Zorgen om dierenacts in circussen


Dieren horen niet thuis in een circus!

Indiendatum: 10 jun. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat is het standpunt van het college met betrekking tot de inzet van dieren tijdens evenementen?

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dieren niet gebruikt zouden moeten worden ter vermaak van mensen? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

3. Hanteert het college een actief uitnodigingsbeleid voor circussen? En zo ja, is dit een actief uitnodigingsbeleid aan circussen zonder dieren(leed) en kunt u aangeven wat het beleid oplevert?

4. Gaat het college voorafgaand aan de vergunningsverlening voor een circus met dierenacts in gesprek met het circus om het dierenwelzijn te bespreken en te wijzen op dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bekend met het kerstcircus Almere en kan het college aangeven welke dierenacts er zullen plaatsvinden?

6. Kan het college aangeven voor hoeveel jaar het meerjarig contract is getekend met dit circus?

7. De Partij voor de Dieren vindt dat het verplicht gesteld moet worden voor circussen om in de aanvraag voor een evenementenvergunning te vermelden dat zij dieren gebruiken (ook welke diersoorten). Is het college bereid om bij de herziening van het evenementenbeleid te onderzoeken of en hoe dierenwelzijn een toetsingselement kan worden bij de vergunningsverlening? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

8. Kan het college aangeven wat zij kunnen doen om dieren(leed) de (circus)tent uit te krijgen?

9. Optredens met dieren geven een verkeerd voorbeeld aan het publiek over de omgang met dieren en de intrinsieke waarde van dieren (dieren leven niet voor menselijk vermaak). Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

10. Is het college van mening dat dieren gebruiken ter vermaak van mensen niet past in de zojuist aangenomen Wet Dieren, waarin natuurlijk gedrag leidend moet worden, en dat dit voor in een circus gehouden dieren praktisch onmogelijk is? En kan het college vooruitlopend op de invoering van de Wet Dieren circussen met dieren hierop wijzen en dan per 1 januari 2023 geen circussen meer toestaan met dieren? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

De Partij voor de Dieren heeft het nieuws vernomen dat er aan het eind van dit jaar een kerstcircus naar Almere Buiten komt, waar ook dieren worden ingezet als circusacts, zoals een hondenshow en een act met een paardenfluisteraar. Hiervoor is zelfs een meerjarige vergunning voor afgegeven. Sinds enige tijd is er een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen en als het aan de Partij voor de Dieren ligt wordt het gebruik van alle dieren in circussen gestopt, daar veel van de argumentatie die voor wilde dieren opgaat, ook geldt voor gedomesticeerde dieren. Geen enkel dier hoort thuis in een circus.

Indiendatum: 10 jun. 2021
Antwoorddatum: 6 jul. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat is het standpunt van het college met betrekking tot de inzet van dieren tijdens evenementen?

Wij zijn van mening dat als bij evenementen dieren worden ingezet, het welzijn van deze dieren belangrijk is. De gemeente heeft echter geen juridische mogelijkheden om te sturen op dierenwelzijn bij evenementen. Hiervoor geldt het landelijk kader vanuit de Wet dieren. Het toezicht op deze wet is belegd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op gemeentelijk niveau is het inzetten van dieren bij evenementen geen reden om dat evenement te weren uit Almere. Zie verder vraag 2.

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dieren niet gebruikt zouden moeten worden ter vermaak van mensen? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

Het is niet aan ons om te beoordelen of dieren wel of niet mogen worden ingezet tijdens evenementen. Gemeenten zijn niet bevoegd om hiervoor vanuit het oogpunt van dierenwelzijn lokale regels te stellen. De inzet en het gebruik van dieren tijdens evenementen is al uitputtend geregeld in landelijke regelgeving, namelijk de Wet dieren en het Besluit houders van dieren.

3. Hanteert het college een actief uitnodigingsbeleid voor circussen? En zo ja, is dit een actief uitnodigingsbeleid aan circussen zonder dieren(leed) en kunt u aangeven wat het beleid oplevert?

Nee, de gemeente hanteert geen actief uitnodigingsbeleid voor circussen. Het aantal toegestane circussen is in Almere gemaximeerd tot 4 circussen per jaar, verdeeld over de diverse stadsdelen. Als zich meer circussen melden dan het huidige beleid toestaat vindt er een loting plaats. Ook als alle ontvangen aanvragen kunnen worden toegewezen vindt geen inhoudelijke beoordeling van de aangeboden voorstelling plaats.

4. Gaat het college voorafgaand aan de vergunningsverlening voor een circus met dierenacts in gesprek met het circus om het dierenwelzijn te bespreken en te wijzen op dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?

De bevoegdheden om lokaal voorwaarden te stellen aan circussen waarbij dieren worden ingezet worden begrensd door de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Een vergunningaanvraag voor een circus moet worden getoetst aan de algemene weigeringsgronden uit de Algemene plaatselijke verordening (APV), te weten de bescherming van de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het milieu. Omdat de mogelijkheden om vooraf te sturen op het wel of niet inzetten van dieren ingekaderd zijn door landelijke regelgeving waar een ieder zich aan dient te houden, wordt hierover niet vooraf het gesprek aangegaan. Zie ook de beantwoording bij vraag 2. Het vermoeden dat dieren zullen worden mishandeld, is onvoldoende grond om een vergunningaanvraag te kunnen weigeren. Wel kan de NVWA hiervan op de hoogte worden gesteld zodat zij als toezichthoudende instantie kunnen ingrijpen.

5. Is het college bekend met het kerstcircus Almere en kan het college aangeven welke dierenacts er zullen plaatsvinden?

Wij hebben de aanvraag voor het kerstcircus ontvangen. Daaruit blijkt dat gebruik wordt gemaakt van levende dieren. Of een dierenact al dan niet is toegestaan valt niet binnen de beoordelingsruimte voor toetsing van een vergunningaanvraag voor een circus. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 2 en 4.

6. Kan het college aangeven voor hoeveel jaar het meerjarig contract is getekend met dit circus?

Er is geen sprake van een meerjarig contract, of van een meerjarige vergunning voor het kerstcircus. Ieder jaar hebben alle circussen voorafgaand aan het nieuwe evenementenseizoen de gelegenheid om mee te dingen naar een plaats op de evenementenkalender. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 3.

7. De Partij voor de Dieren vindt dat het verplicht gesteld moet worden voor circussen om in de aanvraag voor een evenementenvergunning te vermelden dat zij dieren gebruiken (ook welke diersoorten). Is het college bereid om bij de herziening van het evenementenbeleid te onderzoeken of en hoe dierenwelzijn een toetsingselement kan worden bij de vergunningsverlening? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

Zie de beantwoording bij vraag 4.

8. Kan het college aangeven wat zij kunnen doen om dieren(leed) de (circus)tent uit te krijgen?

Zie hiervoor de beantwoording van vraag 4.

9. Optredens met dieren geven een verkeerd voorbeeld aan het publiek over de omgang met dieren en de intrinsieke waarde van dieren (dieren leven niet voor menselijk vermaak). Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

Zie hiervoor de eerdere beantwoording van de vragen 2 en 4

10. Is het college van mening dat dieren gebruiken ter vermaak van mensen niet past in de zojuist aangenomen Wet Dieren, waarin natuurlijk gedrag leidend moet worden, en dat dit voor in een circus gehouden dieren praktisch onmogelijk is? En kan het college vooruitlopend op de invoering van de Wet Dieren circussen met dieren hierop wijzen en dan per 1 januari 2023 geen circussen meer toestaan met dieren? Zo nee, waarom niet?

Zie hiervoor de eerder gegeven toelichting dat deze afwegingen niet op lokaal
niveau gemaakt kunnen worden omdat dit valt onder landelijke regelgeving.

Toelichting PvdD:

De Partij voor de Dieren heeft het nieuws vernomen dat er aan het eind van dit jaar een kerstcircus naar Almere Buiten komt, waar ook dieren worden ingezet als circusacts, zoals een hondenshow en een act met een paardenfluisteraar. Hiervoor is zelfs een meerjarige vergunning voor afgegeven. Sinds enige tijd is er een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen en als het aan de Partij voor de Dieren ligt wordt het gebruik van alle dieren in circussen gestopt, daar veel van de argumentatie die voor wilde dieren opgaat, ook geldt voor gedomesticeerde dieren. Geen enkel dier hoort thuis in een circus.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Verbreding Fongerspad

Lees verder

Kabelbaan op dieselgenerator

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer