang is voor de leefbaarheid van Almere in de toekomst;
  • Een vorm van een Lelylijn ook zal leiden tot minder verkeersbewegingen tussen het Noorden en de randstad over de A6 door Almere;
  • Dat de meest haalbare en efficiënte wijze van uitvoeren van de Lelylijn nog onderwerp van discussie en onderzoek zal zijn.

Verzoekt het college:

  • de Lelylijn in de vorm van een HOV (hoogwaardig Openbaar Vervoer) nadrukkelijk op te nemen in de mobiliteitsvisie 2030;
  • deze boodschap aan het Rijk, in MRA verband en de provincie Flevoland over te brengen en dit blijvend op de agenda’s te houden;
  • en vooruitlopend op het vaststellen van de mobiliteitsvisie aan te sluiten bij de lobby voor de Lelylijn.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Verdubbeling Flevolijn en verbetering spoorverbinding Utrecht

Lees verder

Motie Kleur de straten groen!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer