Amen­dement Fonds versterking ecologie


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Visie ecologie 2020 (RV-05)

5 februari 2021

Amendement nr: RG-37/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

Aan de beslispunten 1 t/m 5 uit het voorgesteld raadsbesluit toe te voegen:

6. Een fonds “Versterking ecologie” in te stellen en bij de Perspectiefnota 2022 met een voorstel voor de invulling daarvan naar de raad te komen.

Toelichting:

Momenteel ontbreekt het bij de uitvoering van de visie ecologie aan middelen om de beschreven doelen te verwezenlijken en echte stappen te zetten om de ecologie te versterken. Gezien de urgentie van de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis, kunnen we het ons niet veroorloven om de beschreven doelen in de visie nog langer uit te stellen. Het is daarom essentieel dat er middelen gevonden worden voor de uitvoering. Met dit amendement vraagt de Partij voor de Dieren het college om daarover een voorstel te maken.

Als vulling voor het fonds kan gedacht worden aan, maar niet uitsluitend: percentage winst grondbedrijf, opslag op grondprijs.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA