Amen­dement Ecolo­gisch beheer


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Visie ecologie 2020 (RV-05)

5 februari 2021

Amendement nr: RG-34/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

Het beslispunt 2 h. van het voorgesteld raadsbesluit:

h. Een biodiverser groenareaal door:
i. biodiverse beplanting te gebruiken passend bij de lokale omstandigheden,
ii. beheervormen toe te passen die biodiversiteit versterken en voedsel- en schuilmogelijkheden creëren voor dieren.

Te wijzigen in:

h. Een biodiverser groenareaal door:
i. biodiverse beplanting te gebruiken passend bij de lokale omstandigheden,
ii. uitsluitend ecologische beheervormen toe te passen die biodiversiteit versterken en voedsel- en schuilmogelijkheden creëren voor dieren, met als uitgangspunt zo min mogelijk maaien tenzij dit de verkeersveiligheid schaadt,
iii. het maaibeleid zo aan te passen dat er ten gevolge van het maaien of groenbeheer geen klein zwerfafval in de natuur belandt door het te maaien gebied altijd eerst te ontdoen van zwerfafval, toezichthouders hierop verbeterd voor te lichten en hierop streng te handhaven.

Toelichting:

Zoals ook beschreven in de visie zelf, is er veel winst te halen bij het toepassen van een ecologisch maairegime. Dit is een effectieve manier om de biodiversiteit en gidssoorten zoals beschreven in de visie ecologie te ondersteunen. Daarnaast is het versnipperen van zwerfafval tot microplastics een grote bedreiging voor dier en biodiversiteit. Het verwijderen van afval voor het maaien voorkomt dat kleine(re) delen zwerfafval (waar onder veel plastics) voor langere tijd worden opgenomen in het ecosysteem en daar blijvende schade veroorzaken. Dit gebeurt nu niet of onvoldoende.

Dit amendement kan kostenneutraal worden uitgevoerd door het geld dat bespaart wordt door minder te maaien, te gebruiken om zwerfafval op te laten ruimen vóór het maaien.


Status

Ingediend

Voor

Tegen