Motie Meer ambitie in terug­dringen licht­ver­vuiling


Agen­dapunt Politieke Markt: Visie ecologie (RV-05)

5 februari 2021

Motie nr: RG-43/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • in de visie ecologie 2020 en bijbehorende uitvoeringsagenda ecologie 2020-2024 donkere nachten worden benoemd als een van de kernpunten;
  • in de uitvoeringsagenda ecologie 2020-2024 het onderzoek naar leefgebieden voor duisternisafhankelijke soorten in 2024 door een student gedaan gaat worden;
  • de studie naar nut en mogelijkheden aangepaste verlichting pas wordt meegenomen in de volgende uitvoeringsagenda;
  • in de visie ecologie 2020 niet gesproken wordt over lichtvervuiling van glastuinbouw;
  • lichtvervuiling een verstorend effect heeft op het bioritme van dier en mens en de grootste bron van lichtvervuiling in Almere nu tussen Natura 2000 gebieden en een woonwijk ligt,

van mening dat:

  • het college in de visie 2020 het belang aangeeft van inzet op donkere nachten maar hier in de uitvoeringsagenda 2020-2024 geen uitvoering aan geeft;
  • zoals beschreven in de uitvoeringsagenda 2020-2024 voldoende duisternis mogelijkerwijs noodzakelijk is voor een functionerend stadsecosysteem en met prioriteit en niet alleen door een student onderzocht dient te worden,

draagt het college op:

  • de studie naar nut en mogelijkheden van aangepaste verlichting met minimaal effect voor natuur, een lager energieverbruik en betere veiligheid niet uit te stellen maar op te nemen in de uitvoeringsagenda 2020-2024;
  • als deel van de nu voorliggende uitvoeringsagenda 2020-2024 een onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot minder lichtvervuiling, met minimaal effect voor natuur, een lager energiegebruik en betere veiligheid in Almere, onder andere met betrekking tot de glastuinbouw in Almere Buiten;
  • de raad hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere