Motie 30% Sociaal van het totaal in heel Almere


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020 – 2030 (RV-37)

28 juni 2020

Motie nr: RG-196/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • in de Woonvisie het streven staat om gemengde woonwijken te creëren;
  • Almere het streven heeft om 30% van de alle woningen sociale huurwoningen te laten zijn;
  • momenteel slechts 27% van alle woningen sociale huurwoningen zijn;
  • er maximaal 30% sociaal wordt bijgebouwd;
  • de prognose is dat in 2030 slechts 25% van alle woningen sociale huurwoningen zijn;
  • als we op deze manier doorgaan, we nooit aan die 30% sociaal totaal komen,

van mening dat:

  • iedereen in een geschikt en betaalbaar huis zou moeten kunnen wonen in Almere;
  • het onacceptabel is dat dat nu niet mogelijk is, door een gebrek aan voldoende sociale huurwoningen,

draagt het college op:

  • er zorg voor te dragen dat in 2030 het aanbod sociale huur en/of koop in de gehele stad minimaal 30% van alle woningen is;
  • met een uitwerking naar de raad te komen hoe 30% sociale huur en/of koop t.o.v. de totale woningvoorraad gerealiseerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere