Motie Maat­re­gelen hitte­stress


Agen­­­dapunt politieke markt: Raads­­­voorstel ‘Visie Openbare Ruimte Almere, een toekomst­­­be­stendige stad’ (RV-68)

27 september 2021

Motie nr: RG-307/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 september 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • wetenschappelijk onomstotelijk is bewezen dat de wereld te maken heeft met klimaatverandering en extreem weer elk jaar heviger zal worden, waaronder langere perioden van (extreme) hitte;
  • in de Visie openbare ruimte klimaatverandering en de noodzaak tot maatregelen voor klimaatadaptatie onderkend worden;
  • in de Visie openbare ruimte wordt beschreven dat de Almeerse inwoners de toekomstbestendigheid van de stad belangrijk vinden, maar ook vinden dat de gemeente hier het goede voorbeeld in moet geven;
  • veel gebouwen in Almere worden uitgevoerd in een donkere kleur, waardoor deze aan de binnen- en buitenkant sneller opwarmen en langer warmte blijven afgeven;
  • meer inzet op klimaatadaptatie ook het energiegebruik tijdens warme periodes terugdringt,

van mening dat:

  • het belangrijk is dat centrumgebieden ook tijdens hittegolven begaanbaar zijn voor Almeerders die last hebben van de hitte;
  • het belangrijk is om tijdig en sterk in te zetten op klimaatadaptatie, omdat de gemiddelde temperatuur de komende decennia zal blijven stijgen;
  • met de voorgestelde maatregelen in deze motie de temperatuur in dichtbebouwde gebieden significant omlaag gebracht kan worden,

draagt het college op:

  • bij nieuwbouw of verbouwingen te sturen en stimuleren op het gebruik van een lichte kleur voor gevels en daken van gebouwen, en dit waar mogelijk in het bestemmingsplan op te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA