Bomen Lumi­è­repark


Voorkom kaalslag in het park!

Indiendatum: 25 aug. 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Heeft het college de brief aan de raad met de titel ‘Klacht beheer openbaar groen’ gelezen?

2. Klopt het dat, bij de aanpak van de essentaksterfte in het Lumièrepark, in 2018 ook gezonde essen zijn gekapt? Zo ja, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat het kappen van gezonde bomen onwenselijk is, vanwege de grote ecologische waarde die (gezonde) bomen hebben voor de natuur?

3. Is het juist dat na de kap van deze essen tot twee keer toe een poging is gedaan om nieuwe bomen terug te planten, maar dat dat beide keren voor een aanzienlijk deel niet is gelukt? Zo ja, waar komt dat door? Had dit voorkomen kunnen worden?

4. Klopt het dat alle populieren langs het centrale veld in het Lumièrepark gekapt gaan worden? Zo ja, wat is hier de reden voor? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer onwenselijk is als in het park drastisch minder (jong)volwassen bomen zullen staan, zeker nu er ook nog geen vervanging is voor de verwijderde essen?

5. Is het college van mening dat bovenstaande in lijn is met de richtlijnen die vastgesteld zijn in het Bomenkader?

Toelichting:

Op 28 juli 2020 ontving de raad een brief van een inwoner over de kap van essen in het Lumièrepark van een aantal jaar geleden, en nu de dreigende kap van populieren aldaar. De Partij voor de Dieren wil graag verduidelijking over de punten die de schrijver van de brief aankaart.

Indiendatum: 25 aug. 2020
Antwoorddatum: 22 sep. 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Heeft het college de brief aan de raad met de titel ‘Klacht beheer openbaar groen’ gelezen?

Ja, wij hebben de brief gelezen.

2. Klopt het dat, bij de aanpak van de essentaksterfte in het Lumièrepark, in 2018 ook gezonde essen zijn gekapt? Zo ja, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat het kappen van gezonde bomen onwenselijk is, vanwege de grote ecologische waarde die (gezonde) bomen hebben voor de natuur?

Ja, het klopt dat in 2018 ook enkele gezonde essen verwijderd zijn. Destijds werd ervanuit gegaan dat zij ook spoedig aangetast zouden raken door de besmettelijke essentaksterfte. Zoals in de evaluatie van de aanpak essentaksterfte al is aangegeven is de aanpak van de essentaksterfte een leerproces geweest, waarbij de wetenschappelijke kennis over de essentaksterfte zich ook steeds verder heeft ontwikkeld in de laatste jaren. Wij hebben in 2018 gehandeld conform de toen bekende kennis over de snelheid van de verspreiding van de essentaksterfte. Met de kennis van nu zouden wij de onaangetaste essen niet verwijderd hebben, want wij zijn het met de u eens dat het verwijderen van gezonde bomen onwenselijk is.

3. Is het juist dat na de kap van deze essen tot twee keer toe een poging is gedaan om nieuwe bomen terug te planten, maar dat dat beide keren voor een aanzienlijk deel niet is gelukt? Zo ja, waar komt dat door? Had dit voorkomen kunnen worden?

Het klopt dat het bosvak tweemaal opnieuw is ingeplant. Over het verwijderen van de essen zijn wij in gesprek geweest met omwonenden. De bewoners hadden de wens dat er zo snel mogelijk een vervangende beplanting zou terugkomen. Om aan deze wens tegemoet te komen is in eerste instantie laat in het voorjaar nieuw bosplantsoen terug geplant. Dit bracht wel het risico met zich mee dat de beplanting niet goed zou aanslaan, omdat er laat in het voorjaar een grotere kans is dat er een langere periode van droogte volgt. Dit is helaas gebeurd en een deel van het bosplantsoen heeft de droogte niet overleefd. Extra watergeven van dit bosplantsoen was niet haalbaar, omdat deze locatie moeilijk bereikbaar is. Wij hebben daarom in het najaar van 2019 een deel van het bosplantsoen opnieuw ingeplant. Dit najaar kunnen wij beoordelen of de nieuwe aanplant gezond is.

4. Klopt het dat alle populieren langs het centrale veld in het Lumièrepark gekapt gaan worden? Zo ja, wat is hier de reden voor? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer onwenselijk is als in het park drastisch minder (jong)volwassen bomen zullen staan, zeker nu er ook nog geen vervanging is voor de verwijderde essen?

Het klopt dat alle populieren op deze locatie worden verwijderd. De reden hiervan is dat de bomen hier voor een onveilige situatie zorgen in verband met een slechte gezondheid en instabiliteit. De bomen zijn te dun in verhouding tot de hoogte. Dit komt doordat de bomen te dicht op elkaar staan. De laatste jaren zijn bij deze bomen takken en toppen afgebroken tot ca. 6 meter lengte. Daarnaast zijn diverse bomen omgewaaid. In 2019 hebben wij geconstateerd dat er bovendien scheuren in de stammen aanwezig zijn en dat de standplaats van de bomen te nat is. Wij hebben
daarop de populieren met het grootste veiligheidsrisico direct verwijderd. Doordat er verschillende bomen verwijderd zijn, is de windbelasting op de andere bomen verhoogd. Hierdoor worden de andere bomen breukgevoeliger, is de kans op tak- en/of stambreuk groter geworden en is het veiligheidsrisico te groot geworden. Het centrale veld in het Lumièrepark wordt namelijk de laatste jaren steeds meer gebruikt voor evenementen en samenkomsten. Om veiligheidsrisico’s te voorkomen vervangen wij in de periode najaar 2020 - voorjaar 2021 de overige populieren door nieuwe populieren, waarbij de standplaatsen van de bomen worden verbeterd om de stabiliteit en levensduur te verbeteren.

5. Is het college van mening dat bovenstaande in lijn is met de richtlijnen die vastgesteld zijn in het Bomenkader?

Ja, dat zijn wij van mening.