Amen­dement Geen gebruik van chemische bestrij­dings­mid­delen, bacteriën, schimmels, micro-orga­nismen en insecten


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Visie ecologie 2020 (RV-05)

5 februari 2021

Amendement nr: RG-35/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

Aan het beslispunt 2 h. van het voorgesteld raadsbesluit:
h. Een biodiverser groenareaal door:
i. biodiverse beplanting te gebruiken passend bij de lokale omstandigheden,
ii. beheervormen toe te passen die biodiversiteit versterken en voedsel- en schuilmogelijkheden creëren voor dieren.

Toe te voegen:
iii. geen gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen, bacteriën, schimmels, microorganismen en insecten.

Toelichting:

Het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen, ook ‘biologische’ zoals XenTari, heeft als bijeffect dat andere soorten geraakt worden en zo de biodiversiteit afneemt. En het kan leiden tot voedseltekorten voor vogels. Dit versterkt dan weer de plaagwerking van andere soorten, zodoende werkt het gebruik van deze middelen op de lange termijn averechts. Daarnaast heeft het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen een grote invloed op het bestaan van bijenpopulaties.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV, Respect Almere