Amen­dement Ecolo­gisch beheer


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Visie ecologie 2020 (RV-05)

5 februari 2021

Amendement nr: RG-34/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

Het beslispunt 2 h. van het voorgesteld raadsbesluit:

h. Een biodiverser groenareaal door:
i. biodiverse beplanting te gebruiken passend bij de lokale omstandigheden,
ii. beheervormen toe te passen die biodiversiteit versterken en voedsel- en schuilmogelijkheden creëren voor dieren.

Te wijzigen in:

h. Een biodiverser groenareaal door:
i. biodiverse beplanting te gebruiken passend bij de lokale omstandigheden,
ii. uitsluitend ecologische beheervormen toe te passen die biodiversiteit versterken en voedsel- en schuilmogelijkheden creëren voor dieren, met als uitgangspunt zo min mogelijk maaien tenzij dit de verkeersveiligheid schaadt, met uitzonering van velder die zijn aangewezen voor recreatief gebruik,

Toelichting:

Zoals ook beschreven in de visie zelf, is er veel winst te halen bij het toepassen van een ecologisch maairegime. Dit is een effectieve manier om de biodiversiteit en gidssoorten zoals beschreven in de visie ecologie te ondersteunen.

Het geld dat bespaard wordt met minder maaien, kan aangewend worden voor het beter ontdoen van zwerfafval voor het maaien.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, ChristenUnie, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA