Motie Natuur­lijke bestrijding eiken­pro­ces­sierups


Agen­dapunt Politieke Markt: Visie ecologie (RV-05)

5 februari 2021

Motie nr: RG-47/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • in Almere soms overlast wordt ervaren van de eikenprocessierups;
  • momenteel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om die overlast te beperken;
  • dit uiteindelijk alleen maar averechts werkt omdat die bestrijdingsmiddelen ook de natuurlijke vijanden van de rups (en vele andere soorten) raakt, waardoor de rups in volgende jaren verder vrij spel krijgt;
  • we volop moeten inzetten om de biodiversiteit te vergroten en de ecologie te versterken, temeer we in een ernstige biodiversiteitscrisis verkeren;
  • in de visie ecologie staat dat de natuurlijke bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups de voorkeur heeft, tenzij dat economische schade of gezondheidsrisico's oplevert,

van mening dat:

  • economische schade niet boven ecologische schade moet worden gezien, en dat het versterken van de ecologie de hoogste prioriteit moet hebben;
  • de mogelijke gezondheidsrisico's op korte termijn voldoende te mitigeren zijn door alternatieve maatregelen zoals afzetten met lint en dit dus geen reden mag zijn om toch ongewenste bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
  • er voldoende natuurlijke opties zijn om de eikenprocessierups en andere plagen op de lange termijn te verminderen,

draagt het college op:

  • met een voorstel voor een natuur- dier en insectvriendelijk beheerplan voor de eikenprocessierups te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, ChristenUnie, PVV, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, D66, VVD, Respect Almere