Bijdrage Program­ma­be­groting 2021


Oók in econo­mische zin is het slim om te inves­teren in natuur

1 november 2020

Voorzitter, terwijl een meerderheid van de partijen vanavond zich druk maakt over het interen op de financiële reserves, teren we al jaren in op de ecologische reserves, en de reserves van toekomstige generaties. En u weet hoezeer onze fractie hekelt om geld centraal te stellen in onze politieke besprekingen, waar juist visie en leiderschap nodig is, zult ik vanavond namens de Partij voor de Dieren onze financiële beschouwing met u delen.

Voorzitter, waar het college inzet op besparingen en economische groei, wil de Partij voor de Dieren ecologische groei. Het is immers dramatisch slecht gesteld met de biodiversiteit, die, voor de financiële luisteraar, de ecosysteemdiensten bedreigt. Denk aan de productie van hout, bestuiving, en bodemvruchtbaarheid, waar we allemaal afhankelijk van zijn. Ook in economische zin. Het is dus niet voor niets dat zowel de Nederlandse Bank, maar ook de Wereldbank, haar zorgen uitten over het verlies aan biodiversiteit, en sturen op het voren halen van investeringen die biodiversiteit ten goede komen, om grote financiële gevolgen te voorkomen.

Kijkt u dus niet met een groene bril naar de begroting, maar met een economische bril, wees u dan bewust dat alle investeringen die we nu niet doen aan het herstel van natuur en biodiversiteit, later alleen nog maar meer geld gaat kosten. Als u later geen grote financiële problemen zoekt, dan kunt u beter nu iets meer uitgeven aan natuur en activiteiten die de natuur schade toebrengen stoppen, afbouwen of vergroenen. Hiermee helpen we ook in het tegengaan van klimaatverandering. Want wanneer er minder verlies aan natuur is, komt er minder co2 vrij, en wanneer er minder klimaatverandering is, is er minder droogte. Een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden door klimaatverandering en biodiversiteitsverlies in samenhang te bekijken. Zo maken we van een min – min, een win – win.

In dat licht is ook iedere gekapte boom en één te veel. We zullen echt anders met de schaarse en broodnodige natuur en groen in onze stad moeten omgaan om het tij te keren.
Ook op gebied van ecologisch beheer is er nog veel winst te boeken, ook financieel, want minder maaien levert ook direct een besparing op. Wij wachten nu al anderhalf jaar met smart op de beloofde Ecologische visie. Terwijl dit een hoofdprioriteit van dit college zou moeten zijn. Kan het college aangeven wanneer deze eindelijk naar de raad komt?

Positief is dat eindelijk ecologische verbindingen hun weg naar deze begroting hebben gevonden. Uitermate belangrijk voor klimaatadaptatie en herstel van biodiversiteit. Onze blijdschap verdween helaas weer snel toen bleek dat er geen budget hiervoor is opgenomen, anders dan voor een quickscan. Wel benoemen is een eerste goede stap, maar zonder de bijhorende financiën komen we nog nergens. Graag een reactie van het college.

Voorzitter, het lijkt wel of overal in de begroting op wordt bezuinigd, behalve op de Floriade. Zónder de Floriade hadden we nu bijna een sluitende begroting gehad. Dat is niet te verkroppen. De stad lijdt onder bezuinigingen op alles, en van de oorspronkelijk goede en groene doelstellingen van de Floriade is weinig meer over. De “iconische” toren is daar de belichaming van: van een volledig groen levendig gebouw, naar een gebouw met groene plaatjes erop. Die hoef je weliswaar geen water te geven, maar dat is niet waar wij ons geld aan uit willen geven. En heeft al helemaal niets met iconisch te maken, het is eerder ironisch.

En dan de zorg, voorzitter, de bezuinigingen op de zorg zijn zorgelijk. De meest kwetsbare inwoners van onze stad, zowel jong als oud, lijken nu de rekening te betalen. De toegang tot zorg wordt ingeperkt, de voorzieningen meer uitgekleed en de wachttijden voor complexe zorg blijven nog steeds, al jarenlang, op een veel te hoog niveau. Op termijn wil het college zelfs naar een budgetplafond in de zorg. Hierdoor ontstaan nieuwe en langere wachtlijsten met alle gevolgen van dien. De Partij voor de Dieren vindt dit een slecht plan. Door ook hier te investeren in de zorg voor onze inwoners, investeren we in onze toekomst. Naast het feit dat het ’t meest logische is om te doen. We zorgen voor elkaar.

Ook voor de dieren. Het doet ons deugd dat het college in de begroting heeft opgenomen dat zij werk maakt van de ondersteuning van de dierenhulpverlening. Een compliment.

Ook zien we de inspanningen voor de ontwikkeling van een platform waarop bewoners en organisaties terecht kunnen voor al hun vragen over dierenwelzijn en ecologie. Voeg hier klimaatverandering aan toe en de VVD kan hier dankbaar gebruik van maken voor al haar vragen. Maar ook kleine, eenvoudige maatregelen helpen al. Denk aan het niet langer gebruiken van de bladblazers op plekken waar dit niet nodig is, zodat de egels en andere dieren gebruik kunnen maken van gevallen bladeren. Een kleine moeite, alle kleine beetjes helpen.

De Partij voor de Dieren constateert dat dit college in de praktijk nog weinig tot niets doet aan de enorme tekorten aan betaalbare woningen. De rijksoverheid heeft zelfs een enorme subsidie hiervoor beschikbaar gesteld en toch doet dit college daar niets mee, behalve bij het plan voor de campus, wat ook zónder subsidie wel levensvatbaar is.
Dit college komt nu stelselmatig met alleen plannen voor midden en duurdere woningen. De meest kwetsbaren blijven wederom in de kou staan.

Wij wensen iedereen een prettig huis in een gezonde en groene leefomgeving waarbij het uitgangspunt moet zijn dat dit nooit ten koste van het al zo kostbare, kwetsbare en schaarse groen en natuur gaat. Graag een reactie van het college.