Motie Hogere bijdrage woon­opgave van Oosterwold


Agen­­­dapunt Politieke Markt: Raads­­­voorstel Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020 – 2030 (RV-37)

28 juni 2020

Motie nr: RG-200/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • het gebied Oosterwold ruim 17% uitmaakt van de totale oppervlakte van Almere;
  • Oosterwold met de nu geplande 1000 woningen slechts 0,1% uitmaakt van het totaal aantal huishoudens in Almere in 2030, als we uitgaan van de woningbehoefteprognose zoals beschreven in de Woonvisie,

van mening dat:

  • Oosterwold een mooi concept is, en de waardes wat betreft natuur en duurzaamheid die daar centraal staan hard nodig zijn in Almere;
  • het gebruik van ruimte in Oosterwold echter niet het meest efficiënt is in het licht van de woonopgave waar we als stad voor staan;
  • de nog te ontwikkelen delen van het gebied Oosterwold daarom een grotere bijdrage zouden moeten leveren voor de woonopgave in aantal woningen;
  • initiatieven als Tiny Houses daarvoor zeer interessant zijn, zowel uit duurzaamheidsoogpunt, als voor het voornemen om betaalbare woningen te realiseren,

draagt het college op:

  • te onderzoeken op welke wijze de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold meer kunnen bijdragen aan de woningbouwopgave;
  • daarbij er ook zorg voor te dragen dat 30% van die woningen in de sociale huur en/of koop categorie vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

VVD, CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, PVV, Respect Almere