Motie groene daken en gevels


Agen­dapunt Politieke Markt: Visie ecologie (RV-05)

5 februari 2021

Motie nr: RG-40/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • in de visie ecologie 2020 wordt geschreven dat bedrijven het belang inzien van een groene omgeving, mogelijkheden zien om te vergroenen maar kennis en een voorbeeldrol van de gemeente missen;
  • de vergroening van daken in de vorm van beplanting, danwel het opwekken van hernieuwbare energie, een belangrijk onderdeel is in het behalen van onze doelen op het gebied van duurzaamheid en ecologie en in het ondersteunen van de gidssoorten zoals benoemd in de visie ecologie 2020;
  • in de raadsbrief van het college over het 40-puntenplan van Urgenda, het college schrijft dat de gemeente vanuit klimaatadaptatie graag de toepassing van groene daken (door middel van beplanting) wil stimuleren,

overwegende dat:

  • het toepassen van groene gevels helpt bij het omgaan met extreme hitte in de stad die de Almeerder als gevolg van klimaatverandering steeds vaker zal gaan meemaken;
  • het toepassen van groene daken een effectieve manier is om stedelijke wateroverlast door neerslagpieken tegen te gaan;
  • de gemeente Almere ook graag zonnepanelen op daken ziet, en dit onderdeel uitmaakt van de transitie van fossiele naar duurzame energie;
  • Almere het streven heeft klimaatneutraal te zijn;
  • Almere ten opzichte van andere steden relatief veel nieuwbouw heeft van woningen en gebouwen;
  • de verplichting van een vorm van groene daken, danwel in de vorm van beplanting, danwel in de vorm van het opwekken van duurzame energie, bij nieuwbouw van woningen en andere gebouwen een grote impact heeft op de vergroening van onze stad, en past bij een stad van de toekomst,

draagt het college op:

  • met een voorstel naar de raad te komen om te zorgen dat groene gevels en daken, in de vorm van beplanting, danwel het opwekken van duurzame energie, zoveel als mogelijk de standaard wordt bij nieuwbouw van hiervoor geschikte woningen en andere gebouwen in Almere en op te nemen in de toolbox natuurinclusief bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA