Motie Behoud Flevo­drome voor Almeerse jongeren


Geef dit mooie project nog een kans!

28 mei 2021

Motie nr: RG-127/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 mei 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • Flevodrome moet sluiten wegens financiĆ«le tekorten binnen het participatiebudget;
 • het college geen alternatieve oplossing heeft gevonden om Flevodrome open te houden;
 • het college verwijst naar andere projecten in de stad die naar mening van de indieners, niet aansluiten op de doelgroep van Flevodrome;

overwegende dat:

 • elke jongere binnen het onderwijs recht heeft op passend onderwijs en de daarbij behorende zorg;
 • het hier om een zeer specifieke doelgroep gaat, namelijk jongeren die volledig in het onderwijs zijn vastgelopen, thuiszitter zijn danwel in grote mate verzuimen van school;
 • deze doelgroep de meest kwetsbare jongeren betreft, die sociaal-emotioneel, cognitief en/of gedragsproblemen hebben en veelal nergens meer terecht kunnen en tussen wal en het schip vallen;
 • de verwachting is dat door Corona nog meer jongeren problemen ondervinden binnen het onderwijs en leerwerktrajecten (zoals onlangs in de bespreking over de Coronathermometer van 5 maart is besproken), waardoor grotere uitval onder jongeren dreigt,

van oordeel dat:

 • dit project uit de middelen van het onderwijs of jeugdhulp bekostigd moet worden;

van mening dat:

 • Flevodrome een uniek praktijkleeraanbod heeft voor jongeren in Almere, namelijk geen schoolse omgeving, maar een arbeidspleksimulatie waar jongeren de basis arbeidsvaardigheden leren;
 • Flevodrome maatwerkaanpak levert en waarbij hulpverlening (zoals ambulante begeleiding verslavingszorg, jeugdreclassering) een integraal onderdeel uitmaakt;
 • er niet alleen naar de kosten maar ook naar de meeropbrengsten gekeken moet worden;
 • er niet alleen naar het besparen van uitkeringen/ bijstand gekeken moet worden maar ook naar de effecten op de langere termijn,

roept het college op:

 • om een laatste keer met de organisatie van Flevodrome in gesprek te gaan om met een voorstel te komen en hierover te rapporteren aan de Raad met een Raadsbrief,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, AP/OPA

Tegen

Leefbaar Almere, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Bouwen in het groen? Niet doen!

Lees verder

Amendement Financiering gehandicaptenparkeerplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer