Motie Hogere bijdrage woon­opgave van Oosterwold


Agen­­­dapunt Politieke Markt: Raads­­­voorstel Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020 – 2030 (RV-37)

28 juni 2020

Motie nr: RG-200/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • het gebied Oosterwold ruim 17% uitmaakt van de totale oppervlakte van Almere;
  • Oosterwold met de nu geplande 1000 woningen slechts 0,1% uitmaakt van het totaal aantal huishoudens in Almere in 2030, als we uitgaan van de woningbehoefteprognose zoals beschreven in de Woonvisie,

van mening dat:

  • Oosterwold een mooi concept is, en de waardes wat betreft natuur en duurzaamheid die daar centraal staan hard nodig zijn in Almere;
  • het gebruik van ruimte in Oosterwold echter niet het meest efficiënt is in het licht van de woonopgave waar we als stad voor staan;
  • de nog te ontwikkelen delen van het gebied Oosterwold daarom een grotere bijdrage zouden moeten leveren voor de woonopgave in aantal woningen;
  • initiatieven als Tiny Houses daarvoor zeer interessant zijn, zowel uit duurzaamheidsoogpunt, als voor het voornemen om betaalbare woningen te realiseren,

draagt het college op:

  • te onderzoeken op welke wijze de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold meer kunnen bijdragen aan de woningbouwopgave;
  • daarbij er ook zorg voor te dragen dat 30% van die woningen in de sociale huur en/of koop categorie vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, AP/OPA

Tegen

VVD, CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, PVV, Respect Almere