Motie Nadere afweging locatie nieuwe jacht­haven


Agen­dapunt Politieke Markt: Loca­tie­on­derzoek Binnen­dijkse jacht­haven (RV-70

16 september 2021

Deze motie is ingediend samen met de VVD.

Motie nr: RG-296/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 september 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • in en op het water van Noordplassen momenteel op mooie dagen wordt gerecreĆ«erd;
 • door de komst van Isla Bonita, de jachthaven en ook eventueel het buitenzwembad de druk op het gebied groter wordt;
 • bewoners in de nabijheid van de voorkeurslocatie van de jachthaven hebben aangegeven een toename in de drukte op en om het water als zorgelijk te ervaren,

van oordeel dat:

 • veel voorzieningen gepland zijn in Noorderplassen, zonder dat de samenhang voor Noordplassen en Almere als geheel afdoende is beschouwd;
 • een goede verdeling van voorzieningen over de stad daardoor mogelijk niet bereikt wordt;
 • de factor tijd ondergeschikt is aan het realiseren van de mooiste jachthaven op de beste locatie,

van mening dat:

 • de huidige shortlist enkel locaties in Noorderplassen bevat, waardoor werkelijke keuzevrijheid beperkt is;
 • het belangrijk is de spreiding van (grootschalige) voorzieningen in samenhang te beschouwen en niet ieder ontwikkeling op zichzelf te beoordelen,

draagt het college op:

 • optie 1 per direct te schrappen van de shortlist, zodat de ondernemer verder kan met zijn plannen zoals al bekend bij de gemeente sinds medio 2020;
 • opties 5 en 11 toe te voegen en deze verder uit te werken, zodat de raad later een meer afgewogen besluit kan nemen;
 • de spreiding van de bestaande en geplande voorzieningen over Almere mee te nemen in het afwegingskader;
 • na de nadere uitwerking van bovengenoemde opties het raadsvoorstel aan te passen en opnieuw ter besluitvorming voor te leggen aan de raad,

spreekt uit:

 • het raadsvoorstel Locatieonderzoek Binnendijkse jachthaven (RV-70) terug in handen van het college te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, VVD, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Opvangen vluchtelingen Afghanistan

Lees verder

Motie Maatregelen hittestress

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer