Motie Maat­re­gelen klimaat­adap­tatie


Agen­­dapunt politieke markt: Raads­­voorstel ‘Visie Openbare Ruimte Almere, een toekomst­­be­stendige stad’ (RV-68)

13 september 2021

Motie nr: RG-290/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 september 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • wetenschappelijk onomstotelijk is bewezen dat de wereld te maken heeft met klimaatverandering en extreem weer elk jaar heviger zal worden, waaronder langere perioden van (extreme) hitte;
 • in de Visie openbare ruimte klimaatverandering en de noodzaak tot maatregelen voor klimaatadaptatie onderkend worden;
 • in de Visie openbare ruimte wordt beschreven dat de Almeerse inwoners de toekomstbestendigheid van de stad belangrijk vinden, maar ook vinden dat de gemeente hier het goede voorbeeld in moet geven;
 • veel gebouwen in Almere worden uitgevoerd in een donkere kleur, waardoor deze aan de binnen- en buitenkant sneller opwarmen en langer warmte blijven afgeven;
 • er dichtbebouwde gebieden in Almere zijn, bijvoorbeeld het centrum van Almere-Stad, waar het zeer warm wordt, mede door de grote hoeveelheid bestrating en weinig grondgebonden natuur;
 • grote bestrate gebieden ervoor zorgen dat de omgeving lang warm blijft en een nadelig effect heeft op de wateropnamecapaciteit van de boden;
 • de grote bloempotten in het centrum van Almere Stad in warme maanden soms dagelijks water krijgen,
 • meer inzet op klimaatadaptatie ook het energiegebruik tijdens warme periodes terugdringt,

van mening dat:

 • het belangrijk is dat centrumgebieden ook tijdens hittegolven begaanbaar zijn voor Almeerders die last hebben van de hitte;
 • het belangrijk is om tijdig en sterk in te zetten op klimaatadaptatie, omdat de gemiddelde temperatuur de komende decennia zal blijven stijgen;
 • het vervangen van de grote bloempotten in het centrum van Almere stad voor grondgebonden natuur zorgt voor een kostenbesparing op de lange termijn, omdat water geven dan niet of minder vaak nodig is;
 • met de voorgestelde maatregelen in deze motie de temperatuur in dichtbebouwde gebieden significant omlaag gebracht kan worden,

draagt het college op:

 • in te zetten op het verminderen van de betegeling in de stads(deel)centra door meer grondgebonden groenvlakken in te richten;
 • de bloempotten in het centrum van Almere Stad zoveel als mogelijk te vervangen door grondgebonden natuur waar dit bodemtechnisch en praktisch kan,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, ChristenUnie

Tegen

Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA