Motie Aansluiten bij de lobby voor een meer gezonde voed­selom­geving


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel: Voed­­sel­­stra­­tegie 2021-2025: Groen Voed­­selhart Almere (RV-14)

30 maart 2021

Motie nr: RG-98/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 april 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • in het raadsvoorstel ‘Voedselstrategie 2021-2025: Groen Voedselhart Almere’ staat dat de gemeente wil inzetten op een gezondere voedselomgeving, door stimulering en uiteindelijk door limitering van ongezonde voedselzaken;
  • naar aanleiding van de brandbrief van de G4 en Ede aan staatssecretaris Blokhuis, de Partij voor de Dieren in januari schriftelijke vragen heeft gesteld over de stellingname van het college hierin;
  • het college in de beantwoording heeft geschreven dat een overdadig aanbod van fastfood het centrum onaantrekkelijk maakt, dat er gestreefd wordt naar een gevarieerd aanbod en dat juridische instrumenten mogelijk interessant zijn om hierop meer te sturen,

van mening dat:

  • ook in Almere er momenteel te veel fastfoodaanbod is, wat de keuzemogelijkheden voor gezond voedsel ernstig beperkt;
  • juridische instrumenten, waar in de brandbrief om is verzocht, noodzakelijke mogelijkheden bieden om de opmars van fastfood in Almere terug te kunnen dringen;
  • aansluiten bij deze landelijke lobby een laagdrempelige en krachtige manier is om te laten zien dat Almere iets wil doen aan de oververtegenwoordiging van fastfood,

draagt het college op:

  • zich aan te sluiten bij de landelijke lobby van de G4 en Ede voor meer juridische bevoegdheden om een gezonde voedselomgeving te creëren en horecagelegenheden die inzetten op ongezond voedsel bij een overschot aan fastfoodaanbod te kunnen weren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV, Respect Almere