Geen verplaatsing grote evene­menten naar natuur­ge­bieden


Bevrij­dings­fes­tival hoort niet thuis in Lumi­è­repark

Indiendatum: dec. 2019

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Zijn er meerdere locaties onderzocht voordat werd geopperd om het Bevrijdingsfestival op 5 mei 2020 te laten plaatsvinden in het Lumièrepark? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke andere locaties zijn onderzocht en waarom waren deze volgens het college minder geschikt dan het Lumièrepark? In hoeverre heeft ecologie een rol gespeeld in de keuze voor deze locatie?
  2. Bent u zich ervan bewust dat 5 mei midden in het broedseizoen valt en bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat broedende vogels veel last ondervinden van de hoeveelheid geluid en verstoring die het festival teweeg zal brengen?
  3. Bent u zich ervan bewust dat er, juist vanwege het groene karakter van een park, naast vogels ook veel andere dieren leven in het gebied en bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat ook zij veel last ondervinden van het geluid en de verstoring die het festival met zich mee brengt?
  4. Bent u zich ervan bewust dat het Bevrijdingsfestival schade zal toebrengen aan het groen in het Lumièrepark vanwege de vele mensen die er zullen lopen?
  5. Heeft het college reeds een afvalplan ontvangen van de organisatie waarin staat omschreven hoe gezorgd gaat worden dat na het evenement geen afval in de natuur blijft liggen? Zo ja, is die openbaar inzichtelijk? Zo nee, wanneer zal het college dit plan ontvangen en kunt u deze online publiceren?
  6. Heeft het college een natuur-effectanalyse laten uitvoeren waarin wordt omschreven wat de impact van het evenement zal zijn? Zo nee, is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een essentieel onderdeel is dat moet uitgevoerd worden vóór de keuze van een evenementlocatie openbaar wordt gemaakt in de media? Zo ja, kunt u deze aan de raad doen toekomen?
  7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onacceptabel is om in het Lumièrepark, dat niet is ingericht voor grote evenementen, een evenement met 100.000 bezoekers te organiseren en dat er een nieuwe oplossing gevonden dient te worden? Niet alleen de natuur en de dieren, maar ook de omwonenden zullen immers veel last ondervinden van een evenement van zo’n omvang.

Toelichting:
Uit de media is gebleken dat in Almere het Bevrijdingsfestival in 2020 niet plaats kan vinden op de Esplanade en zal moeten uitwijken vanwege de werkzaamheden daar. Een nieuwe locatie wordt genoemd en dat is het groene Lumièrepark in Filmwijk. Het bevrijdingsfestival vindt plaats op 5 mei, dit valt samen met de broedperiode voor vogels. Een groot evenement verplaatsen naar een gebied waar vogels volop broeden en wat omringd is door groen, levert uiteraard grote verstoring op voor de wilde dieren in het park, dit terwijl een alternatieve locatie ruim van tevoren kan worden bedacht.

Links naar nieuwsitems:
https://www.omroepflevoland.nl...
http://www.almeredezeweek.nl/n...

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 7 jan. 2020

1. Zijn er meerdere locaties onderzocht voordat werd geopperd om het Bevrijdingsfestival op 5 mei 2020 te laten plaatsvinden in het Lumièrepark? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke andere locaties zijn onderzocht en waarom waren deze volgens het college minder geschikt dan het Lumièrepark? In hoeverre heeft ecologie een rol gespeeld in de keuze voor deze locatie?

Wij zijn nog in gesprek met de stichting Bevrijdingsfestival over de brede organisatie van het Bevrijdingsfestival Flevoland 2020. Een definitieve keuze voor het Lumièrepark als locatie is nog niet gemaakt. In de zoektocht naar een andere plek voor het Bevrijdingsfestival in 2020 zijn het Stadhuisplein, Festivalterrein en Odeonpark als mogelijkheid met de organisator besproken. Het houden van het evenement op een van deze terreinen betekent dat er minder bezoekers kunnen komen vanwege de capaciteit van deze terreinen. De Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland heeft zelf het Lumièrepark als voorkeurslocatie aangegeven. Er is een eerste verkenning met politie en gemeentelijke afdelingen gedaan op de onderwerpen, openbare orde, veiligheid en geluid. Daaruit is gebleken dat deze locatie op die punten mogelijk geschikt is. Nu onderzoeken wij meer in detail of het Bevrijdingsfestival 2020 in het Lumièrepark kan plaatsvinden. Dit onderzoek richt zich naast de eerdergenoemde onderwerpen op zaken, zoals de omgeving, mogelijke financiële gevolgen en bescherming van de natuur.

2. Bent u zich ervan bewust dat 5 mei midden in het broedseizoen valt en bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat broedende vogels veel last ondervinden van de hoeveelheid geluid en verstoring die het festival teweeg zal brengen?

Ja. Dit is één van de onderdelen van het nadere onderzoek.

3. Bent u zich ervan bewust dat er, juist vanwege het groene karakter van een park, naast vogels ook veel andere dieren leven in het gebied en bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat ook zij veel last ondervinden van het geluid en de verstoring die het festival met zich mee brengt?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Bent u zich ervan bewust dat het Bevrijdingsfestival schade zal toebrengen aan het groen in het Lumièrepark vanwege de vele mensen die er zullen lopen?

Ja. In het onderzoek naar de geschiktheid van het park wordt meegenomen hoe dit tot een minimum beperkt kan worden.

5. Heeft het college reeds een afvalplan ontvangen van de organisatie waarin staat omschreven hoe gezorgd gaat worden dat na het evenement geen afval in de natuur blijft liggen? Zo ja, is die openbaar inzichtelijk? Zo nee, wanneer zal het college dit plan ontvangen en kunt u deze online publiceren?

Wij verwachten uiterlijk 7 februari 2020 het afvalplan te ontvangen. Deze maakt onderdeel uit van de aanvraag om een evenementenvergunning, die wij op de gebruikelijke wijze publiceren via https://www.officielebekendmak....

6. Heeft het college een natuur-effectanalyse laten uitvoeren waarin wordt omschreven wat de impact van het evenement zal zijn? Zo nee, is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een essentieel onderdeel is dat moet uitgevoerd worden vóór de keuze van een evenementlocatie openbaar wordt gemaakt in de media? Zo ja, kunt u deze aan de raad doen toekomen?

Het onderzoek naar de geschiktheid van het Lumièrepark is nog in volle gang. Onderdeel daarvan is een natuur-effectanalyse. Wij moeten voor 1 december van enig jaar de Evenementenkalender vaststellen. In de raadsbrief d.d. 26 november 2019 over dit besluit is dan ook opgenomen dat -in afwachting van de uitkomst van het onderzoek- het Bevrijdingsfestival voorlopig op deze locatie is geplaatst.

7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onacceptabel is om in het Lumièrepark, dat niet is ingericht voor grote evenementen, een evenement met 100.000 bezoekers te organiseren en dat er een nieuwe oplossing gevonden dient te worden? Niet alleen de natuur en de dieren, maar ook de omwonenden zullen immers veel last ondervinden van een evenement van zo’n omvang.

Op dit moment zijn wij met de stichting Bevrijdingsfestival nog in gesprek over de organisatie van het evenement. Hierbij is het onderzoek naar de locatie één van de onderwerpen. Mocht uiteindelijk blijken dat het evenement niet in het Lumièrepark kan plaatsvinden, dan zullen wij zoeken naar een andere oplossing. Een vergunningaanvraag voor het evenement is nog niet gedaan.

Het evenement heeft afgelopen jaren minder bezoekers getrokken dan de hierboven genoemde 100.000. In de veiligheidsplannen voor de jaren 2018 en 2019 wordt gesproken over respectievelijk 50.000 en 60.000 bezoekers, verspreid over de hele dag en alle locaties. Het maximum aantal tegelijkertijd aanwezige bezoekers op de Esplanade was in beide jaren tussen de 7.500 en 10.000.