Verbreding Fongerspad


Nóg een snelweg in het Lumi­è­repark?

Indiendatum: 20 mei 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. In een recent verzonden brief aan de omwonenden van het Fongerspad wordt geschreven dat het fietspad op het stuk langs het Lumièrepark verbreed gaat worden naar 4 meter. De “Rondje Weerwater Track” ligt erg dicht bij het Fongerspad. De Partij voor de Dieren is van mening dat twee zeer brede (fiets)paden door de natuur meer is dan nodig en goed is. Ook ontgaat het de Partij voor de Dieren waarom specifiek het Fongerspad verbreed dient te worden. Welk probleem wordt hiermee opgelost en waarom heeft de gemeente Almere gekozen voor het verbreden van het Fongerspad?

2. Bewoners zijn totaal overvallen door dit voornemen en is er ook geen informatieavond geweest. Kan het college toelichten hoe het participatietraject eruit heeft gezien en of dit in de ogen van het college voldoende is geweest? En indien dit inderdaad erg summier is geweest, de werkzaamheden uitstellen tot er een volwaardig participatietraject heeft plaatsgevonden?

3. Het nieuwe te verbreden stuk van het Fongerspad zal voorzien worden van rood asfalt. Het “rondje Weerwater” is ook al voorzien van een onnatuurlijk en opvallende blauwe kleur. Met nu weer een rood pad in de buurt wordt het wel een erg bont geheel. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit niet past in de natuurlijke omgeving zoals het Lumièrepark. Wat is de reden dat de gemeente Almere de keuze voor rood asfalt heeft gemaakt? En kan er niet alsnog voor een meer natuurlijke inpassing gekozen worden? Zo nee, waarom niet?

4. Op het te verbreden stuk van het Fongerspad staan veel bomen. Kan de gemeente Almere garanderen dat deze bomen blijven staan en niet beschadigd of verwijderd worden door de geplande werkzaamheden aan het Fongerspad? Zo nee, hoe gaat het college er zorg voor dragen dat de volledige natuur weer hersteld wordt na afloop van de werkzaamheden?

5. Er zijn in de afgelopen jaren al veel bomen gekapt in het Lumièrepark om verschillende redenen, waaronder ten behoeve van de aanleg van de Floriadebrug, en er is ook veel groen beschadigd door het bouwverkeer hierbij. Kan het college garanderen dat er na deze verbreding geen nieuwe aantasting van het groen zal plaatsvinden en er juist weer geïnvesteerd gaat worden in de groene waarden van het park? Zo nee, waarom niet?

6. Op dit moment zijn er twee verlichte paden door het Lumièrepark. Dat lijkt ons te veel en niet wenselijk voor de ecologie en het heeft mogelijk een negatieve impact op de in het gebied levende dieren. Wat de Partij voor de Dieren betreft zouden er in natuurgebieden en parken liever geen verlichte paden moeten zijn, want donkere plekken zijn, ook in de stad, van groot belang voor mens, dier en natuur. Mocht het college toch graag willen vasthouden aan verlichting in het Lumièrepark, kan het college dan voor slechts één verlichte route kiezen, welke de minste impact op de natuur heeft, dus ook o.a. vleermuisvriendelijk is uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

7. Kan het college deze vragen gezien de spoedige aanvang van de werkzaamheden met spoed beantwoorden en de werkzaamheden uitstellen tot de vragen beantwoord zijn?

Toelichting:

De Partij voor de Dieren is verbaasd en bezorgd over de aangekondigde verbreding van het Fongerspad in het Lumièrepark waarover wordt gesproken in de brief aan omwonenden van 12 mei 2021 met kenmerk 13805280.

Indiendatum: 20 mei 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. In een recent verzonden brief aan de omwonenden van het Fongerspad wordt geschreven dat het fietspad op het stuk langs het Lumièrepark verbreed gaat worden naar 4 meter. De “Rondje Weerwater Track” ligt erg dicht bij het Fongerspad. De Partij voor de Dieren is van mening dat twee zeer brede (fiets)paden door de natuur meer is dan nodig en goed is. Ook ontgaat het de Partij voor de Dieren waarom specifiek het Fongerspad verbreed dient te worden. Welk probleem wordt hiermee opgelost en waarom heeft de gemeente Almere gekozen voor het verbreden van het Fongerspad?

Fietsen is (naast lopen) de meest gezonde en duurzame vorm van mobiliteit. Om dit te stimuleren is upgraden van hoofdfietsroutes noodzakelijk. Het aantal fietsers en de verscheidenheid aan gebruikers van fietspaden zal namelijk toenemen. Het upgraden van het netwerk gaat gefaseerd en verloopt via het Mobiliteits- en Infrastructuur Programma Almere (MIPA) 2021-2025. Dit programma is recent met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

De upgrading van het noordelijk deel van het Fongerspad (tussen het Lumièrestrand en het Flevoziekenhuis) is één van de projecten die geprogrammeerd staat voor uitvoering dit jaar. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Tegelijk met de upgrade wordt noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd aan de verharding. Bovendien willen wij dat dit pad beschikbaar is voordat de Flevocampus in september haar deuren opent.

De track ‘rondje Weerwater’ waarnaar gerefereerd wordt is een brede recreatieve route voor allerlei vormen van gezond bewegen zoals wandelen, skaten, hardlopen etc. Daar mag ook gefietst worden, maar die functie is daar nadrukkelijk ondergeschikt aan het recreatieve karakter van de track. Het Fongerspad is daarentegen een belangrijke hoofdfietsroute.

2. Bewoners zijn totaal overvallen door dit voornemen en is er ook geen informatieavond geweest. Kan het college toelichten hoe het participatietraject eruit heeft gezien en of dit in de ogen van het college voldoende is geweest? En indien dit inderdaad erg summier is geweest, de werkzaamheden uitstellen tot er een volwaardig participatietraject heeft plaatsgevonden?

De werkzaamheden hebben, gelet op de aard, duur en omvang geen grote impact voor omwonenden. Bovendien is de verbreding in het belang van de stad. De planning van het groot onderhoud en de upgrade van het Fongerspad is gecommuniceerd via een brief aan omwonenden, berichten op de website en de gebruikelijke kanalen voor sociale media. Omwonenden informeren over de werkzaamheden is een belangrijke vorm van participatie. In de Participatienota is dit de eerste trede.

3. Het nieuwe te verbreden stuk van het Fongerspad zal voorzien worden van rood asfalt. Het “rondje Weerwater” is ook al voorzien van een onnatuurlijk en opvallende blauwe kleur. Met nu weer een rood pad in de buurt wordt het wel een erg bont geheel. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit niet past in de natuurlijke omgeving zoals het Lumièrepark. Wat is de reden dat de gemeente Almere de keuze voor rood asfalt heeft gemaakt? En kan er niet alsnog voor een meer natuurlijke inpassing gekozen worden? Zo nee, waarom niet?

Het Fongerspad is een belangrijke fietsroute in het hoofdnet fiets (onderdeel van het zg. Plusnet) van Almere. Wij streven ernaar om alle hoofdfietsroutes uit te voeren in een rode verhardingskleur, die past bij het Plusnet en tegelijk niet te contrasterend van kleur is. Daarvoor wordt de juiste kleur zorgvuldig gekozen. Wij zijn van mening dat een breed fietspad in rood asfalt bijdraagt aan de doelstelling van herkenbaarheid, uniformiteit en comfort voor de gebruikers ervan.

4. Op het te verbreden stuk van het Fongerspad staan veel bomen. Kan de gemeente Almere garanderen dat deze bomen blijven staan en niet beschadigd of verwijderd worden door de geplande werkzaamheden aan het Fongerspad? Zo nee, hoe gaat het college er zorg voor dragen dat de volledige natuur weer hersteld wordt na afloop van de werkzaamheden?

De bomenstructuur met lindes langs het Fongerspad is beeldbepalend en belangrijk voor het Lumièrepark. Voor het versterken van de boomstructuur is er in de toekomst wel onderhoud noodzakelijk. Een aantal bomen staat dicht op elkaar en er zijn bomen uitgevallen die herplant moeten worden. Als dit aan de orde is zal dat conform de uitgangspunten van het Bomenkader opgepakt gaan worden. Deze onderhoudswerkzaamheden staan echter los van de verbreding van het fietspad.

Studenten van de Aeres Hogeschool hebben recent een studie1 gedaan naar de mogelijkheid om biodiversiteit rondom het Weerwater te bevorderen. Wij hebben op 30 maart 2021 aangegeven, in reactie op vragen van de ChristenUnie, dit advies zoveel mogelijk te willen omarmen. Voor dit project betekent dit het volgende: De bermen van het verbrede Fongerspad worden na de zomer hersteld en ingezaaid met een bloemenmengsel en het beheerprogramma wordt aangepast zodat de biodiversiteit wordt versterkt. De bermen worden als ruw gras in de beheerskaarten opgenomen, waardoor het maaibeheer insectvriendelijker wordt en er meer ruimte is voor groei van bloemen en kruidmengsels.

5. Er zijn in de afgelopen jaren al veel bomen gekapt in het Lumièrepark om verschillende redenen, waaronder ten behoeve van de aanleg van de Floriadebrug, en er is ook veel groen beschadigd door het bouwverkeer hierbij. Kan het college garanderen dat er na deze verbreding geen nieuwe aantasting van het groen zal plaatsvinden en er juist weer geïnvesteerd gaat worden in de groene waarden van het park? Zo nee, waarom niet?

De natuurwaarden in het Lumièrepark zijn absoluut belangrijk voor Almere. Deze willen we versterken (zie ook het antwoord bij vraag 4). Ook worden dit najaar natuurvriendelijke oevers langs het Weerwater aangelegd in het Lumièrepark, waarover omwonenden nog nader over worden geïnformeerd. Uiteraard blijven de groene waarden van het park het uitgangspunt, maar we kunnen voor de toekomst geen garanties geven dat er hierna niets meer zal veranderen. Het groenblauw raamwerk zal immers meebewegen met de veranderende behoeften van de stad.

6. Op dit moment zijn er twee verlichte paden door het Lumièrepark. Dat lijkt ons te veel en niet wenselijk voor de ecologie en het heeft mogelijk een negatieve impact op de in het gebied levende dieren. Wat de Partij voor de Dieren betreft zouden er in natuurgebieden en parken liever geen verlichte paden moeten zijn, want donkere plekken zijn, ook in de stad, van groot belang voor mens, dier en natuur. Mocht het college toch graag willen vasthouden aan verlichting in het Lumièrepark, kan het college dan voor slechts één verlichte route kiezen, welke de minste impact op de natuur heeft, dus ook o.a. vleermuisvriendelijk is uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

De verbreding van het Fongerspad heeft geen directe gevolgen voor de verlichting die daar nu staat. De verlichting is in 2020 vervangen door nieuwe dimbare verlichting die vriendelijker is voor nachtdieren. Dit betekent dat in de donkere maanden de ledverlichting alleen in de ochtend- en avondspits op 100% lichtsterkte aan staat. Buiten de spitsuren wordt de verlichting gedimd. Het is niet wenselijk om de verlichting langs het Fongerspad te verwijderen omdat dit een belangrijke hoofdfietsroute is waarbij de juiste verlichting bijdraagt aan de verkeers- en sociale veiligheid en tegelijk vriendelijk is voor nachtdieren.

7. Kan het college deze vragen gezien de spoedige aanvang van de werkzaamheden met spoed beantwoorden en de werkzaamheden uitstellen tot de vragen beantwoord zijn?

Wij hebben uw schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk, binnen de gestelde termijnen, beantwoord. De werkzaamheden zijn reeds gestart. Gelet op de aard, duur en omvang van de werkzaamheden zien wij op dit moment geen noodzaak om de werkzaamheden op te schorten.

Toelichting:

De Partij voor de Dieren is verbaasd en bezorgd over de aangekondigde verbreding van het Fongerspad in het Lumièrepark waarover wordt gesproken in de brief aan omwonenden van 12 mei 2021 met kenmerk 13805280.