Aanvul­lende vragen New Grounds festival


Utopia is een bende!

Indiendatum: jun. 2019

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

1) a) Is het college op de hoogte van deze artikelen van Omroep Flevoland? https://www.omroepflevoland.nl... en https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/171625/eerste-editie-new-grounds-festival-op-utopia?
Deze nieuwsberichten spreken elkaar tegen over door wie deze ecoloog is ingehuurd. Is deze ecoloog ingehuurd door de gemeente of door de festivalorganisatie?
b) Op basis waarvan heeft de ecoloog de conclusie getrokken dat er geen verstoring zal plaatsvinden door het festival?

2) Hebben de in de beantwoorde vragen genoemde maatregelen om de beverburcht te vrijwaren van verstoring en de aanvullende maatregelen die de verstoring zullen beperken (geen directe verlichting in de bomen en op het wateroppervlak laten schijnen en plaatsing van hekken om betreding van de bosvakken tijdens het evenement fysiek onmogelijk te maken) het gewenste effect gehad? Kunt u dit onderbouwen?

3) a) Is het geluidsniveau gemeten tijdens het festival? Is er binnen de geluidsnorm gebleven? Heeft de gemeente klachten over geluidsoverlast ontvangen?
b) Wij hebben via diverse kanalen wel geluiden van geluidsoverlast door omwonenden ontvangen. De kans is dan erg groot dat de in het gebied aanwezige dieren dit ook hebben ervaren.
Wat gaat u met deze klachten/signalen doen en hoe gaat u voorkomen dat mensen en dieren in de toekomst overlast gaan ervaren?
c) Naast klachten over geluid hebben wij ook klachten over licht geconstateerd. Dit ondanks de door u gestelde maatregelen om dit te voorkomen/beperken. Bovendien kan licht ook bij daglicht verstorend/hinderlijk zijn. Ook hiervan zullen, naast de omwonenden, de in het gebied aanwezige dieren overlast hebben ervaren.
Wat gaat u met deze klachten/signalen doen en hoe gaat u voorkomen dat mensen en dieren in de toekomst lichtoverlast gaan ervaren?

4) Uit onze eigen “naschouw” blijkt dat er vier dagen na afloop van het festival nog steeds veel afval ligt. Heeft de door u genoemde naschouw al plaatsgevonden? Zo ja, wat is de conclusie daarvan geweest? Zo nee, waarom duurt het zo lang? Het is erg kwalijk als zwerfafval zo lang blijft liggen, o.a. omdat het tegen die tijd verder in de natuur en/of het weerwater verspreid kan zijn (zeker gezien de vele regen en de harde wind van de laatste dagen).

5) Ondanks de eerdere beantwoording van de schriftelijke vragen van de Fractie Buyatui, de PVV en de Partij voor de Dieren, kan het college ons niet aannemelijk maken wat de relatie tussen het New Grounds festival en de Floriade is. Het toevoegen van een algenbar maakt een normaal muziekfestival niet opeens groen en bij de doelstellingen van de Floriade passend. Sterker nog, in de beleving van de Partij voor de Dieren zou de “stad van de toekomst” zorgvuldig met het groen, de dieren en de natuur om moeten gaan en staan luidruchtige en veel overlast en afval producerende festivals hier juist haaks op. Bovendien is in onze ogen de relatie met de oorspronkelijke JeugdFloriade ook totaal verdwenen, ondanks het college in haar beantwoording bij hoog en laag blijft beweren dat er geen sprake is van een koerswijziging. De relatie met het GROW festival was al minimaal, maar deze lijkt met de overgang naar het New Grounds festival definitief verdwenen.
Bij een Jeugdfloriade denkt de Partij voor de Dieren nadrukkelijk aan het betrekken van jeugd (dus zeker ook 18-) bij de duurzame en groene doelstellingen van de Floriade, niet aan een muziekfestival voor oudere jongeren (18+).
Is het college dit bovenstaande met ons eens en bereid voor volgend jaar en de jaren daarna weer nadrukkelijk terug te keren naar de kern van de (Jeugd)Floriade en dit soort verstoringen en vervuiling van de natuur niet meer plaats te laten vinden? Zo nee, waarom niet?

6) De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de komst van nog eens 25 kleinschalige activiteiten naar Utopia dit jaar alleen al. Gezien de ervaringen met het New Grounds Festival lijkt ons dit geen gewenste ontwikkeling en zal er op deze manier weinig van de natuur op Utopia overblijven. Deelt het college deze zorgen? Zo nee, waarom niet?

7) a) Gezien deze ontwikkelingen maken wij ons ook grote zorgen over de Floriade zelf, welke voornamelijk in het broedseizoen gaat plaatsvinden. Hoe gaat het college zorgen dat de verstoringen en vervuiling van de aanwezige natuur voorkomen gaat worden?
b)En hoe gaat het college zorgen dat de overlast voor de omwonenden van o.a., maar niet beperkt tot, geluid, licht, afval etc beperkt gaat worden tijdens de Floriade? Het kan toch niet zo zijn dat de omwonenden dan 6 maanden lang overlast gaan ervaren.

8) a) De Partij voor de Dieren is verheugd dat er voortaan bij een aanvraag voor een evenementenvergunning een natuur-effectanalyse gevraagd gaat worden. Desondanks zullen eventuele maatregelen mogelijke negatieve effecten niet (volledig) kunnen voorkomen.
Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, gezien al het bovenstaande, dat het bieden van een avond vermaak niet opweegt tegen de overlast voor de omwonenden, de verstoring van (broedende) dieren en de vervuiling en beschadiging van de waardevolle natuur en dat dit soort festivals niet langer in natuurgebieden gehouden zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet?
b) Mocht het college dit niet met ons eens zijn, is het college het dan wel met ons eens dat dit zeker niet in het broedseizoen zou moeten plaatsvinden? (Ongeacht de eventuele maatregelen is de kans op verstoring van broedende vogels erg groot. Dit festival had ook prima buiten het broedseizoen kunnen plaatsvinden.) Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
De Partij voor de Dieren heeft kennis genomen van de beantwoording van onze schriftelijke vragen, evenals als de beantwoording van de vragen van de fracties Buyatui en de PVV. Het betreffende festival heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden en inmiddels zijn (een deel van) de gevolgen daarvan zichtbaar aan het worden. Dit alles was aanleiding voor de fractie van de Partij voor de Dieren om aanvullende schriftelijke vragen te stellen.

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 9 jul. 2019

1. a) Is het college op de hoogte van deze artikelen van Omroep Flevoland? https://www.omroepflevoland.nl... en https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/171625/eerste-editie-newgrounds-festival-op-utopia?

Ja.

b) Deze nieuwsberichten spreken elkaar tegen over door wie deze ecoloog is ingehuurd. Is deze ecoloog ingehuurd door de gemeente of door de festivalorganisatie?

De ecoloog van de gemeente heeft de vergunningaanvraag van het festival getoetst aan de Wet natuurbescherming (Wnb). De organisator heeft geen ecoloog geraadpleegd.

c) Op basis waarvan heeft de ecoloog de conclusie getrokken dat er geen verstoring zal plaatsvinden door het festival?

Op grond van artikel 3.1 lid 4 Wnb is het verboden van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen. Dit verbod is echter niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Of daar sprake van is hangt af van de populatie van de soort en een ecoloog zal moeten bepalen of daarbij gekeken moet worden naar de lokale, regionale, landelijke of Europese populatie.

Er zijn op het festivalterrein, door de ecoloog, geen vogelsoorten aangetroffen waarbij een tijdelijke verstoring van wezenlijke invloed is op de populatie. Niet alleen vogels, ook vleermuizen en bevers zijn beschermd. Ook bij deze soorten is gekeken naar wezenlijke invloed op de gunstige staat van instandhouding van populaties. Vleermuizen en bevers kunnen hinder ondervinden van de aanwezigheid van verlichting. Hiervoor zijn beperkingen opgelegd in de vergunningverlening. Het festival vindt overdag plaats, de activiteitsperiode van bever en vleermuizen begint tijdens de schemering. Er is dus maar weinig overlap tussen beiden. Op basis van deze bevindingen heeft de ecoloog zijn handelen gebaseerd.

2. Hebben de in de beantwoorde vragen genoemde maatregelen om de beverburcht te vrijwaren van verstoring en de aanvullende maatregelen die de verstoring zullen beperken (geen directe verlichting in de bomen en op het wateroppervlak laten schijnen en plaatsing van hekken om betreding van de bosvakken tijdens het evenement fysiek onmogelijk te maken) het gewenste effect gehad? Kunt u dit onderbouwen?

Op basis van de ecologische expertise is een inschatting gemaakt van effecten op de verblijfplaats van de bever. Daar zijn de genoemde maatregelen vervolgens voor opgesteld. Er zijn echter legio andere factoren die (het behoud van) de vestiging beïnvloeden, die ook buiten de invloedssfeer van het evenement vallen. Het is achteraf onmogelijk om te bepalen welke factor(en)daarbij bepalend is/zijn.

3. a) Is het geluidsniveau gemeten tijdens het festival? Is er binnen de geluidsnorm gebleven? Heeft de gemeente klachten over geluidsoverlast ontvangen?

Ja het geluid is gemeten door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV). De resultaten worden op dit moment uitgewerkt. Wij hebben geen meldingen over (geluids)hinder ontvangen.

b) Wij hebben via diverse kanalen wel geluiden van geluidsoverlast door omwonenden ontvangen. De kans is dan erg groot dat de in het gebied aanwezige dieren dit ook hebben ervaren. Wat gaat u met deze klachten/signalen doen en hoe gaat u voorkomen dat mensen en dieren in de toekomst overlast gaan ervaren?

Wij hebben geen meldingen over (geluids)hinder ontvangen. Het voorkomen van (geluids)hinder maakt onderdeel uit van de toetsing in het vergunningsverleningsproces. Wij zien dan ook geen aanleiding om op voorhand aanvullende maatregelen te nemen.

c) Naast klachten over geluid hebben wij ook klachten over licht geconstateerd. Dit ondanks de door u gestelde maatregelen om dit te voorkomen/beperken. Bovendien kan licht ook bij daglicht
verstorend/hinderlijk zijn. Ook hiervan zullen, naast de omwonenden, de in het gebied aanwezige
dieren overlast hebben ervaren. Wat gaat u met deze klachten/signalen doen en hoe gaat u voorkomen dat mensen en dieren in de toekomst lichtoverlast gaan ervaren?

Wij hebben geen meldingen over (licht)hinder ontvangen. Het voorkomen van (licht)hinder maakt onderdeel uit van de toetsing in het vergunningsverleningsproces. Wij zien dan ook geen aanleiding om op voorhand aanvullende maatregelen te nemen.

4. Uit onze eigen “naschouw” blijkt dat er vier dagen na afloop van het festival nog steeds veel afval ligt. Heeft de door u genoemde naschouw al plaatsgevonden? Zo ja, wat is de conclusie daarvan geweest? Zo nee, waarom duurt het zo lang? Het is erg kwalijk als zwerfafval zo lang blijft liggen, o.a. omdat het tegen die tijd verder in de natuur en/of het weerwater verspreid kan zijn (zeker gezien de vele regen en de harde wind van de laatste dagen).

Nee, er heeft geen voor- of naschouw plaatsgevonden. De reden hiervan is dat Stadsreiniging inzake dit evenement afspraken heeft gemaakt met de organisator over het schoonhouden van het evenemententerrein. Stadsreiniging heeft afvaleilanden geplaatst, het daarvan vrijgekomen afval afgevoerd en afgesproken het evenemententerrein te ontdoen van zwerfafval. Een voor- en naschouw is van toepassing als derden verantwoordelijk zijn voor het opleveren van het evenemententerrein inzake zwerfafval. Op woensdagmiddag 12 juni 2019 heeft de organisator Stadsreiniging verzocht om het terrein schoon te maken. Het schoonmaken van een evenemententerrein vindt pas plaatst nadat het evenemententerrein vrij is van objecten (afbouw). De organisatie heeft in de vergunning de tijd gekregen om af te bouwen tot bovenstaande datum. Als uw schouw eerder heeft plaatsgevonden (vier dagen na het evenement), heeft dat elkaar mogelijk gekruist.

5. Ondanks de eerdere beantwoording van de schriftelijke vragen van de Fractie Buyatui, de PVV en de Partij voor de Dieren, kan het college ons niet aannemelijk maken wat de relatie tussen het New Grounds festival en de Floriade is. Het toevoegen van een algenbar maakt een normaal muziekfestival niet opeens groen en bij de doelstellingen van de Floriade passend. Sterker nog, in de beleving van de Partij voor de Dieren zou de “stad van de toekomst” zorgvuldig met het groen, de dieren en de natuur om moeten gaan en staan luidruchtige en veel overlast en afval producerende festivals hier juist haaks op. Bovendien is in onze ogen de relatie met de oorspronkelijke JeugdFloriade ook totaal verdwenen, ondanks dat het college in haar beantwoording bij hoog en laag blijft beweren dat er geen sprake is van een koerswijziging. De relatie met het GROW festival was al minimaal, maar deze lijkt met de overgang naar het New Grounds festival definitief verdwenen. Bij een Jeugdfloriade denkt de Partij voor de Dieren nadrukkelijk aan het betrekken van jeugd (dus zeker ook 18-) bij de duurzame en groene doelstellingen van de Floriade, niet aan een muziekfestival voor oudere jongeren (18+). Is het college dit bovenstaande met ons eens en bereid voor volgend jaar en de jaren daarna weer nadrukkelijk terug te keren naar de kern van de (Jeugd)Floriade en dit soort verstoringen en vervuiling van de natuur niet meer plaats te laten vinden? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij zijn het niet eens met het beeld dat wordt geschetst van de terugkeer naar de kern van de (jeugd)Floriade. De Urban Greeners hebben onder andere als doelstelling (zie RV-38/2017):

  • Langs de weg van een jaarlijks talentenprogramma Urban Greeners een jongerenbeweging op gang brengen door en voor jongeren om mee te bouwen aan het succes van de Floriade in 2022 en de stad van de toekomst;
  • Ontwikkelen van een broedplaats voor nieuwe ondernemingen;
  • De doelstellingen van de Floriade onder een breed publiek (jeugd) te promoten. De activiteiten van de Urban Greeners geven hier invulling aan en zijn aanzienlijk breder dan het organiseren van het New Grounds Festival. Het New Grounds Festival is maar één van de programmaonderdelen om verschillende groepen jongeren aan de Floriade te verbinden. Daarnaast investeren de Urban Greeners in het vergroenen van en toevoegen van biodiversiteit aan het eiland. Wij hebben, zoals op 14 februari 2019 aan u toegezegd, in de Voortgangsrapportage 2019-1 een aparte paragraaf toegevoegd over hoe de Almeerse jeugd wordt betrokken bij de Floriade. De Urban Greeners richten zich op jonge ondernemers en het betrekken van jeugd. De Floriade Almere 2022 BV en de gemeente betrekken met partners (waaronder Almeerse scholen) kinderen en jongeren van alle leeftijden bij de thema’s van de Floriade.

6. De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de komst van nog eens 25 kleinschalige activiteiten naar Utopia dit jaar alleen al. Gezien de ervaringen met het New Grounds Festival lijkt ons dit geen gewenste ontwikkeling en zal er op deze manier weinig van de natuur op Utopia overblijven. Deelt het college deze zorgen? Zo nee, waarom niet?

Nee, de vergunning is verleend voor het organiseren van diverse kleine niet geluiddragende evenementen op het eiland. U kunt hierbij denken aan een workshop natuurfotografie, theatervoorstelling, urban jungle exposure, bushcraft voor peuters en een Larpen fantasy festival. Alles staat in het teken van nieuwe manieren om de thema’s van de Floriade te promoten en mensen te betrekken bij het ontwikkelen van natuur in hun omgeving.

7. a) Gezien deze ontwikkelingen maken wij ons ook grote zorgen over de Floriade zelf, welke voornamelijk in het broedseizoen gaat plaatsvinden. Hoe gaat het college zorgen dat de verstoringen en vervuiling van de aanwezige natuur voorkomen gaat worden?

In het bestemmingsplan is aangegeven welke beschermde natuurwaarden aanwezig
zijn en hoe daar mee zal worden omgegaan. Een inventarisatie naar de aanwezigheid
van beschermde soorten wordt iedere drie jaar herhaald.

In het bestemmingsplan is tevens aangegeven dat voor een aantal diersoorten (bever, vleermuizen, vogels met jaarrond beschermde nesten) ontheffing nodig zal blijken. Voor bever, vleermuizen, havik, buizerd en huismus zijn ontheffingen inderdaad noodzakelijk gebleken en inmiddels verkregen. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden die vanzelfsprekend worden nageleefd.

b)En hoe gaat het college zorgen dat de overlast voor de omwonenden van o.a., maar niet beperkt tot, geluid, licht, afval etc beperkt gaat worden tijdens de Floriade? Het kan toch niet zo zijn dat de omwonenden dan 6 maanden lang overlast gaan ervaren. Dat de Floriade er is zal per definitie merkbaar zijn voor inwoners van Almere. Dit heeft naast positieve effecten ook mogelijk tijdelijk negatieve effecten. Op de mogelijke negatieve effecten van het evenement wordt gestuurd:

  • De Floriade Almere 2022 BV maakt een afvalplan.
  • Floriade Almere 2022 BV en gemeente zijn in gesprek met omwonenden over oplossingen voor parkeeroverlast in hun wijk.
  • Om geluidshinder te bepreken is het aantal geluidsdragende evenementen in het bestemmingsplan gelimiteerd. Om te monitoren of de normen worden overschreden, wordt permanent het geluid gemeten.

8. a) De Partij voor de Dieren is verheugd dat er voortaan bij een aanvraag voor een evenementenvergunning een natuur-effectanalyse gevraagd gaat worden. Desondanks zullen eventuele maatregelen mogelijke negatieve effecten niet (volledig) kunnen voorkomen. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, gezien al het bovenstaande, dat het bieden van een avond vermaak niet opweegt tegen de overlast voor de omwonenden, de verstoring van (broedende) dieren en de vervuiling en beschadiging van de waardevolle natuur en dat dit soort festivals niet langer in natuurgebieden gehouden zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 7a.

Wij zijn van mening dat de natuur-effecten van een evenement, daar waar relevant, in beeld moeten worden gebracht (natuur-effectanalyse) en moet passen binnen vastgestelde bestemmingsplan. Vervolgens kunnen met gerichte maatregelen eventuele effecten voor de natuur beperkt worden. Zie ook onze antwoordbrief d.d. 28 mei 2019 over New Grounds Festival op Utopia eiland.

b) Mocht het college dit niet met ons eens zijn, is het college het dan wel met ons eens dat dit zeker niet in het broedseizoen zou moeten plaatsvinden? (Ongeacht de eventuele maatregelen is de kans op verstoring van broedende vogels erg groot. Dit festival had ook prima buiten het broedseizoen kunnen plaatsvinden.) Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 7a. Daarnaast is met het oog op de gemeentelijke evenementenkalender en het festivalseizoen, juni, een goede maand om zoveel jongeren kennis te laten maken met de doelstellingen van Floriade en met het eiland.