Negatieve gevolgen van het gebruik van blad­blazers


Geluids­overlast, ongezonde lucht en verstoorde natuur

Indiendatum: dec. 2019

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Wat is de reden dat er in de gemeente Almere nog steeds gewerkt wordt met bladblazers?
 2. Is het college ervan op de hoogte dat in Duitsland het gebruik van bladblazers ten zeerste wordt ontmoedigd vanwege de vervuilende effecten ervan, en dat in Vlaanderen zelfs in ruim 300 gemeenten het gebruik van bladblazers verboden is, eveneens omwille van de vervuilende effecten?
 3. Is het college ervan op de hoogte dat bladblazers tot wel 120 dB geluid kunnen produceren, en daarmee erg veel geluidsoverlast veroorzaken voor mensen en dieren in de omgeving? En niet te vergeten de mensen die werken met de bladblazers.
 4. Is het college ervan op de hoogte dat bladeren op de grond essentieel zijn voor overwinterende insecten en kleine zoogdieren, die gebruik maken van de isolerende werking en de voedingsstoffen in de bladeren?
 5. Wist u dat bladeren op de grond een essentieel onderdeel uitmaken van de natuurlijke cyclus van de natuur en een belangrijke functie hebben bij het hervoeden van de bodem, bescherming tegen vorst en erosie etc? En is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is dat ook binnen een stad een dergelijk ecologisch proces kan plaatsvinden? En het onwenselijk is dat dit wordt verstoord door het verwijderen van bladeren? Zo nee, waarom niet?
 6. Uit onderzoek is gebleken (epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/banks.pdf) dat bladblazers giftige en kankerverwekkende stoffen zoals stikstofdioxiden, koolstofdioxiden, en fijnstof de lucht in blazen. Is het college zich bewust van de ongezonde effecten die bladblazers hebben op onze luchtkwaliteit? Zo ja, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat, alleen al om de luchtkwaliteit te waarborgen in Almere, bladblazers ongewenst zijn? Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruiken van dergelijke vervuilende apparaten niet past binnen het streven om als stad klimaatneutraal te worden en
  klimaatverandering tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college het met ons eens dat het gebruik van bladblazers ook niet past in het streven een groene, duurzame, diervriendelijke stad te zijn? Zo nee, waarom niet?
 9. Op basis van al het bovenstaande, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat de eventuele voordelen van bladblazers niet opwegen tegen de enorme nadelen voor het klimaat, de luchtkwaliteit, de gezondheid van mensen, voor de biodiversiteit en voor wilde dieren? Zo nee, waarom niet?
 10. Is het college bereid te stoppen met gebruiken en inhuren van bladblazers in Almere? Zo nee, waarom niet?
 11. Mocht het college ondanks al het bovenstaande toch willen doorgaan met het gebruik van bladblazers, bent u dan op zijn minst bereid om het gebruik zoveel mogelijk te minimaliseren, niet toe te passen op onverharde ondergrond en over te stappen op elektrische bladblazers? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 7 jan. 2020

1. Wat is de reden dat er in de gemeente Almere nog steeds gewerkt wordt met bladblazers?

Bladblazers worden ingezet om de bestrating te ontdoen van blad en afval (bijvoorbeeld na markten en evenementen) om zo gevaarlijke situaties (gladheid) en verstopping van het riool te voorkomen en om het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte te waarborgen. Op grasvelden wordt alleen het blad verwijderd als de hoeveelheid blad dusdanig is dat het gras anders zou verstikken. Bladeren in planten bosvakken blijven liggen.

Overigens schrijven wij het gebruik van bladblazers niet voor. In onze contracten met de groenaannemers wordt een kwaliteitsniveau afgesproken. Het is op dit moment aan de betreffende groenaannemers om te bepalen op welke, wettelijk toegestane, wijze zij dat kwaliteitsniveau bereiken.

2. Is het college ervan op de hoogte dat in Duitsland het gebruik van bladblazers ten zeerste wordt ontmoedigd vanwege de vervuilende effecten ervan, en dat in Vlaanderen zelfs in ruim 300 gemeenten het gebruik van bladblazers verboden is, eveneens omwille van de vervuilende effecten?

Nee, wij waren hier niet van op de hoogte. Wij hebben ons niet verdiept in mogelijke ontmoediging van het gebruik van bladblazers. Wij schrijven het gebruik immers ook niet voor. Wel speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij onze aanbestedingen.

3. Is het college ervan op de hoogte dat bladblazers tot wel 120 dB geluid kunnen produceren, en daarmee erg veel geluidsoverlast veroorzaken voor mensen en dieren in de omgeving? En niet te vergeten de mensen die werken met de bladblazers.

Wij zijn ervan op de hoogte dat bladblazers veel geluid kunnen produceren. Daarbij merken wij op dat in toenemende mate (bijvoorbeeld door de Tomingroep) gebruik gemaakt wordt van geluidsarme elektrische bladblazers.

4. Is het college ervan op de hoogte dat bladeren op de grond essentieel zijn voor overwinterende insecten en kleine zoogdieren, die gebruik maken van de isolerende werking en de voedingsstoffen in de bladeren?

Ja, daar zijn wij van op de hoogte. Mede om die reden blijven bladeren in plant- en bosvakken ook liggen.

5. Wist u dat bladeren op de grond een essentieel onderdeel uitmaken van de natuurlijke cyclus van de natuur en een belangrijke functie hebben bij het hervoeden van de bodem, bescherming tegen vorst en erosie etc? En is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is dat ook binnen een stad een dergelijk ecologisch proces kan plaatsvinden? En het onwenselijk is dat dit wordt verstoord door het verwijderen van bladeren? Zo nee, waarom niet

Wij zijn een voorstander van een rijke stedelijke ecologie en zullen daar binnenkort met de raad het gesprek over aangaan rondom de visie op ecologie. Mede om die reden houden wij hier ook rekening mee bij het groenbeheer van de stad, bijvoorbeeld door het laten liggen van blad in plant- en bosvakken.

6. Uit onderzoek is gebleken (epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/banks.pdf) dat bladblazers giftige en kankerverwekkende stoffen zoals stikstofdioxiden, koolstofdioxiden, en fijnstof de lucht in blazen. Is het college zich bewust van de ongezonde effecten die bladblazers hebben op onze luchtkwaliteit? Zo ja, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat, alleen al om de luchtkwaliteit te waarborgen in Almere, bladblazers ongewenst zijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn ons bewust van het feit dat al het gemotoriseerd gereedschap leidt tot uitstoot van schadelijke stoffen. Wij zijn het niet eens met de Partij voor de Dieren dat om die reden het gebruik ervan ongewenst is in Almere. Die redenering zou immers ook verregaande consequenties hebben voor ander gemotoriseerd materieel en voor de betaalbaarheid van het beheer van de stad.

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruiken van dergelijke vervuilende apparaten niet past binnen het streven om als stad klimaatneutraal te worden en klimaatverandering tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben met de duurzaamheidsagenda de opdracht gegeven om de stad duurzaam te beheren. Zo hebben wij onlangs besloten om het wagenpark van de afdeling Stadsruimte te elektrificeren. Tegelijkertijd moet de stad ook kostenefficiënt beheerd worden. De komende jaren zal het beheer van de stad verder verduurzamen, zoals met de raad besproken rondom de Duurzaamheidsagenda.

8. Is het college het met ons eens dat het gebruik van bladblazers ook niet past in het streven een groene, duurzame, diervriendelijke stad te zijn? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 7.

9. Op basis van al het bovenstaande, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat de eventuele voordelen van bladblazers niet opwegen tegen de enorme nadelen voor het klimaat, de luchtkwaliteit, de gezondheid van mensen, voor de biodiversiteit en voor wilde dieren? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden dat het beheer van de stad enerzijds duurzaam en anderzijds kostenefficiënt moet plaatsvinden en zoeken daarin naar de juiste balans.

10. Is het college bereid te stoppen met gebruiken en inhuren van bladblazers in Almere? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 1. Wij schrijven het gebruik van bladblazers niet voor,
noch verbieden wij dit.

11. Mocht het college ondanks al het bovenstaande toch willen doorgaan met het gebruik van bladblazers, bent u dan op zijn minst bereid om het gebruik zoveel mogelijk te minimaliseren, niet toe te passen op onverharde ondergrond en over te stappen op elektrische bladblazers? Zo nee, waarom niet?

Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om binnen de financiële kaders het beheer van de stad te verduurzamen en dit is ook onderdeel van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarbij wordt gekeken naar alle vormen van gemotoriseerd materieel, niet alleen naar bladblazers. Een deel van onze aannemers werkt nu al met elektrische bladblazers en, zoals bij vraag 1 beschreven, er wordt alleen blad verwijderd op onverharde plaatsen als hiertoe belangrijke redenen zijn