Motie Maak gebruik van maximale bouw­hoogte


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Projec­t­op­dracht voor­be­reiden Ontwik­ke­lingsplan en Grond­ex­ploi­tatie locatie Orega­noweg (RV-50)

14 juni 2021

Amendement nr: RG-204/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- op het braakliggend terrein op de hoek van de Oreganoweg/Wisselweg een supermarkt en woningen op meerdere bouwlagen gepland staan;

- een van de gebouwen op het hoogste punt 27,5 is, maar het grootste oppervlak in hoogte daar onder ligt;

- de maximale bouwhoogte die het bestemmingsplan toestaat 31 meter (8 bouwlagen) is;

- in Almere het streven is om zo veel mogelijk woningen te bouwen op geschikte plekken om zo het woningtekort te verminderen,

van mening dat:

- op plekken waar al hoogbouw gerealiseerd gaat worden, een extra woonlaag passend is en een minimaal effect op de omgeving en de omwonenden heeft;

- openbare ruimte schaars is en de woonvraag hoog en daarom efficiënt met onze nog beschikbare ruimte om moeten gaan;

- het wenselijk is om de maximale bouwhoogte op te vullen op deze locatie omdat er dan meer woningen in één keer gerealiseerd kunnen worden;

- de eventuele extra benodigde parkeerplaatsen zo in gepast kunnen worden dat dit niet extra ten koste gaat van de (groene) openbare ruimte,

draagt het college op:

- bij de uitwerking van het ontwikkelingsplan te zoeken naar een optimalisatie van de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan toestaat, om zo een groter aantal woningen mogelijk te maken;

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, AP/OPA

Tegen

Leefbaar Almere, Respect Almere