Motie Bouwen in het groen? Niet doen!


Koester het park aan de Barra­cu­dastraat

20 april 2021

Amendement nr: RG-120/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 22 april 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • het plangebied momenteel al bewoond is, door vele dieren, waaronder beschermde vleermuizen;
 • op deze locatie een bestemming rust met de functie ‘groen’;
 • het voorgestelde bouwen in het groen niet past binnen het gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in onder andere de Woonvisie en de Visie Ecologie;
 • deze nieuwe locatie onherroepelijk ten koste gaat van de natuur, de bomen en groene ruimte bij het park Leeghwaterplas,


overwegende dat:

 • aan de toekomstige vraag naar woningen voldaan kan worden middels transformatie van leegstaand vastgoed, optopping, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en binnenstedelijke (her)ontwikkeling, aangevuld met kleinschalige nieuwbouwlocaties met de bestemming ‘wonen’,

van mening dat:

 • we geen vierkante meter natuur kunnen missen;
 • de belangen van bestaande bewoners, zoals aanwezige dieren, beter meegewogen, geborgd en beschermd dienen te worden;
 • de gemeente moet zorgen dat de groei van de bevolking niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid;
 • herontwikkeling van bebouwde gebieden belangrijk is zodat open ruimte behouden blijft en door bestemmingsplannen ook wordt beschermd;
 • een ‘zero tolerance’ beleid t.a.v. de aantasting van de groene ruimte zou moeten gelden;
 • het uitvoeren van transformaties en creatieve woonvormen beter kan zoals oude kantoren, winkels, scholen en zorggebouwen en mogelijkheden voor tiny houses,draagt het college op:

 • niet akkoord te gaan met uitgifte van deze locatie en uit te wijken naar een alternatieve locatie waarop in het bestemmingsplan een woonfunctie geldt zodat dit niet ten koste gaat van het groen bij het park van het Leeghwaterplas;
 • in de uitwerking van deze en toekomstige plannen alternatieven zoals bouwen in bestaand ‘grijs’ of het optoppen van bestaande gebouwen, te onderzoeken en niet langer voor te stellen om te bouwen in het groen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Laat speedpedelec toe op fietspaden

Lees verder

Motie Behoud Flevodrome voor Almeerse jongeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer