Dier­vrien­de­lijke verlichting Floriade


Indiendatum: 9 feb. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kan het college toelichten of u van mening bent dat er voldoende uitvoering is gegeven aan de toezeggingen van 22 november 2018? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college toelichten of en op welke wijze, vooral in de buurt van de groene kernen van het gebied zoals Utopia en het Weerwatereiland, lichtvervuiling en -overlast wordt voorkomen en beperkt, naast dimbare straatverlichting, zowel tijdens het evenement, als later met de woonwijk?

3. De Partij voor de Dieren verneemt graag op welke wijze voorkomen gaat worden dat dezelfde problemen ontstaan met dimbare verlichting zoals op het Pedersenpad (geen licht) en op het rondje Weerwatertrack (juist te veel licht). Kan het college hier een reactie op geven?

4. Op welke wijze wordt er bij het organiseren van het evenement Floriade en later bij de ontwikkeling van de woonwijk, rekening gehouden en uitvoering gegeven aan deze toezeggingen? Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren dat deze toezeggingen niet volledig of voldoende worden uitgevoerd en de dieren en de omwonenden hier toch weer de dupe van worden? Zo nee, waarom niet?

5. Heeft de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, dat de aanbesteding voor licht- en geluidsinstallaties opnieuw moet worden uitgevoerd, gevolgen voor het bovengenoemde punten?

Toelichting:

Tijdens de politieke markt van donderdag 22 november 2018, bij de bespreking van de moties behorende bij het definitief ontwikkelplan Floriade, deed de portefeuillehouder de toezegging om

a) het tegengaan van lichtvervuiling nadrukkelijk mee te nemen in de uitwerking en realisatie van het evenement en de woonwijk;

b) verlichting, vooral in de buurt van de groene kernen van het gebied zoals Utopia en het Weerwatereiland, diervriendelijk/vleermuisvriendelijk uit te voeren. De Partij voor de Dieren wil meegeven dat vleermuisvriendelijke verlichting nadrukkelijk met de kleur te maken heeft. Verkeerd licht kan het oriëntatievermogen van vleermuizen aantasten. Alleen het simpelweg dimmen van licht zal dit hoogst waarschijnlijk niet voorkomen. Zeker niet als er door bebouwing op Utopia en het Weerwatereiland al veel lichtvervuiling zal plaatsvinden.

Per Raadsbrief van 16 november 2021 is medegedeeld dat ‘bij de aanschaf van de lichtmasten is geprobeerd om de kleurtemperatuur van de verlichting aan te laten sluiten bij het bioritme van dieren. Per diersoort is een aparte kleurtempratuur noodzakelijk. Dit is helaas niet uitvoerbaar gebleken,
vandaar dat de lichtmasten nu dimbaar worden uitgevoerd.’

Tijdens de bespreking van verlichting langs het Pedersenpad op 28 oktober 2021 werd echter door wethouder Lindenberg aangegeven dat de pilot met dimbare verlichting ‘grandioos mislukt’ was en onduidelijk of en hoe er uiteindelijk diervriendelijke verlichting zou komen. Daarnaast is er dimbare verlichting aangebracht op het rondje Weerwater. Deze werkt ook niet goed en is juist te fel en te actief afgesteld, waardoor deze praktisch nooit goed dimt in de praktijk

Indiendatum: 9 feb. 2022
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kan het college toelichten of u van mening bent dat er voldoende uitvoering is gegeven aan de toezeggingen van 22 november 2018? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Op 22 november 2018 hebben wij toegezegd: “het tegengaan van lichtvervuiling nadrukkelijk mee te nemen in de uitwerking en realisatie van het evenement en de woonwijk; en verlichting, vooral in de buurt van de groene kernen van het gebied zoals Utopia en het Weerwatereiland, diervriendelijk uit te voeren”. Wij hebben u op 19 november 2021 geïnformeerd over de wijze waarop invulling is gegeven aan onze toezegging. Wij hebben geen aanleiding om ons standpunt hierop te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Kan het college toelichten of en op welke wijze, vooral in de buurt van de groene kernen van het gebied zoals Utopia en het Weerwatereiland, lichtvervuiling en -overlast wordt voorkomen en beperkt, naast dimbare straatverlichting, zowel tijdens het evenement, als later met de woonwijk?

Zie onze brief van 19 november 2021.

Bij het Weerwatereiland staat in het zogenoemde Oerbos geen verlichting. In het zogenoemde functiebos is de dimbare straatverlichting op de boulevard uitgezet, zolang er geen huizen staan. Wanneer er woningen zijn gerealiseerd, zal in het kader van de sociale veiligheid de dimbare straatverlichting aangezet moeten worden.

Voor Utopia geldt eveneens dat de dimbare straatverlichting uitstaat, totdat er woningen zijn gerealiseerd en het in het kader van de sociale veiligheid noodzakelijk is om dimbare verlichting aan te zetten.

Voor de Ecologische zone aan de zuidkant is gekozen om alleen waar gebouwen worden gerealiseerd dimbare verlichting te plaatsen. Hierdoor wordt een groot deel van de straat niet verlicht.

Hierbij hebben wij de sociale veiligheid voor de gebruikers afgewogen tegen het belang van dieren en het tegengaan van lichtvervuiling. Wij hebben deze belangen zwaarder laten wegen vanwege het feit dat het geen doorgaande verbinding betreft.

3. De Partij voor de Dieren verneemt graag op welke wijze voorkomen gaat worden dat dezelfde problemen ontstaan met dimbare verlichting zoals op het Pedersenpad (geen licht) en op het rondje Weerwatertrack (juist te veel licht). Kan het college hier een reactie op geven?

Wij zijn ons bewust dat dynamische lichtregelingen technisch gezien nog niet volledig zijn doorontwikkeld en wij herkennen de uitdagingen die horen bij deze nieuwe manier van verlichten. Zo zijn reservematerialen niet 1 op 1 vervangbaar met de inmiddels doorontwikkelde systemen. Tegelijkertijd kiezen wij bewust om dimbare verlichtingen te realiseren in Almere vanwege de voordelen die het biedt voor mens en dier. Hierbij blijven wij de ontwikkelen in het oog houden, houden wij rekening met opgebouwde ervaringen en met het feit dat deze systemen steeds betrouwbaarder worden.

Wij vinden het belangrijk dat bij het instellen van (dimbare) verlichting een goede balans wordt gevonden tussen (sociale) veiligheid, ecologie en het voorkomen van lichtvervuiling. Met de aannemer(s) zijn inspectieronden ingeregeld om het functioneren van de verlichting regelmatig te controleren. Op basis van deze criteria zijn ook de verlichtingen op het rondje Weerwater, het Pedersenpad en het Floriadeterrein ingericht. Specifiek voor het Pedersenpad kunnen wij melden dat daar inmiddels de verlichting brandt. De komende periode wordt het juiste kleurprofiel nog ingeregeld.

4. Op welke wijze wordt er bij het organiseren van het evenement Floriade en later bij de ontwikkeling van de woonwijk, rekening gehouden en uitvoering gegeven aan deze toezeggingen? Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren dat deze toezeggingen niet volledig of voldoende worden uitgevoerd en de dieren en de omwonenden hier toch weer de dupe van worden? Zo nee, waarom niet?

Nee, dit delen wij niet. Zie ook onze brief van 19 november 2021 en ons antwoord op vraag 2.

5. Heeft de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, dat de aanbesteding voor licht- en geluidsinstallaties opnieuw moet worden uitgevoerd, gevolgen voor het bovengenoemde punten?

Nee. Dat is niet het geval. De aanbesteding, waaraan u refereert, gaat over audiovisuele installaties. Uw bovenstaande vragen gaan over lichtmasten. Daar is geen relatie tussen.

Toelichting:

Tijdens de politieke markt van donderdag 22 november 2018, bij de bespreking van de moties behorende bij het definitief ontwikkelplan Floriade, deed de portefeuillehouder de toezegging om

a) het tegengaan van lichtvervuiling nadrukkelijk mee te nemen in de uitwerking en realisatie van het evenement en de woonwijk;

b) verlichting, vooral in de buurt van de groene kernen van het gebied zoals Utopia en het Weerwatereiland, diervriendelijk/vleermuisvriendelijk uit te voeren. De Partij voor de Dieren wil meegeven dat vleermuisvriendelijke verlichting nadrukkelijk met de kleur te maken heeft. Verkeerd licht kan het oriëntatievermogen van vleermuizen aantasten. Alleen het simpelweg dimmen van licht zal dit hoogst waarschijnlijk niet voorkomen. Zeker niet als er door bebouwing op Utopia en het Weerwatereiland al veel lichtvervuiling zal plaatsvinden.

Per Raadsbrief van 16 november 2021 is medegedeeld dat ‘bij de aanschaf van de lichtmasten is geprobeerd om de kleurtemperatuur van de verlichting aan te laten sluiten bij het bioritme van dieren. Per diersoort is een aparte kleurtempratuur noodzakelijk. Dit is helaas niet uitvoerbaar gebleken,
vandaar dat de lichtmasten nu dimbaar worden uitgevoerd.’

Tijdens de bespreking van verlichting langs het Pedersenpad op 28 oktober 2021 werd echter door wethouder Lindenberg aangegeven dat de pilot met dimbare verlichting ‘grandioos mislukt’ was en onduidelijk of en hoe er uiteindelijk diervriendelijke verlichting zou komen. Daarnaast is er dimbare verlichting aangebracht op het rondje Weerwater. Deze werkt ook niet goed en is juist te fel en te actief afgesteld, waardoor deze praktisch nooit goed dimt in de praktijk