Amen­dement Finan­ciering gehan­di­cap­ten­par­keer­plaatsen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Per­spec­tiefnota 2022’ (RV43)

31 mei 2021

Amendement nr: RG-134/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 mei 2021

De beslispunten:

1. De Perspectiefnota 2022, omvattende de eerste kwartaalrapportage over 2021 en de actualisatie van het meerjarenperspectief 2022-2025, vast te stellen.

2. De bijbehorende begrotingswijzigingen en balansmutaties vast te stellen.

Te wijzigen in:

1. De Perspectiefnota 2022, omvattende de eerste kwartaalrapportage over 2021 en de actualisatie van het meerjarenperspectief 2022-2025, vast te stellen.

2. De bijbehorende begrotingswijzigingen en balansmutaties vast te stellen, met dien verstande dat de aanleg van invalideparkeerplaatsen wel vanuit het beheerbudget blijft gefinancierd en dit bij de begroting 2022 verder uit te werken. Als denkrichting kan gedacht worden door 100.000 euro minder te besteden aan de bestrijding van de eikenprocessierups..

Toelichting:

In de perspectiefnota 2021 staat dat de aanleg van invalideparkeerplaatsen niet meer vanuit het beheerbudget wordt gefinancierd. De aanleg/aanpassing van deze invalidenparkeerplaatsen kost circa €100.000 per jaar.
Het College erkend dat deze parkeerplaatsen wel wenselijk zijn om de stad gezond en leefbaar te houden.

Het College wil deze kosten voortaan op de aanvragers verhalen. Het tarief zal minimaal € 300-350,- per aanvraag zijn, de keuze om eventuele bijkomende kosten ook nog in het tarief te verwerken moet nog door het College gemaakt worden. Het tarief wordt dan vanzelfsprekend nog hoger. Het College onderzoekt dit en betrekt de uitkomsten hiervan bij de tarievennota 2022.

De Partij voor de Dieren vindt dat de kosten voor de aanleg van een invalidenparkeerplaats niet op de gehandicapte inwoner verhaald mag worden.
Een invalideparkeerplaats is een noodzakelijk iets. Hierdoor kunnen mensen dicht bij hun huis parkeren zodat ze zo min mogelijk hinder hebben en belemmerd worden door hun handicap/ beperking.

Bovendien worden met deze maatregel vooral de minder daadkrachtige inwoners getroffen, aangezien de meer daadkrachtige inwoners vaak al over een eigen carport of oprit beschikken en daardoor niet zijn aangewezen op een invalidenparkeerplaats op kenteken. Een mogelijke dekking voor dit amendement is gevonden door €100.000,- minder aan de bestrijding van de eikenprocessierups te geven.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere, AP/OPA

Lees onze andere moties

Motie Behoud Flevodrome voor Almeerse jongeren

Lees verder

Motie Klimaatnoodtoestand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer