Amen­dement Zwerf­afval ruimen voor het maaien


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Visie ecologie 2020 (RV-05)

5 februari 2021

Motie nr: RG-53/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

overwegende dat

- het versnipperen van zwerfafval tot kleine, en soms scherpe, stukken en microplastics een grote bedreiging is voor mens, dier en biodiversiteit;
het verwijderen van afval voor het maaien voorkomt dat kleine(re) delen zwerfafval (waar onder veel plastics) voor langere tijd worden opgenomen in het ecosysteem en daar blijvende schade veroorzaken;
- er al bestaande afspraken over het verwijderen van afval, ter grote van een blikje of groter, met de uitvoerder zijn;
- dat deze afspraken in de praktijk niet voldoende nageleefd worden en desondanks regelmatig voorkomt dat zwerfafval door maaiwerkzaamheden en groenbeheer worden versnipperd;
- er momenteel door groenbeheerders van of namens de gemeente al zwerfafval wordt opgeruimd, maar dit nu niet (goed) is afgestemd op het maaien,

van mening dat

- de bestaande afspraken over het verwijderen van afval voor het maaien beter nageleefd en gehandhaafd dienen te worden, aangezien hier al veel ecologische winst en minder microplastics is te behalen;
- dat een betere afstemming tussen het verwijderen van afval en het maaien ook een grote ecologische winst en minder microplastics zou kunnen bewerkstelligen;
- het beter naleven van afspraken en beter afstemmen van afval verwijderen en maaien niet perse ook meer hoeft te kosten,

draagt het college op:

- het maaibeleid zo aan te passen dat er ten gevolge van het maaien of groenbeheer geen klein zwerfafval in de natuur belandt. Hiervoor in het maaibeleid op te nemen dat zwerfafval eerst moet worden verwijderd voordat er gemaaid kan worden. En hierover (betere) afspraken te maken en die afspraken strenger te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA