Motie Stel paal en perk aan verstening tuinen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Visie Ecologie (RV-05)

5 februari 2021

Deze motie heeft de Partij voor de Dieren Almere samen opgesteld met de PvdA.

Motie nr: RG-41/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • aan de raad in de Visie ecologie 2020 acht doelen en bijbehorende maatregelen zijn voorgelegd;
  • één van de doelen betreft het onderwerp ‘Groenere tuinen’;
  • momenteel ruim 1/6e deel van de totale oppervlakte van de bestaande wijken bestaat uit versteende tuin. Dit laat zien dat het belangrijk is om met aanvullende regulering de verstening van nog te bebouwen oppervlakten tegen te gaan want anders zal dit wellicht ook zo versteend uitvallen bij nieuwbouw;
  • verstening van tuinen in negatieve zin bijdraagt aan wateroverlast en hittestress in steden en afname van biodiversiteit,

van mening dat:

  • wateroverlast, hittestress en afname van biodiversiteit tot grote ecologische- én economische schade leiden;
  • het daarom wenselijk is dat aan verstening van tuinen door gemeenten zoveel mogelijk paal en perk wordt gesteld,

verzoekt het college:

  • om bij de verstrekking van nieuwe omgevingsvergunningen voor nieuwbouw (woning-)projecten nader te bepalen voorwaarde(n) te stellen aan het maximum percentage verstening van het niet bebouwde grondoppervlak waarbij wordt uitgegaan van een maximum van 50% verstening en waarbij de overige oppervlakte een natuurlijke invulling moet hebben;
  • bovengenoemde voorwaarde als kettingbeding in de koopovereenkomst van de eerste eigenaar op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere