Massale bomenkap in de parken van Almere


Er verdwijnen opeens honderden bomen...

Indiendatum: 18 nov. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er momenteel wel erg veel bomen sneuvelen in de bossen, parken en straten van Almere? Zo ja, wat vindt u hiervan? Zo nee, waarom niet?

2. Het bomenkapbeleid in Almere is vastgelegd in het bomenkader. Ook is er apart door de raad een aanpak Essentakziekte vastgesteld. Is de huidige uitvoering en het resultaat daarvan in lijn met wat het college met dit beleid voor ogen had? Of is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de huidige uitvoering en resultaat toch te gortig is en Almere veel kaler achterlaat dan de bedoeling was en ook niet past bij de groene stad die wij zeggen te willen zijn en waar veel Almeerders trots op zijn? Zo nee, waarom niet?

3. In het geval van Essentakziekte, kan het college nader toelichten welke bomen om deze reden zijn gekapt en op welke wijze is vastgesteld dat de geselecteerde essen allemaal ziek waren? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college nader toelichten wat de precieze grondstatus is/was van de solitaire bomen die vervolgens voor kap geselecteerd zijn/worden en op welke wijze u dit precies heeft geconstateerd?

5. Vindt het college het verdedigbaar dat, in tijden van de klimaatcrisis, er wederom grote hoeveelheden volwassen bomen gekapt worden, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in het Lumièrepark, Sportpark de Marken, het park rond de Leeghwaterplas, ‘t Verzetsbos en het Hannie Schaftpark? Zo ja, kunt u dit uitleggen. Zo nee, waarom niet?

6. Veel van de teruggeplante boompjes sterven al in het eerste jaar af. Ook vind nieuwe aanplant vaak pas ver na de kap plaats, in plaats van ervoor. Dit maakt de trieste aanblik, de ecologische kaalslag en het gebrek aan leefgebied en schuilplaatsen voor dieren alleen nog maar schrijnender. Kan het college nader toelichten waarom deze niet eerder worden aangeplant en bij vroegtijdige sterfte tijdig worden vervangen en welke formele afspraken zijn hierover gemaakt? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid, alles hierboven overwegende en met voortschrijdend inzicht, om de voorgenomen bomenkap die nog gepland staat voor de komende maanden, te heroverwegen en te bezien of dit terughoudender kan en, indien volgens het college onvermijdelijk, meer gefaseerd kan? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

De Partij voor de Dieren krijgt momenteel veel meldingen en foto’s binnen van verontruste en verdrietige inwoners die constateren dat er erg veel bomen worden gekapt momenteel in Almere, zoals al gebeurd is in het Lumièrepark, Sportpark de Marken, het park rond het Leeghwaterplas, het Bos der Onverzettelijkenen het Hanny Schaftpark. Veel bewoners zijn hierover verontwaardigd en betwijfelen de noodzakelijkheid van deze bomenkap. Door de grote kaalslag lijkt het alsof we productiebossen in Almere hebben. Ook vinden de inwoners dat deze kap haaks op de klimaatdoelen en de leefbaarheid van de omgeving staat. En maken zij zich zorgen over het verdwijnen van het leefgebied van de vele dieren die Almere rijk is.

De Partij voor de Dieren deelt deze verontwaardiging en is het eens met deze inwoners en wil daarom een toelichting van het college over deze bomenkap en vraagt zich tevens af of er niet een veel terughoudender houding ten aanzien van de bomenkap mogelijk is. Eén van de opgegeven motieven voor kap is dat solitaire bomen tot onveilige situaties kunnen zorgen. Het is de
Partij voor de Dieren niet duidelijk of de geselecteerde alleenstaande bomen wel zo wankel in de grond stonden/ staan. Al eerder heeft de gemeente dit soort redenen voor kap gegeven waarbij bleek dat dit niet in alle gevallen gegrond was (zie bv. het onafhankelijk onderzoek en de trekproef bij de bomen op de Westerdreef). Ditzelfde heeft de Partij voor de Dieren gezien bij het argument om te kappen i.v.m. de zieke essen. O.a. bewoners uit Overgooi in de zomer van 2020 hebben een second opinion laten uitvoeren bij de voorgenomen kap van 158 essen in het Stamerbos waaruit bleek dat er 98% minder essen ziek waren dan de gemeente had vastgesteld.

Indiendatum: 18 nov. 2021
Antwoorddatum: 7 dec. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er momenteel wel erg veel bomen sneuvelen in de bossen, parken en straten van Almere? Zo ja, wat vindt u hiervan? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn het ermee eens dat er momenteel veel bomen vervangen moeten worden in Almere. Dit is helaas noodzakelijk vanwege veiligheid in combinatie met essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud.

2. Het bomenkapbeleid in Almere is vastgelegd in het bomenkader. Ook is er apart door de raad een aanpak Essentakziekte vastgesteld. Is de huidige uitvoering en het resultaat daarvan in lijn met wat het college met dit beleid voor ogen had? Of is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de huidige uitvoering en resultaat toch te gortig is en Almere veel kaler achterlaat dan de bedoeling was en ook niet past bij de groene stad die wij zeggen te willen zijn en waar veel Almeerders trots op zijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn dit niet met de Partij voor de Dieren eens. In het Bomenkader is geen ‘bomenkapbeleid’ vastgelegd, maar wel uitgangspunten voor de gemeente om afwegingen te kunnen maken tussen wensen van bewoners en behoud van bomen. Wij doen wat nodig is en bewegen mee met de ontwikkeling van de essentaksterfte en volgen daarbij de vastgestelde aanpak. De grote hoeveelheid essen, vaak als monocultuur aangeplant in onze bossen en parken, is een erfenis uit het verleden waar wij nu de wrange vruchten van plukken. Niets doen is in het kader van de zorgplicht geen optie. Bij de herinrichting van deze vakken kiezen wij ervoor om diverse soorten te gebruiken om zo de nieuwe, duurzame bossen van de toekomst te ontwikkelen en dat past bij uitstek bij de groene stad Almere.

3. In het geval van Essentakziekte, kan het college nader toelichten welke bomen om deze reden zijn gekapt en op welke wijze is vastgesteld dat de geselecteerde essen allemaal ziek waren? Zo nee, waarom niet?

Voor de bossen en parken wordt in opdracht van de gemeente Almere een inventarisatie uitgevoerd door de Bosgroep Midden Nederland. De uitkomst hiervan bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden.

Tevens worden er ieder jaar veiligheidscontroles uitgevoerd langs paden, wegen en andere druk bezochte locaties. In alle stadsdelen van Almere zijn bosvakken met (aangetaste) essen aanwezig en vaak als monocultuur. Voor de straat- en laanbomen geldt dat wij alle essen jaarlijks laten inventariseren. Voor beide inventarisaties geldt dat er conform de vastgestelde aanpak essentaksterfte gehandeld wordt.

4. Kan het college nader toelichten wat de precieze grondstatus is/was van de solitaire bomen die vervolgens voor kap geselecteerd zijn/worden en op welke wijze u dit precies heeft geconstateerd?

Straat-en laanbomen (solitaire bomen) worden door een onafhankelijke partij minimaal eens in de vier jaar geïnspecteerd. Gecertificeerde inspecteurs doen onder andere een uitspraak over de kwaliteit en de levensverwachting van de boom. Uit de inspectie kan blijken dat een boom onveilig/of niet meer levensvatbaar is en vervangen moet worden. Alle bomen met een te slechte kwaliteit die voor vervanging in aanmerking komen worden nogmaals door een andere partij geïnspecteerd. Als hieruit blijkt dat de boom nog steeds in aanmerking komt voor vervanging dan controleert de vakgroep Groen of de boom toch nog veilig te behouden is door middel van bijvoorbeeld snoeien: de ecologisch beheerde boom.

5. Vindt het college het verdedigbaar dat, in tijden van de klimaatcrisis, er wederom grote hoeveelheden volwassen bomen gekapt worden, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in het Lumièrepark, Sportpark de Marken, het park rond de Leeghwaterplas, ‘t Verzetsbos en het Hannie Schaftpark? Zo ja, kunt u dit uitleggen. Zo nee, waarom niet?

Ja, wij vinden het verdedigbaar dat er bomen worden vervangen in tijden van de klimaatcrisis. Bomen spelen vanwege de opname van CO2 een belangrijke rol in de CO2 reductie. Wij maken de bossen en parken door de werkzaamheden juist beter bestand tegen de klimaatverandering en de toenemende druk van ziekten en plagen die dit met zich meebrengt. Wij vervangen of verwijderen nooit zomaar bomen. Er ligt altijd een goede reden aan ten grondslag en bij het noodzakelijke verwijderen en vervangen maken wij van de nood een deugd door monoculturen te vervangen door gevarieerdere en duurzame soorten.

6. Veel van de teruggeplante boompjes sterven al in het eerste jaar af. Ook vind nieuwe aanplant vaak pas ver na de kap plaats, in plaats van ervoor. Dit maakt de trieste aanblik, de ecologische kaalslag en het gebrek aan leefgebied en schuilplaatsen voor dieren alleen nog maar schrijnender. Kan het college nader toelichten waarom deze niet eerder worden aangeplant en bij vroegtijdige sterfte tijdig worden vervangen en welke formele afspraken zijn hierover gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Het is onwerkbaar om voorafgaand aan werkzaamheden nieuwe bomen te planten in bossen en parken. Nieuwe aanplant zal namelijk door de werkzaamheden sneuvelen. De normale werkwijze is om na het verwijderen van de bomen meteen de herplant te realiseren. Mochten de nieuwe bomen, door welke reden dan ook, het niet redden dan worden deze het jaar daarop weer vervangen. Dit is een verplichting van de aannemer.

7. Is het college bereid, alles hierboven overwegende en met voortschrijdend inzicht, om de voorgenomen bomenkap die nog gepland staat voor de komende maanden, te heroverwegen en te bezien of dit terughoudender kan en, indien volgens het college onvermijdelijk, meer gefaseerd kan? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij zijn van mening dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn vanuit de zorgplicht, maar ook om voor toekomstige generaties een duurzaam bomenbestand te ontwikkelen zodat Almere een groene stad kan blijven.

Toelichting:

De Partij voor de Dieren krijgt momenteel veel meldingen en foto’s binnen van verontruste en verdrietige inwoners die constateren dat er erg veel bomen worden gekapt momenteel in Almere, zoals al gebeurd is in het Lumièrepark, Sportpark de Marken, het park rond het Leeghwaterplas, het Bos der Onverzettelijkenen het Hanny Schaftpark. Veel bewoners zijn hierover verontwaardigd en betwijfelen de noodzakelijkheid van deze bomenkap. Door de grote kaalslag lijkt het alsof we productiebossen in Almere hebben. Ook vinden de inwoners dat deze kap haaks op de klimaatdoelen en de leefbaarheid van de omgeving staat. En maken zij zich zorgen over het verdwijnen van het leefgebied van de vele dieren die Almere rijk is.

De Partij voor de Dieren deelt deze verontwaardiging en is het eens met deze inwoners en wil daarom een toelichting van het college over deze bomenkap en vraagt zich tevens af of er niet een veel terughoudender houding ten aanzien van de bomenkap mogelijk is. Eén van de opgegeven motieven voor kap is dat solitaire bomen tot onveilige situaties kunnen zorgen. Het is de
Partij voor de Dieren niet duidelijk of de geselecteerde alleenstaande bomen wel zo wankel in de grond stonden/ staan. Al eerder heeft de gemeente dit soort redenen voor kap gegeven waarbij bleek dat dit niet in alle gevallen gegrond was (zie bv. het onafhankelijk onderzoek en de trekproef bij de bomen op de Westerdreef). Ditzelfde heeft de Partij voor de Dieren gezien bij het argument om te kappen i.v.m. de zieke essen. O.a. bewoners uit Overgooi in de zomer van 2020 hebben een second opinion laten uitvoeren bij de voorgenomen kap van 158 essen in het Stamerbos waaruit bleek dat er 98% minder essen ziek waren dan de gemeente had vastgesteld.