Motie Geen plus op de WNT bij de Floriade BV


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel tot debat PVV en Partij voor de Dieren: Vertrek directeur Floriade BV (RG-52)

5 maart 2021

Motie nr: RG-58/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 maart 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

• de raad in 2014 via een motie heeft vastgesteld wat de toelaatbare hoogte van het salaris voor de Floriadedirectie was, namelijk maximaal 100% van een ministersalaris;
• dat bij de oprichting van de Floriade BV door het college vertaald door de Wet Normering Topinkomens (WNT) te hanteren als plafond;
• er in de WNT toen nog geen uitzonderingspositie bestond voor het eerste jaar voor directieleden zonder dienstverband1
• de gemeente Almere, als enig aandeelhouder, directe invloed heeft op de aan te stellen directie,

constaterende dat:

• de huidige directeuren van de Floriade BV in ieder geval in hun eerste jaar veel meer hebben verdiend dan door de raad als kader was meegegeven in 2014;
• er van de later aan de WNT toegevoegde uitzondering om in het eerste jaar nog ruim 70.000 euro extra te kunnen verdienen, gebruik is gemaakt voor deze directeuren, waarmee hun salaris ver boven de vastgestelde kaders uitkwam,

van mening dat:

• er bij de opvolgers van de huidige Floriadedirecteur(en) in ieder geval geen gebruik mag worden gemaakt van bovengenoemde uitzondering, omdat zo’n hoog bedrag niet past bij de werkzaamheden en er al heel erg veel extra geld naar de Floriade is gegaan,

draagt het college op:

• bij een eventuele aanstelling van nieuwe directieleden in de Floriade BV, het salaris vast te stellen op maximaal 100% van het basisbedrag zoals vastgesteld in de Wet Normering Topinkomens, en hierbij geen gebruik te maken van uitzonderingsmogelijkheden voor het eerste jaar en geen bonusregeling op te nemen in de arbeidsvoorwaarden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA