Maak Keti Koti onderdeel van de Almeerse samen­leving


Indiendatum: 2 jul. 2021

Deze vragen zijn samen met NIDA Almere gesteld.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bereid om, aanvullend op de oproep van de G4, zelf het initiatief te nemen naar de G20-gemeenten en een gezamenlijke lobbybrief over het belang van Keti Koti naar de Tweede Kamer te sturen?

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en NIDA Almere dat de gemeente Almere een rol kan spelen in de bekendheid en zichtbaarheid van ons slavernijverleden en daarmee in het verspreiden van de betekenis van Keti Koti in Almere? Zo ja, welke stappen kan de gemeente hiervoor ondernemen? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u onze mening dat een monument ter herdenking van de slavernij en afschaffing daarvan, analoog aan de Keti Koti monumenten in Rotterdam en Amsterdam, een extra meerwaarde geeft bij de viering van Keti Koti in Almere? Zo nee, waarom niet?

4. Indien vraag 3 met ‘ja’ wordt beantwoord: Is het college bereid in samenwerking met Stichting “Comité 30 juni - 1 juli Almere” te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit monument te realiseren op een prominente plek in de stad? En op welke termijn kunt u de raad hierover informeren?

Toelichting:

Keti Koti is een jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij. De naam Keti Koti betekent Ketenen Gebroken.

De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, willen van Keti Koti een nationale feestdag maken om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. De G4 steden pleiten ook voor een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden.

Op 30 juni jl. heeft onze burgemeester Weerwind op persoonlijke titel aangegeven dat hij het belangrijk vindt dat Keti Koti een nationale feestdag wordt en dat hij voorstander is van een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden. In het actualiteitenhalfuur van 1 juli jl. heeft een aantal partijen gevraagd of deze oproep collegebreed kan worden gedaan. In vervolg hierop wordt komende donderdag een motie besproken op de Politieke Markt. De Partij voor de Dieren en NIDA Almere zijn mede-indieners.

Deze schriftelijke vragen zijn hierop aanvullend. Almere heeft relatief gezien de grootste groep inwoners met een Caribische afkomst. Partij voor de Dieren en NIDA Almere erkennen dat Keti Koti voor veel mensen heel belangrijk is. Tegelijkertijd is de betekenis van Keti Koti onder Almeerders nog altijd niet even goed bekend en vraagt dat extra aandacht, ook vanuit het College.

De Keti Koti herdenking in Almere wordt sinds 2018 georganiseerd door de Stichting “Comité 30 juni - 1 juli Almere”. De jaarlijkse herdenking van Keti Koti vindt op 30 juni in het gemeentehuis plaats. Almere heeft verder (nog) geen monument Keti Koti ter herdenking van de slavernij en afschaffing daarvan. Bij een officiële herdenking hoort, naar het oordeel van indieners, een officieel monument.

Omroep Flevoland heeft op 28 juni een tv-item aan Keti Koti gewijd, zie:
https://www.omroepflevoland.nl...

Indiendatum: 2 jul. 2021
Antwoorddatum: 14 sep. 2021

Deze vragen zijn samen met NIDA Almere gesteld.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bereid om, aanvullend op de oproep van de G4, zelf het initiatief te nemen naar de G20-gemeenten en een gezamenlijke lobbybrief over het belang van Keti Koti naar de Tweede Kamer te sturen?

In de motie RG-232/2021 ‘Nationale feestdag Keti Koti en onderzoek slavernijverleden Nederland’ (motie vreemd aan de orde van de dag D66, PvdA, Partij voor de Dieren, NIDA Almere, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en SP) van 8 juli 2021, breed aangenomen door uw raad, roept u onder andere op aan te dringen bij de Tweede Kamer om van Keti Koti een nationale feestdag te maken en een nationaal onderzoek te doen naar het Nederlandse slavernijverleden.

Tevens op 8 juli 2021 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met een motie van Kamerlid Ceder c.s. over een onafhankelijke nationaal onderzoek
naar het slavernijverleden (nr. 30950-272). Met deze motie is de regering opgeroepen om uiterlijk in januari 2023 de uitkomsten van een onafhankelijk nationaal onderzoek naar het slavernijverleden te presenteren en te komen tot een proces dat de maatschappelijk eenheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden versterkt. Wat betreft het instellen van Keti Koti als nationale feestdag heeft het demissionaire Kabinet verwezen naar een volgend Kabinet om te reageren op deze en andere conclusies uit het rapport van de Dialooggroep Slavernijverleden 'Ketenen van het Verleden'. Vooralsnog is op 8 juli 2021 in de Tweede Kamer hierover een motie aangehouden (lid Belhaj c.s. over 1 juli 2022 als nationale herdenking en feestdag nr.30950-253).

Wij onderzoeken de mogelijkheden om samen met andere gemeenten op te trekken in de oproep aan de Tweede Kamer om een Keti Koti tot nationale feestdag te
maken. In de rapportage aan de raad van het Actieprogramma ‘Almere voor iedereen, door iedereen’ zullen wij u informeren over de voortgang. Deze rapportage is voorzien voor december 2021. Indien er eerder aanleiding toe is, zullen wij u uiteraard informeren.

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en NIDA Almere dat de gemeente Almere een rol kan spelen in de bekendheid en zichtbaarheid van ons slavernijverleden en daarmee in het verspreiden van de betekenis van Keti Koti in Almere? Zo ja, welke stappen kan de gemeente hiervoor ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Ja. In het kader van het actieprogramma ‘Almere voor iedereen, door iedereen’ zijn wij hierover in gesprek met het Comité 30 juni-1 juli. Gedegen kennis over dit gedeelde verleden draagt bij aan een gedeelde toekomst en bestrijding van racisme, ongelijkheid en ongelijkwaardigheid. Wij ondersteunen het Comité in hun concrete inzet op bevordering van deskundigheid en educatie (bijvoorbeeld door het ondersteunen van lezingen). Onderdeel daarvan is tevens een verkenning, door het Comité, van de mogelijkheden en haalbaarheid van een educatief centrum.

3. Deelt u onze mening dat een monument ter herdenking van de slavernij en afschaffing daarvan, analoog aan de Keti Koti monumenten in Rotterdam en Amsterdam, een extra meerwaarde geeft bij de viering van Keti Koti in Almere? Zo nee, waarom niet?

Wij erkennen dat een monument meerwaarde kan geven bij een lokale viering, zoals dat in den lande ook in het kader van de 4-5 mei vieringen het geval is, maar achten wellicht ook andere vormen dan een ‘regulier’ monument denkbaar. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een abstracte fysieke kunstuiting in de openbare ruimte, een bijzondere binnenruimte, een aanpassing van de openbare ruimte of natuur (bijvoorbeeld een pad, een bijzonder gedeelte van een plein, een boom of bos) en digitale/technologische kunstvormen. Wij achten het daarnaast van belang de landelijke ontwikkelingen, waaronder die met betrekking tot een nationaal onderzoek – en de lobby die hierop is gericht – eerst gedegen te doorlopen.

4. Indien vraag 3 met ‘ja’ wordt beantwoord: Is het college bereid in samenwerking met Stichting “Comité 30 juni - 1 juli Almere” te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit monument te realiseren op een prominente plek in de stad? En op welke termijn kunt u de raad hierover informeren?

Zie het antwoord bij vraag 3.
Overwegingen over een locatie komen aan de orde op het moment dat concreet een maatschappelijk initiatief, gericht op de totstandkoming van een monument, ingediend mocht worden en ter beoordeling voorligt. Daarvan is momenteel geen sprake. Ook over de ontwikkelingen rond een monument (of andere vorm) zullen wij u informeren in onze rapportage over het Actieprogramma ‘Almere voor iedereen, door iedereen’ in december 2021.

Toelichting:

Keti Koti is een jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij. De naam Keti Koti betekent Ketenen Gebroken.

De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, willen van Keti Koti een nationale feestdag maken om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. De G4 steden pleiten ook voor een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden.

Op 30 juni jl. heeft onze burgemeester Weerwind op persoonlijke titel aangegeven dat hij het belangrijk vindt dat Keti Koti een nationale feestdag wordt en dat hij voorstander is van een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden. In het actualiteitenhalfuur van 1 juli jl. heeft een aantal partijen gevraagd of deze oproep collegebreed kan worden gedaan. In vervolg hierop wordt komende donderdag een motie besproken op de Politieke Markt. De Partij voor de Dieren en NIDA Almere zijn mede-indieners.

Deze schriftelijke vragen zijn hierop aanvullend. Almere heeft relatief gezien de grootste groep inwoners met een Caribische afkomst. Partij voor de Dieren en NIDA Almere erkennen dat Keti Koti voor veel mensen heel belangrijk is. Tegelijkertijd is de betekenis van Keti Koti onder Almeerders nog altijd niet even goed bekend en vraagt dat extra aandacht, ook vanuit het College.

De Keti Koti herdenking in Almere wordt sinds 2018 georganiseerd door de Stichting “Comité 30 juni - 1 juli Almere”. De jaarlijkse herdenking van Keti Koti vindt op 30 juni in het gemeentehuis plaats. Almere heeft verder (nog) geen monument Keti Koti ter herdenking van de slavernij en afschaffing daarvan. Bij een officiële herdenking hoort, naar het oordeel van indieners, een officieel monument.

Omroep Flevoland heeft op 28 juni een tv-item aan Keti Koti gewijd, zie:
https://www.omroepflevoland.nl...