Geen plek voor visserij op de Floriade!


Partij voor de Dieren stelt schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: mei 2019

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

 1. Is het college ervan op de hoogte dat vissen pijn en stress kunnen voelen? (1,2,3)
 2. Is het college op de hoogte van het feit dat de visserij één van de meest dieronvriendelijke sectoren binnen de voedselvoorziening is? De meeste vangstmethoden in de visserij, vooral in de zeevisserij, gaan gepaard met enorme bijvangsten, veroorzaken veel verwondingen aan de vissen en bezorgen hen aanzienlijke angst, stress en pijn. Zo sterven veel vissen een langzame verstikkingsdood, Zo worden ze vaak nog levend in het ijs gegooid en levend opengesneden en van organen ontdaan. (4)
 3. Is het college ervan op de hoogte dat de visserij één van de meest niet-duurzame voedselsectoren is? Als we in dit tempo doorgaan zijn de zeeën en oceanen in 2048 leeggevist. Veel vissoorten worden op dit moment al met uitsterven bedreigd. De biodiversiteit staat ook in het zeeleven zwaar onder druk. Ook verbruiken de vissersschepen veel vervuilende diesel. De plastic vervuiling in de Stille Oceaan bestaat voor het grootste deel uit afval dat afkomstig is van de visserij zoals onder andere oude visnetten. (5)
 4. Is het college ervan op de hoogte dat de visserij onherstelbare schade aan de oceanen, het zeeleven en de zeebodems toebrengt?
 5. Is het college op de hoogte van het feit dat het consumeren van vis al lang niet meer als gezond beschouwd kan worden? Zo zitten vissen vol met (micro)plastics en zware metalen. (6)
  De wel gezonde voedingsstoffen die vissen bevatten kunnen op een veel diervriendelijkere en duurzamere wijze direct uit algen gehaald worden.
 6. Kan het college aangeven op welke wijze de visserij en de hierboven genoemde punten past binnen de Floriade en haar groene, gezonde, innovatieve en duurzame principes?
 7. Echte innovatie zou bijvoorbeeld het kweken van algen binnen de stedelijke omgeving van de toekomst kunnen zijn. Deze zijn vervolgens breed toepasbaar, voor zowel voeding als andere mogelijkheden en kunnen de visserij in de toekomst volledig overbodig maken.
  Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat juist bij de Floriade op dat soort ontwikkelingen zou moeten worden ingezet i.p.v. op een voedselvoorziening die veel dierenleed, schade en vervuiling veroorzaakt? Zo nee, waarom niet?
 8. Hoe past deze ontwikkeling bij de, bij het ontwikkelingsplan breed aangenomen, motie “Feeding the City”, waarin onder andere staat: “een groen en duurzaam project als de Floriade ook op gebied van voedsel vooruitstrevend, innovatief en duurzaam zou moeten zijn, zowel qua voedselaanbod tijdens het evenement als bij de invulling van de woonwijk;” en “de stad van de toekomst niet alleen zoveel mogelijk zelfvoorzienend moet zijn op gebied van energie en nutsvoorzieningen, maar ook qua voedselvoorziening;”
 9. Als dictum heeft die motie: “dat de focus binnen deze pijler op de eiwittransitie moet liggen en dit onderwerp meer aandacht bij het evenement en de woonwijk dient te krijgen;”.
  Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een prominente plek voor de visserij juist haaks staat op de eitwittransitie en in strijd is met de breed aangenomen en gesteunde motie en de principes van de Floriade?
 10. Is het college bereid, ook gezien al het bovenstaande, afstand te nemen van het voornemen om de visserij een prominente plek te geven op de Floriade en te kiezen voor echt duurzame, gezonde, innovatieve en diervriendelijke ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
De Partij voor de Dieren is geschokt door het bericht op Omroep Flevoland, dat de Visserij een prominente plek krijgt op de Floriade. (https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/170996/urker-vissers-krijgen-prominente-plek-op-floriade), omdat visserij niet duurzaam en gezond is, en tevens erg dieronvriendelijk is. Daarnaast zijn wij van mening dat visserij niet past binnen de doelstellingen en visie van Almere in het algemeen en de Floriade in het bijzonder en dat dit haaks staat op de eerder aangenomen motie van de Partij voor de Dieren over de transitie naar plantaardige eiwitten.

Bronnen:

 1. Balcombe, Jonathan, Het geheime leven van vissen, Meulenhoff, Amsterdam, 2018, 336p.. ISBN 9789402310504. Geraadpleegd op 24 februari 2019.
 2. The Cambridge Declaration on Consciousness (7 juli 2012). Geraadpleegd op 27 februari 2019.
 3. Pedro Vargas, Juan & Peter Bingman, Verner & Portavella, Manuel & López, Juan, Telencephalon and geometric space in goldfish. The European journal of neuroscience. 24. 2870-8. 10.1111/j.1460-9568.2006.05174.
 4. http://www.vissenbescherming.nl/vangst-en-dodingsmethoden/
 5. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoekers-plasticsoep-in-stille-oceaan-komt-vooral-van-visserij-en-scheepvaart~b689bf96/
 6. https://lobkefaasen.nl/2018/11/11/is-vis-een-gezonde-en-duurzame-keus/

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 11 jun. 2019

1. Is het college ervan op de hoogte dat vissen pijn en stress kunnen voelen?
Ja. Wij hebben met belangstelling de wetenschappelijke discussie gevolgd die in 2016 is ontstaan naar aanleiding van het door professor Brian Key van de University of Queensland gepubliceerde artikel “Why fish do not feel pain” in Animal Sentience: An Interdisciplinair Journal on Animal Feeling.iv dat breed in de wetenschappelijke wereld is weerlegd.

2. Is het college op de hoogte van het feit dat de visserij één van de meest dieronvriendelijke sectoren binnen de voedselvoorziening is? De meeste vangstmethoden in de visserij, vooral in de zeevisserij, gaan gepaard met enorme bijvangsten, veroorzaken veel verwondingen aan de vissen en bezorgen hen aanzienlijke angst, stress en pijn. Zo sterven veel vissen een langzame verstikkingsdood, Zo worden ze vaak nog levend in het ijs gegooid en levend opengesneden en van organen ontdaan.
Wij zijn bijvoorbeeld bekend met het onderzoek “Impact of stress, fear and anxiety on the nociceptive responses of larval zebrafis” van de University of Liverpool. Tegelijkertijd zijn wij, naast de van oudsher traditionele vangstmethoden die u opsomt, ook bekend met de meer diervriendelijker vangstmethoden die worden toegepast. Wij hebben verder kennis genomen van uw politieke opvatting.

3. Is het college ervan op de hoogte dat de visserij één van de meest nietduurzame voedselsectoren is? Als we in dit tempo doorgaan zijn de zeeën en oceanen in 2048 leeggevist. Veel vissoorten worden op dit moment al met uitsterven bedreigd. De biodiversiteit staat ook in het zeeleven zwaar onder druk. Ook verbruiken de vissersschepen veel vervuilende diesel. De plastic vervuiling in de Stille Oceaan bestaat voor het grootste deel uit afval dat afkomstig is van de visserij zoals onder andere oude visnetten.
Wij zijn bekend met dit artikel uit de Volkskrant en hebben kennis genomen van uw politieke opvattingen.

4. Is het college ervan op de hoogte dat de visserij onherstelbare schade aan de oceanen, het zeeleven en de zeebodems toebrengt?
Wij hebben kennis genomen van uw politieke opvatting.

5. Is het college op de hoogte van het feit dat het consumeren van vis allang niet meer als gezond beschouwd kan worden? Zo zitten vissen vol met (micro)plastics en zware metalen.ix De wel gezonde voedingsstoffen die vissen bevatten kunnen op een veel diervriendelijkere en duurzamere wijze direct uit algen gehaald worden.

Wij zijn bijvoorbeeld bekend met het onderzoek “Microplastics in marine mammals stranded around the British coast: ubiquitous but transitory?” van S.E. Nelms e.a.x en wij hebben kennis genomen van uw politieke opvatting.

6. Kan het college aangeven op welke wijze de visserij en de hierboven genoemde punten past binnen de Floriade en haar groene, gezonde, innovatieve en duurzame principes?
Het Floriadeterrein is een ‘levend laboratorium’ waar nieuwe technologieën (op het gebied van energie, water, afval, voedsel, mobiliteit) continu worden onderzocht en toegepast. Het is de bedoeling om te komen tot ontdekkingen en ontwikkelingen die in 2022 zo actueel mogelijk zijn. Steeds meer mensen willen (weer) weten waar hun voedsel vandaan komt. De groei van de wereldbevolking en de steden stelt dan ook nieuwe eisen aan zowel de kwantiteit als de kwaliteit van onze productiemethoden en, in samenhang daarmee, de logistiek van de voedselketen. Verduurzaming van
het voedselsysteem is essentieel voor het slagen van goede relatie tussen voedsel, gezondheid en welbevinden van mensen. Voedsel(productie) moet (weer) dichter bij de consument gebracht, in en om de stad. De fysieke afstand tussen producent en consument wordt kleiner.

Voor, tijdens en na de Floriade willen wij dan ook experimenteren met zoveel mogelijk vernieuwingen op diverse terreinen, zodat er veilig en voldoende voedsel voor iedereen in de stad aanwezig is. Hierbij is inderdaad nadrukkelijk aandacht voor plantaardige voedselproductie, zoals eetbare algen of een ander vorm van plantaardige eiwit. Maar met de Floriade willen wij op allerlei terreinen de verduurzaming aanjagen. Niet voor niets streven wij op allerlei terreinen naar een inclusieve Floriade, ook door het betrekken van de regio. Voor de Urker vissector, maar bijvoorbeeld ook voor de aardappelsector in de Noordoostpolder is de verduurzaming van hun sector een hele opgave. Wij zien dan ook met belangstelling tegemoet welke duurzame innovaties c.q. experimenten de visserij wil laten zien gedurende de wereldtuinbouwtentoonstelling, naast de innovaties die op het gebied van plantaardig eiwit zichtbaar worden gemaakt.

7. Echte innovatie zou bijvoorbeeld het kweken van algen binnen de stedelijke omgeving van de toekomst kunnen zijn. Deze zijn vervolgens breed toepasbaar, voor zowel voeding als andere mogelijkheden en kunnen de visserij in de toekomst volledig overbodig maken. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat juist bij de Floriade op dat soort ontwikkelingen zou moeten worden ingezet i.p.v. op een voedselvoorziening die veel dierenleed, schade en vervuiling veroorzaakt? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben kennis genomen van uw politieke opvatting. Zie ook het antwoord op
vraag 6.

8. Hoe past deze ontwikkeling bij de, bij het ontwikkelingsplan breed aangenomen, motie “Feeding the City”, waarin onder andere staat: “een groen en duurzaam project als de Floriade ook op gebied van voedsel vooruitstrevend, innovatief en duurzaam zou moeten zijn, zowel qua voedselaanbod tijdens het evenement als bij de invulling van de woonwijk;” en “de stad van de toekomst niet alleen zoveel mogelijk zelfvoorzienend moet zijn op gebied van energie en nutsvoorzieningen, maar ook qua voedselvoorziening;”
Zie het antwoord op vraag 6.

9. Als dictum heeft die motie: “dat de focus binnen deze pijler op de eiwittransitie moet liggen en dit onderwerp meer aandacht bij het evenement en de woonwijk dient te krijgen;”. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een prominente plek voor de visserij juist haaks staat op de eitwittransitie en in strijd is met de breed aangenomen en gesteunde motie en de principes van de Floriade?
Nee, zie het antwoord op vraag 6.

10. Is het college bereid, ook gezien al het bovenstaande, afstand te nemen van het voornemen om de visserij een prominente plek te geven op de Floriade en te kiezen voor echt duurzame, gezonde, innovatieve en diervriendelijke ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie het antwoord op vraag 6