Plastic is not fantastic!


Partij voor de Dieren stelt vragen over confetti op bevrij­dings­fes­tival

Indiendatum: mei 2019

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vervuilen van de publieke ruimte, de bodem en natuurwater met duizenden snippers plastic (pvc-metallic) confetti onacceptabel is? Is het college op de hoogte van de negatieve effecten van plastic confetti op dier, natuur en de mens?

2. Is het college op de hoogte dat er tijdens het bevrijdingsfestival op de Esplanade als show-effect duizenden plastic (pvc-metallic) confettisnippers in de lucht zijn afgeschoten, waarvan een groot deel terecht is gekomen in het Weerwater? Was het college voorafgaand op de hoogte van de gebruikmaking van de confettikanonnen? Is hiervoor een vergunning aangevraagd, dan wel verleend? En zo ja, is er een stadsecoloog betrokken bij deze vergunningsverlening, met inachtneming van de negatieve effecten van confetti voor de stadsnatuur? Indien nee, waarom niet?

3. Hoe draagt het college zorg voor het verwijderen van de duizenden plastic confetti snippers uit de publieke ruimte en het weerwater? Wat zijn de kosten hiervan?

4. Heeft u juridisch geborgd dat de organisatoren van het Bevrijdingsfestival aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vervuiling van de buitenruimte die zich buiten het festivalterrein voordoet, zoals nu is gebeurd door toedoen van gebruikmaking van de confetti kanonnen? Zo nee, waarom niet?

5. Kent u de situatie in Rotterdam waarbij recent bij een recordpoging confetti schieten door Kingsland de gemeente de organisatoren de rekening stuurden van 2 dagen lang confetti ruimen? https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4697131/onopgeruimde-confetti-op-festivalterrein-na-recordpoging-kingsland. Gaat u de kosten verhalen op de organisatie? Zo nee, wie neemt deze kosten dan op zich?

6. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het onmogelijk is om alle snippers confetti op te ruimen, doordat dit wegwaait en terecht komt in bosschages, gras en het water, maar ook omdat dieren de snippers aanzien voor voedsel en opeten? Is het college het dan ook met ons eens dat opruimen en de rekening sturen geen structurele oplossing is, maar dat enkel het instellen van een verbod op het gebruik van confettikanonnen deze vervuiling en risico’s voor dierenwelzijn kan voorkomen?

7. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het moedwillig vervuilen van onze stad en de natuurlijke omgeving met deze grote omvang niet past bij de grote waardering voor de inzet van vele Almeerders die in hun vrije tijd zwerfafval opruimen? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid om het verspreiden van confetti te verbieden op Almeerse grondgebied zoals dit ook is gedaan met het oplaten van ballonnen? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Tijdens het bevrijdingsfestival van vandaag (5 mei 2019) is er op de Esplanade tijdens de verschillende optredens (plastic) confetti afgeschoten. Deze confetti waaide voor een groot deel met de wind in het Weerwater. Confetti vervuilt de natuur en is erg lastig om goed op te ruimen en bevat bovendien inkt. Inkt hoort niet in de buitenruimte thuis. Een groot deel van de afgeschoten confetti had een glanzende plastic (pvc-metallic) coating, waarvan bekend is dat deze langzaam afbreekt in de grond en in het water. Daarnaast zien dieren confetti aan als voedsel en eten het op, wat een schadelijk effect heeft op de gezondheid van de dieren.

De Partij voor de Dieren ziet graag dat het gebruik van confetti in de buitenruimte door de gemeente wordt verboden. Dit onderschrijft volledig het beleid van de Europese Unie om eenmalig plastic zoveel mogelijk uit het milieu te houden.

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 11 jun. 2019

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vervuilen van de publieke ruimte, de bodem en natuurwater met duizenden snippers plastic (pvc-metallic) confetti onacceptabel is? Is het college op de hoogte van de negatieve effecten van plastic confetti op dier, natuur en de mens?
In het waterplan dat de gemeente samen met het waterschap heeft opgesteld, staat onder andere:
Almere staat bekend om de hoge kwaliteit van het drinkwater, maar ook van het recreatieve water. Met goede waterkwaliteit vergroten wij de ontplooiingskansen voor de natuur en de recreatiemogelijkheden voor de Almeerders. Wij moeten voorkomen dat schadelijke stoffen zoals plastics en medicijnen in het water terecht komen, omdat ze op den duur een gevaar voor zowel het ecosysteem als de volksgezondheid vormen. Het zuiveren van water kost veel geld en is erg intensief. Daarom zetten wij in op het voorkomen van schadelijke stoffen in ons Almeerse water.

2. Is het college op de hoogte dat er tijdens het bevrijdingsfestival op de Esplanade als show-effect duizenden plastic (pvc-metallic) confettisnippers in de lucht zijn afgeschoten, waarvan een groot deel terecht is gekomen in het Weerwater? Was het college voorafgaand op de hoogte van de gebruikmaking van de confettikanonnen? Is hiervoor een vergunning aangevraagd, dan wel verleend? En zo ja, is er een stadsecoloog betrokken bij deze vergunningsverlening, met inachtneming van de negatieve effecten van confetti voor de stadsnatuur? Indien nee, waarom niet?
Wij zijn hier inmiddels van op de hoogte. In de vergunningaanvraag of het aangeleverde afvalplan is het afschieten van confettikanonnen door de organisator niet aangegeven. Ook tijdens de diverse vooroverleggen met de organisator is dit niet ter sprake gekomen.

3. Hoe draagt het college zorg voor het verwijderen van de duizenden plastic confetti snippers uit de publieke ruimte en het weerwater? Wat zijn de kosten hiervan?

Het verwijderen van de plastic confetti is onderdeel van het schoonmaken van het terrein waarop het Bevrijdingsfestival plaatsvond. Het schoonmaken door Stadsreiniging vindt plaats via de methode “van groot naar klein”. Nadat alle faciliteiten zoals podia, kramen, verkooppunten en hekwerk van het terrein zijn verwijderd, wordt er machinaal geveegd, zwerfafval uit groenstroken, gras, bosschages en plantsoenen geprikt en als laatste de hele kleine delen vuil met een zgn. Glutton opgezogen. Door verwaaiing verspreidt de confetti zich echter naar reeds schoon gemaakte locaties of hoopt zich op moeilijk bereikbare plaatsen op. Stadsreiniging heeft niet de middelen om confetti uit het water te verwijderen. Voor de specifieke verwijdering van confetti is een veegmachine ingezet, gedurende twee uur, á € 80,00 per uur. Daarnaast is de Glutton twee maal 1,5 uur ingezet á € 37,50 per uur. Dit komt neer op totaal € 272,50.

4. Heeft u juridisch geborgd dat de organisatoren van het Bevrijdingsfestival aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vervuiling van de buitenruimte die zich buiten het festivalterrein voordoet, zoals nu is gebeurd door toedoen van gebruikmaking van de confetti kanonnen? Zo nee, waarom niet?

De schoonmaakkosten van het Bevrijdingsfestival worden op basis van een bestuurlijke afspraak ten laste gebracht van de reguliere schoonmaakbudgetten. In het verleden is voor enkele vrij toegankelijke publieksevenementen, zoals
bijvoorbeeld Bevrijdingsfestival en Koningsdag, de afspraak gemaakt dat de gemeente deze evenementen faciliteert door de schoonmaak na afloop op zich te nemen. Voor reguliere, commerciële evenementen geldt dat organisatoren zelf
verantwoordelijk zijn voor het schoon opleveren van het evenemententerrein en het verwijderen van zwerfafval binnen een straal van 200 meter rondom het terrein. Als achteraf blijkt dat hieraan niet is voldaan kan hiervoor een schadeclaim bij de organisator worden neergelegd.

5. Kent u de situatie in Rotterdam waarbij recent bij een recordpoging confetti schieten door Kingsland de gemeente de organisatoren de rekening stuurden van 2 dagen lang confetti ruimen? https://www.rtlnieuws.nl/nieuwe-confetti-op-festivalterrein-na-recordpoging-kingsland. Gaat u de kosten verhalen op de organisatie? Zo nee, wie neemt deze kosten dan op zich?

Wij hebben hiervan inmiddels kennis genomen. Gezien bovengenoemde bestuurlijke afspraken vallen de schoonmaakkosten voor het Bevrijdingsfestival binnen de reguliere budgetten van Stadsreiniging.

6. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het onmogelijk is om alle snippers confetti op te ruimen, doordat dit wegwaait en terecht komt in bosschages, gras en het water, maar ook omdat dieren de snippers aanzien voor voedsel en opeten? Is het college het dan ook met ons eens dat opruimen en de rekening sturen geen structurele oplossing is, maar dat enkel het instellen van een verbod op het gebruik van confettikanonnen deze vervuiling en risico’s voor dierenwelzijn kan voorkomen?

Wij delen de mening dat het opruimen van alle confettisnippers nagenoeg onmogelijk is (zie ook de toelichting bij vraag 3). Organisatoren van evenementen wordt al gevraagd om, naast het scheiden van afval achteraf, vooraf na te denken hoe de productie en verspreiding van afval kan worden voorkomen. Wij werken immers toe naar duurzame en afvalloze evenementen. Bij de vergunningaanvraag voor een evenement is het aanleveren van een afvalplan verplicht. Door hierbij specifieker te vragen naar bijvoorbeeld het afschieten van confetti verwachten wij dergelijke vervuiling voortaan te kunnen voorkomen. Dit is wat ons betreft dan ook een effectiever middel dan een specifiek verbod op het afschieten van confetti.

7. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het moedwillig vervuilen van onze stad en de natuurlijke omgeving met deze grote omvang niet past bij de grote waardering voor de inzet van vele Almeerders die in hun vrije tijd zwerfafval opruimen? Zo nee, waarom niet?

Wij waarderen de inspanningen van de vele vrijwilligers om Almere schoon te houden enorm. Overigens hebben de organisatoren van het Bevrijdingsfestival in de media inmiddels erkend dat zij zich onvoldoende hebben gerealiseerd dat de confettikanonnen tot een ernstige vervuiling van de omgeving konden leiden. Zij hebben daarover spijt betuigd en toegezegd voortaan geen confetti meer te zullen afschieten. In die zin kan er niet van moedwillige vervuiling gesproken worden. Dit neemt niet weg dat een dergelijke vervuiling niet past binnen de ambitie van Almere als duurzame en afvalloze stad.

8. Bent u bereid om het verspreiden van confetti te verbieden op Almeerse grondgebied zoals dit ook is gedaan met het oplaten van ballonnen? Zo nee, waarom niet?

Het oplaten van ballonnen vindt veelal plaats in kleine of familiekring waardoor dit niet tijdens een vergunningaanvraag in beeld komt. Een algeheel verbod tot het oplaten van ballonnen sorteert daarom het meeste effect om vervuiling tegen te gaan. Aan organisatoren van evenementen wordt voortaan specifiek gevraagd naar mogelijke plannen voor het afschieten en verspreiden van confetti. Overigens wordt via het verplichte afvalplan voortaan ook de vraag gesteld over het oplaten van ballonnen of het voorkomen van de productie of verspreiding van overige soorten afval. Wij verwachten organisatoren er zo op attent te maken dat hun activiteiten tot ongewenste milieuvervuiling kunnen leiden. Op deze manier willen wij gezamenlijk toewerken naar de doelstelling om evenementen geheel duurzaam en afvalloos te kunnen organiseren.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Gemeentelijke maatregelen tegen extreme hitte, droogte en wateroverlast

Lees verder

Geen plek voor visserij op de Floriade!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer