Motie Onderzoek moge­lijk­heden betaal­baarheid Oosterwold


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Uitgangs­­punten Stedelijk Woning­bouw­pro­­gramma Almere 2021-2024 (RV-41)

14 juni 2021

Motie nr: RG-195/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:
- het gebied Oosterwold ruim 17% uitmaakt van de totale oppervlakte van Almere;
- in de huidige en geplande ontwikkelingen in Oosterwold betaalbare woningen niet of nauwelijks van de grond komen;
- dit niet in lijn is met de door de raad vastgestelde kaders uit de Woonvisie waarin gestreefd wordt naar variatie in inkomens binnen de wijken in Almere;

van mening dat:
- iedereen in Almere een voor hen betaalbare woning moet kunnen vinden, inclusief in de wijk Oosterwold;
- Oosterwold ook haar bijdrage moet leveren aan een evenwichtig aanbod aan type woningen, bereikbaar voor alle inkomensgroepen;
- er veel actiever ingezet en gestimuleerd moet worden om ook Oosterwold te laten voldoen aan de kaders uit de Woonvisie;
- dat dit prima kan zonder het karakter van Oosterwold aan te tasten,

draagt het college op:
- te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om toch meer betaalbare woningen te realiseren in Oosterwold, bijvoorbeeld door te kijken naar de mogelijkheden voor een regeling in de geest van “Ik Bouw Betaalbaar in Almere” en/of door nadere afspraken te maken met corporaties om de aanvullende eisen in te passen in sociale bouwprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, VVD, PVV, Respect Almere