Licht­kunstwerk Power Flower en invloed op omgeving


Indiendatum: 8 mei 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Op 22 november 2018 heeft het college toegezegd “het tegengaan van lichtvervuiling nadrukkelijk mee te nemen in de uitwerking en realisatie van het evenement en de woonwijk; en verlichting, vooral in de buurt van de groene kernen van het gebied zoals Utopia en het Weerwatereiland, diervriendelijk uit te voeren”. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een grote lichtbron in de buurt van bossen/parken een nadelige invloed heeft op de aldaar levende dieren?

2. Is onderzoek gedaan of dit kunstwerk verstorend werkt voor vleermuizen en broedende vogels? Zo ja, kunnen de resultaten van dit onderzoek gedeeld worden met de Raad? Zo nee, kan dit alsnog gebeuren en waarom is dit niet onderzocht?

3. Is het college zich bewust van de impact van dit lichtkunstwerk op omwonenden? Zo nee, zou dit alsnog op korte termijn inzichtelijk gemaakt kunnen worden?

4. Is voor dit lichtkunstwerk goedkeuring verkregen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat?

5. Hoeveel elektriciteit kost het dagelijks laten draaien van dit lichtkunstwerk? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat onnodige verlichting en energieverbruik het beste voorkomen kunnen worden, mede vanwege de energiecrisis en de noodzaak om energie te besparen, en dat een lichtkunstwerk niet bij die noodzaak past?

6. De draaitijden van dit kunstwerk zijn zonsondergang tot maximaal 24:00 uur. Op basis waarvan wordt de eindtijd bepaald? En hoe hangt dit samen met de Floriade, gezien dat deze al om 19.00 uur dicht gaat?

7. Als er nog geen onderzoek is gedaan naar het effect op dieren, omwonenden, vliegverkeer en stroomverbruik is het college dan bereid om dit kunstwerk uit te zetten totdat dit onderzoek wel gedaan is?

8. Wat waren de kosten van dit lichtkunstwerk en door wie zijn deze opgebracht? Als deze zijn vergoed vanuit één van de twee subsidies á €200.000 die beschikbaar zijn gesteld in het coalitieakkoord ‘Een frisse start’, wat is dan de reden dat er niet is gekozen voor een Almeerse culturele organisatie, maar een Rotterdamse?

9. Kan het college deze vragen één voor één beantwoorden?

Indiendatum: 8 mei 2022
Antwoorddatum: 7 jun. 2022

Beantwoording schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren over

Power Flower en invloed op omgeving

Geachte heer Van Wijlandt,

Op 9 mei 2022 heeft u ons college schriftelijke vragen gesteld over Power Flower. Allereerst merken wij op dat wij trots zijn op de realisering van het lichtkunstwerk in het kader van de wereldtentoonstelling Floriade. Wij zijn u dankbaar voor deze vragen, omdat juist kunst en cultuur een basis is voor een samenleving, omdat het onder andere kan aanzetten tot denken en debat.

Wij zijn het met u eens dat licht invloed kan hebben op dieren. Echter in dit geval is het lichtkunstwerk bijvoorbeeld zodanig opgesteld dat Utopia en Weerwatereiland buiten het lichtgebied worden gehouden. Wij hebben geen specifiek onderzoek gedaan naar de effecten van het kunstwerk maar wel bijvoorbeeld de gemeentelijke ecoloog geraadpleegd en overleg gevoerd met het bevoegd gezag, te weten de Provincie Flevoland in het kader van de Wet natuurbescherming. Het bevoegd gezag heeft geconcludeerd dat de effecten op beschermde diersoorten op voorhand zijn uitgesloten. Wij zien dan ook geen reden nadere onderzoeken te verrichten of om de verlichting uit te zetten en het kunstwerk niet meer te benutten.

De selectie van Mothership is onder andere gebaseerd op hun specifieke ervaring met lichtkunstwerken en de relatie die dit lichtkunstwerk heeft met ‘De Groene loper’. Een kunstproject dat eveneens is uitgevoerd door Mothership dat de verbinding legt tussen het station en het Weerwater. De Power Flower ligt in het verlengde hiervan.

Voor uw gemak vindt u hieronder de door u gestelde vragen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,