Amen­dement Ook in een villawijk ben je gelijk


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020 – 2030 (RV-37)

28 juni 2020

Amendement nr: RG-193/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 30 juni 2020

Aan het beslispunt:

2) In te stemmen met de hoofdlijnen van de woonvisie en met de ambities waarmee daaraan uitvoering wordt gegeven:

c) Inclusieve stad
i) Ouderen die verhuizen kunnen zoveel mogelijk in de eigen wijk terecht.
ii) Tot 2030 willen we tenminste 1.000 goed toegankelijke en levensloopbestendige en aantrekkelijke woningen toevoegen in de wijken die het sterkst vergrijzen.
iii) We helpen bewoners die het initiatief nemen (nieuwe) vormen van collectief wonen op te zetten
iv) We werken aan het jaarlijks voldoende beschikbaar komen van woonruimte voor uitstroom uit zorginstellingen (ca. 550 per jaar), waarvan:
1) 1Circa de helft bestaat uit zelfstandige woningen
2) 2 Circa een derde geclusterde zelfstandige woningen zijn waar extra hulp en
ondersteuning kan worden geboden
3) 3 Circa een tiende bestaat uit kamergewijze verhuur, onzelfstandige
woonruimte met gemeenschappelijke leefruimte.
v) Met zorgpartijen en woningcorporaties maken we werkafspraken over wonen en zorg
met begeleiding, de uitstroom en een goede landing in de buurt.

Toe te voegen:

vi) Alle wijken in Almere te betrekken in het streven naar inclusiviteit – inclusief Vogelhorst en Overgooi.

Toelichting:

Inclusiviteit is voor ons allemaal belangrijk. Het past Almere niet om een uitzondering te maken voor villawijken. Via dit amendement stellen wij voor de wijken Vogelhorst en Overgooi te betrekken in de stadsbrede initiatieven rondom inclusiviteit.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, VVD, PVV, Respect Almere