Motie Mora­torium op Pampushout


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020 – 2030 (RV-37)

28 juni 2020

Motie nr: RG-201/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • natuur in Almere steeds schaarser wordt, onder andere doordat groen moet wijken voor woningbouw;
  • bomen en andere natuur onmisbaar zijn om het hoofd te bieden tegen de klimaat-, biodiversiteits- en stikstofcrisis waar we mee te maken hebben;
  • momenteel in het bestemmingsplan Poort West en Pampushout is opgenomen dat er woningen gebouwd kunnen gaan worden in Pampushout;
  • er nog genoeg andere locaties zijn om woningen te bouwen, waar er geen waardevolle natuur staat,

van mening dat:

  • het onverantwoord is om in deze crises nog natuur te laten wijken voor woningbouw;
  • we over 10 jaar een nieuwe en wellicht betere afweging kunnen maken over het al dan niet bouwen in Pampushout

draagt het college op:

  • op geen onomkeerbare beslissingen te nemen over woningbouw en vernietiging van groen in Pampushout voor de duur van deze Woonvisie,

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere, AP/OPA